Kristiansand-Vestheiene/Hellemyr

Mjåvannsvegen 14 - Salg av Mjåvannsvegen 14 AS - Org.nr. 925393290

Prisantydning
10 000 000 kr
Omkostninger
1 170 kr
Totalpris
10 001 170 kr
Kommunale avgifter
47 585 kr / år
Byggeår
1996
Tomteareal
2 289 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Mjåvann - Salg av rennovert næringsbygg med solid leietager - 10 års leiekontrakt nylig inngått.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere et velholdt næringsbygg på 666 kvm. med god og langsiktig leietager som nylig har inngått en 10 års leiekontrakt. Godt beliggende bygg på Mjåvann Industriområde som har avkjøring til både "gamle" E39 og ny avkjøring til den nye motorveien mellom Kr.sand og Mandal. ca. 10 min kjøring til Kristiansand sentrum. Det er påbygningsmuligheter på eiendommen. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-23-0028

Salgsobjekt

Mjåvannsvegen 14 - Salg av Mjåvannsvegen 14 AS - Org.nr. 925393290, Gnr. 613 Bnr. 75 i Kristiansand kommune.

Beskrivelse av selskapet

Salg av eiendomsselskapet Mjåvannsveien 14 AS - Org.nr: 925 393 290 hvor eiendommen er eneste aktiva.

Selger

Agder Kalesje Holding AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Mjåvann industripark ligger mellom Kristiansand by og Søgne, vest for Kristiansand. Området består av etablerte virksomheter og nyetableringer. Avkjøring til både "gamle" E39 og ny avkjøring til den nye motorveien mellom Kr.sand og Mandal. ca. 10 min kjøring til Kristiansand sentrum. Mjåvann Industriområde har hatt en meget positiv utvikling de senere år med mange nye etableringer.

Næringstype

Kontor/produksjonslokale.

Eierform

Selveier

Byggeår

1996 i følge Kristiansand kommune.

Bygninger og byggemåte

Det foreligger tilstandsvurdering utført av Severinsen takst 21.04.2023 som må leses i sin helhet før budgivning.

Areal

BTA 666 kvm.

Innhold

Innhold

1. etasje:

Inngang/utstilling, ganger, spiserom/kjøkken, 3 kontorer, møterom, garderobe med toaletter og dusj, 3 produksjonsrom med kjøreporter og  lagerrom med kjøreport og kontor.

Loft:

Loftsrom er under innredning.

Standard

Bygget ble renovert;
Innvendig                           2021/2022
Delvis utvendig                 2021/2022
Ventilasjon                        2022

Diverse

Led belysning i deler av bygget. Alt nytt av elektrisk samt nytt ventilasjonsanlegg. Eier har vært i forhåndskonferanse med kommunen vedr. påbygg. Skisser ligger vedlagt i prospektet.

Parkering

Godt med biloppstillingsplasser på tomt.

Oppvarming

Elektrisk/Varmepumper.

Vilkår og betingelser

Regnskap, vedtekter

Vedlagt i prospekt.

Tomt

Areal: 2 289 kvm, Eierform: Eiet tomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger ikke pga. alder - gjelder tiltak omsøkt før 1998. Tiltak (oppføring, påbygging og til bygging er meldepliktig.) omsøkt før 1. januar 1998 kan det ikke utstedes ferdigattest for jf. PBL. § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til industri, tilhører reguleringsplan Mjåvann Industriområde med tilhørende bestemmelser, datert 22-08-1984. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Ingen heftelser følger.

Tinglyst leiekontrakt med Taste og India AS er sendt til sletting.

Fra hoved bølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.
Rettigheter som følger eiendommen:

Ingen rettigheter funnet.

Leieforhold

Leietaker:            Agder Kalesje as (org. Nr. 995 054 442)
Leieavtale:          Fullt utleid Fra 01.01.2022 til 31.12.2028. Fornyet nå frem til  2033.
opsjon på 3+2 år
Leien er i 2023 kr. 687.700.-

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Kr. 5.835.023,- pr. 01.01.2023.

Skattemessig verdi

Saldoverdier pr 31.12.22.
4%     NOK     2.571.031,-
10%   NOK        574.190,-
20 %  NOK        186.629,-
Totalt NOK      3.331.850,-

Det legges til grunn en tomteverdi på kr. 3.400.000,-  (Kr. 1500,- pr. kvm.). Dersom kjøper mener det bør være et fradrag for skattemessig ulempe ved kjøp av aksjeselskap, skal en slik eventuell ulempe være trukket fra i eiendomsverdien som oppgis i budet.

Forsikring

Eiendommen er forsikret i Fremtind. Årlig premie (2023) kr. 18.130,-

Eiendomsverdi

Kr. 10.000.000,-. Det er ikke dokumentavgift på kjøp av aksjeselskap med eiendom.

Offentlige avgifter

Kr. 47 585 pr. år Hvorav kr. 9.933,- er eiendomskatt.

Merverdiavgift

Selskapet er fellesregistret i mva-registeret. Det foreligger en justeringsforpliktelse som ligger i prospektets vedlegg.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Salgsobjektet er selskapet Salg av Mjåvannsveien 14 AS - Org.nr. 925393290. Selskapet er 100% eier av eiendommene som er eneste vesentlige eierandel i selskapet. Bud skal behandles av styret før endelig aksept. Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig. Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Se vedleggs hefte for utkast til kontrakt .Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakt spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning. Det enkelte bud må inneholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi),samt hvilke forbehold som settes og frist for aksept som kan sendes til styret for endelig godkjenning og aksept. Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang av eiendommen og selskapet, herunder gjøre nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Informasjonen i dette prospekt med vedlegg er mottatt av selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og at tegninger ikke er kontrollert av megler med hensyn på validitet. Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger og faktisk areal. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Det tas forbehold om feil i prospektet. Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftenes §1-2 er anvendt for dette oppdraget.

"As is" klausul

Eiendommen og dens tilbehør vedtas "som den/det er. avhendingsloven §3-9. Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen utover det som er opplyst tidligere i dette prospektet. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra

Det vil bli foretatt Pro & Contra oppgjør i forbindelse med overtakelsen av aksjene. Revidert oppgjør settes opp av selger/selgers regnskapsfører i henhold til standardavtaleverk

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmegleren oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069764