Farsund

Meberg - Ådnesknuten

Prisantydning
1 150 000 kr
Omkostninger
45 220 kr
Totalpris
1 195 220 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

Solrikt beliggende boligtomter med flott utsikt. 4 stk for salg.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund:

Følg Fylkesvei 43 utover mot Vanse. Kjør igjennom Vanse sentrum. Følg skilting mot Lista Flystasjon. Etter ca. 4 km, ta til høyre i Orekrysset, og deretter til høyre i neste Y-kryss. Ta til venstre etter avkjøringen til Frøyland. Følg grusveien innover. Etter et lite stykke ligger tomtene på venstre side merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Flott og idyllisk beliggende tomt med kort avstand til Listalandet. Tomta er omkranset av flott natur, med fjell og daler på den ene siden, og havet på den andre siden.

Eiendommen ligger fritt og har flotte turområder i nærheten av eiendommen, både til fots og på sykkel. Det går turløyper bl.a. til Lista Fyr, Varnes Fort, Vondestien, Borhaug og Snekkestø. Området har utallige muligheter for nye opplevelser.

Eiendommen har sol fra tidlig morgen til sent på kvelden. De mange flotte solnedgangene kan nytes fra eiendommen.

Med bil er det ca. 5 km til Borhaug, 9 km til Vanse og 15 km til Farsund.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tomtene vil bli tilknyttet offentlig vann og kloakk. Veinettet er privat.

Tilknytningsavgifter betales av kjøper. Pr. 2022 er disse kr. 12.000,- + mva for vann og kr. 12.000,- + mva for avløp.

Reguleringsplan

Tomtene er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan Detaljereguleringsplan for Ådnesknuten - gnr./bnr. 88/1 og 97/4 m.fl. , datert 06/02/20. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Tomtene skal fradeles fra gnr. 88 bnr. 1. Ved fradeling vil avtaler som er tinglyst på hpovedbruket følge over på utskilt eiendom. Selger bekrefter at det ikke er heftelser på hovedbruket som har betydning for utskilte eiendommer.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Prisantydning:

B5 - 1 - kr. 1.150.000-,
B5 2 - kr. 1.150.000,-
B6 - kr. 1.300.000,-
B7 - kr. 1.250.000,-

Oppgitt estimat ved kjøp av tomt B5-1.

1 150 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
28 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 150 000,-))
45 220,- (Omkostninger totalt)

1 195 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Ikke fastsatt. Fastsettes når det foreligger ferdigattest.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Flott og idyllisk beliggende tomt med kort avstand til Listalandet. Tomta er omkranset av flott natur, med fjell og daler på den ene siden, og havet på den andre siden.

Eiendommen ligger fritt og har flotte turområder i nærheten av eiendommen, både til fots og på sykkel. Det går turløyper bl.a. til Lista Fyr, Varnes Fort, Vondestien, Borhaug og Snekkestø. Området har utallige muligheter for nye opplevelser.

Eiendommen har sol fra tidlig morgen til sent på kvelden. De mange flotte solnedgangene kan nytes fra eiendommen.

Med bil er det ca. 5 km til Borhaug, 9 km til Vanse og 15 km til Farsund.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

Tomtene skal fradeles fra gnr. 88 bnr. 1. Ved fradeling vil avtaler som er tinglyst på hpovedbruket følge over på utskilt eiendom. Selger bekrefter at det ikke er heftelser på hovedbruket som har betydning for utskilte eiendommer.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Info kommunale avgifter

Ikke fastsatt. Fastsettes når det foreligger ferdigattest.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450)
Oppgjørs-og visningshonorar pr. tomt (Kr.5 600)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.28 535)
Produktnr: 1408EEA4-B167-4D29-B681-FF06748EC77A