Kristiansand

Måltrostveien 12B

Prisantydning
2 990 000 kr
Omkostninger
91 220 kr
Totalpris
3 081 220 kr
Tomteareal
791 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Vågsbygd - Solrik råtomt m/fin utsikt over Fiskåtangen og mot byfjorden. Her har du sol fra morgen til kveld. Sentralt

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Rolig og barnevennlig boområde rett ved barneskole og barnehage. Gangavstand til trekanten med butikk, bussholdeplass, turterreng og Vågsbygd Amfi senter. Sykkelavstand til sentrum (ca. 3 km).

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tilknyttet privat vei. Det foreligger tinglyst erklæring om veirett, vann og avløp, som gir Måltrostveien 12B veirett over Måltrostveien 12A. Videre erklæres det at Måltrostveien 12B har rett til å anlegge og vedlikeholde vann- og kloakkledninger over Måltrostveien 12A. Tilknytningsgebyr på kommunale rør er i følge Kristiansand kommune sine nettsider på kr. 12 500,- for vann og kr. 12 500,- for avløp. Prisene er pr. boenhet. Deretter tilkommer et årlig abonnementsgebyr på vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bebyggelse og anlegg, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 22.06.2011. Hensynssone: Rød støysone. Plan i nærområdet: plan nr. 1552 "Detaljregulering for Svanedamsveien / FIskåtangen" datert 01.12.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/14/2009:
16.08.1956 - Dokumentnr: 501960 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Gjelder denne registerenheten med flere


10.01.1959 - Dokumentnr: 113 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:256
Overført fra: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Gjelder denne registerenheten med flere


23.09.2019 - Dokumentnr: 1109868 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:241
Overført fra: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Gjelder denne registerenheten med flere


22.03.2022 - Dokumentnr: 316449 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


29.04.2022 - Dokumentnr: 457506 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Bestemmelse om byggehøyde


29.04.2022 - Dokumentnr: 457506 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk


21.02.2022 - Dokumentnr: 199979 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243


21.02.2022 - Dokumentnr: 199986 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982


21.02.2022 - Dokumentnr: 199986 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr FYLL INN,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 91 220,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er pt. ingen eiendomsskatt for denne eiendommen. Eiendommen er ubebygd. Skattesatsen settes til 2,1 promille for boliger, fritidsboliger, tomter og næringseiendommer.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Selger har tinglyst en erklæring som sier følgende:
Den som til en hver tid eier eiendom gnr. 14 bnr.243 (Måltrotsveien 12A) i Kristiansand kommune, har krav på at et hvert byggverk på eiendom gnr.14 bnr. 2009 og eiendommer som senere fradeles denne, ikke overskriver høyde K+41,7. Erklæringen kan ikke endres eller slettes uten samtykke fra eier av eiendom gnr. 14 bnr.243. Samme gjelder høyder på trær, flaggstang og vegetasjon. Disse må ikke overskrider høyde k+41,7. Se vedlegg 1: fra Landmåler Sør (ikke overskrider høyde k+41,7).

Det foreligger tinglyst veirett.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/14/2009:
16.08.1956 - Dokumentnr: 501960 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Gjelder denne registerenheten med flere


10.01.1959 - Dokumentnr: 113 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:256
Overført fra: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Gjelder denne registerenheten med flere


23.09.2019 - Dokumentnr: 1109868 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:241
Overført fra: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Gjelder denne registerenheten med flere


22.03.2022 - Dokumentnr: 316449 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


29.04.2022 - Dokumentnr: 457506 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Bestemmelse om byggehøyde


29.04.2022 - Dokumentnr: 457506 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk


21.02.2022 - Dokumentnr: 199979 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243


21.02.2022 - Dokumentnr: 199986 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982


21.02.2022 - Dokumentnr: 199986 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:14 Bnr:243
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger


Info kommunale avgifter

Kr. 0,- pt. Ved tilknytning til vann og avløp tilkommer årlig abonnementsgebyr.
Avfall Sør opplyser at det ikke medfører noen gebyrer før abonnementet opprettes og dunker bestilles. Opprettelse av abonnement og utlevering av utstyr vil bli belastet ny eier med kr. 510,64. Dette bør bestilles ca. 3 uker før overtagelse.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: 4B8200D0-9B92-40E3-96CF-4A931E4F854D Kategori: