Hægebostad

Lygnaveien 984

Bruksareal
408 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Kombinasjonsbygg Birkeland/Hægebostad-Stor 5 roms leilighet i 2.etg.og næringslokaler i 1.etg med mulighet for bolig.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1.etasje: Vindfang, ekspedisjon, stort kontor, 2 kontorer, spiserom, kontor/arkiv, hvelv, minibank-rom.
garasje og bakgang.
2.etasje inneholder leilighet: Entre m/ utgang til terrasse, stue, kjøkken, 4 soverom, bad, wc, vaskerom.
Bortsetningsloft.
Det er kjeller under den eldste delen av bygningen. Kjelleren inneholder: Gang, 2 toaletter, arkiv og boder.

Totalt bruttoareal for bygget (BTA): 449 m2
Totalt bruksareal for bygget (BRA): 408 m2

Arealoversikt av bruksareal (BRA) pr. etasje:

- Kjeller: 68 m2
- 1. etasje: 189 m2
- 2. etasje: 151 m2

Romoversikt:

Kjeller:

- Trapperom, gang, kott u/trapp, WC x 2, bod, bod, bod

1. etasje:

- Vindfang, banklokale, kontor, kontor, spiserom, kontor, hvelv, kontor, bod, gang, trapperom, gang, garasjerom, trapperom

2. etasje:

- Trapperom, gang, vaskerom, bad, Wc, soverom, soverom, soverom, kjøkken, stue, soverom

NB: Garasje er medtatt i samlet arealmåling for bygget.

Arealberegning: Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Arealene gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

Oppvarming

Varmekabler i gulv i ekspedisjonslokale i banken. Varmepumpe i banklokalet med kjøling. Ny peis med innsats, varmekabler i vaskerom og bad i leilighet, Elektrisk oppvarming forøvrig.

Beliggenhet

Parkering

Parkeringsplass på kommunal grunn med grense til denne eiendommen og garasje i tilknytning til leiligheten.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Birkeland i Hægebostad kommune, vis a vis kommunehuset. Eiendommen har meget god profilering mot riksvei 43. Butikk m.m rett over gaten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse av ukjent årsak ifølge opplysninger fra #navn.kommuner¤ kommune.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann.
Er pr dags dato registrert med følgende kommunale avgifter i kommunens avgiftssystem: Boligrennonvasjon, vannavgift (vannmåler), slamavgift og feiing.

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører reguleringsplan kommunedelplan for Tingvatn - Snartemo. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4226/25/44:
15.12.1972 - Dokumentnr: 3294 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere


02.04.1975 - Dokumentnr: 772 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4226 Gnr:26 Bnr:4
Overført fra gnr 26 bnr. 23.


02.04.1975 - Dokumentnr: 772 - Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra gnr 26 bnr. 23


02.04.1975 - Dokumentnr: 772 - Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser
Overført fra gnr 26 bnr. 23.


01.12.2000 - Dokumentnr: 4098 - Jordskifte
Marnar jordskifterett sak nr 38/1995 og
Agder jordskifteoverrett sak nr 1/1999.
Gjelder denne registerenheten med flere


21.05.2021 - Dokumentnr: 602336 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


08.05.1953 - Dokumentnr: 310 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4226 Gnr:25 Bnr:20


06.01.1981 - Dokumentnr: 901183 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Gnr. 25 bnr. 21 og gnr. 26 bnr. 23.


01.01.2020 - Dokumentnr: 791996 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1034 Gnr:25 Bnr:44


Info energiklasse

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Prisantydning kr. 2.990.000,-
Omkostninger.
2,5% i tillegg av kjøpesummen i dokumentavgift.
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det finnes ikke plantegninger av 2.etg. kommunens arkiver. Eier har vært i kontakt med kommunen vedr. omregulering av 1.etg næring til bolig/leilighet. Kommunen er positive, men det må søkes om omregulering, Eier har flere opplysninger.

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Vedlegg salgsoppgave

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4226/25/44:
15.12.1972 - Dokumentnr: 3294 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere


02.04.1975 - Dokumentnr: 772 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4226 Gnr:26 Bnr:4
Overført fra gnr 26 bnr. 23.


02.04.1975 - Dokumentnr: 772 - Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra gnr 26 bnr. 23


02.04.1975 - Dokumentnr: 772 - Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser
Overført fra gnr 26 bnr. 23.


01.12.2000 - Dokumentnr: 4098 - Jordskifte
Marnar jordskifterett sak nr 38/1995 og
Agder jordskifteoverrett sak nr 1/1999.
Gjelder denne registerenheten med flere


21.05.2021 - Dokumentnr: 602336 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


08.05.1953 - Dokumentnr: 310 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4226 Gnr:25 Bnr:20


06.01.1981 - Dokumentnr: 901183 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Gnr. 25 bnr. 21 og gnr. 26 bnr. 23.


01.01.2020 - Dokumentnr: 791996 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1034 Gnr:25 Bnr:44


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Tilbud på lånefinansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
Solgt

Kontakt megler

Produktnr: FABC3DA6-8273-4685-9A36-4CCB8F042DB1 Kategori: