Lillesand

Luntevikveien

Byggeår
2021
Bruksareal
132 ㎡
Tomteareal
1 322 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

Lunteviksletta - 6 moderne og solrike rekkehus med takterrasse | Kun 1 igjen! | Byggingen er i gang

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

65-19-9000

Adresse med betegnelse

Gnr 12, bnr 1528 i Lillesand. Eiendommen ligger i Luntevikveien, 4790 Lillesand. Eiendommen er i følge Lillesand kommune ikke tildelt adresse. Enhetene vil få tildelt adresse når bygningene er ferdig oppført.

Beliggenhet

Prosjektet ligger i Lunteviga, på sørøstsiden av Luntevikveien, ca 2-300 meter fra sjøen. Det er gangavstand til Borkedalen barneskole, samt til butikker og offentlig kommunikasjon. Lunteviga ligger i luftlinje ca 1 km sør for Lillesand sentrum med byens fasiliteter.

Adkomst

Fra Lillesand sentrum følger du Sandsmyra sørover, og fortsetter videre rett frem inn i Luntevikveien i der Sandsmyra møter Fossbekkveien. Ca to hundre meter etter krysset fortsetter Luntevikveien ned til venstre og prosjektet ligger på ventre side etter ca 250 meter. Tomten/byggeplass vil være merket i salgsperioden. Se kart for detaljert rutebeskrivelse.

Boligtype

Rekkehus med hage og takterrasse.

Eierform

Før overtakelse vil Selger gjøre de ev. nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.

Ferdigstillelse

Byggetid er oppgitt å være ca 8 mnd. Frist for ferdigstillelse/innflytting vil være 10 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Bygninger og byggemåte

Se tilstandsrapport.

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet består av 6 prosjekterte rekkehusboliger som oppføres over to plan, samt utvendig trapp fra hver enkelt enhet opp til privat takterrasse med pergola. Det blir parkeringsplasser nord for bygget på sameiets fellesareal (se utomhusplan). 

Bygget med de seks enhetene blir organisert som et eierseksjonssameie.

Pris på de enkelte enheter:

A - kr 3 650 000,-
B - kr 3 480 000,-
C - kr 3 480 000,-
D - kr 3 480 000,-
E - kr 3 480 000,-
F - kr 3 800 000,-

Totale kjøpsomkostninger utgjør i tillegg kr 9.975,- inkludert dokumentavgift, tinglysingsgebyr for skjøte og 1 stk pantedokument og grunnboksutskrift.

Innhold

De enkelte husene inneholder entré/gang, 3-4 soverom, 1-2 stuer, kjøkken, vaskerom 1-2 bad og wc. I tillegg er det sportsbod ved inngangspartiet i alle enheter. Se detaljerte tegnigner for hvert av husene. Det er innen gitte frister og med enkelte begrensninger mulig å tilpasse/justere innhold og planløsning etter kjøpers ønske.

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Standard

Bygget og enhetene leveres med god standard på materialer, utstyr og overflater og en moderne arkitektur med skjermede uteplasser. Det leveres blant annet 1-stavs parkett, flislagt gulv ved inngangsdør og integrerte hvitevarer i kjøkkenet. Se detaljert beskrivelse i vedlagte Leveransebeskrivelse og Romskjema.

Parkering

1 parkeringsplass per hus vil bli knyttet til hver seksjon som tilleggsareal til seksjonen. Det vil i tillegg være noen parkeringsplasser på sameiets fellesareal.

Utvendige arealer inntil hver bolig, samt sportsboder, vil bli tilknyttet til seksjonene på samme måte som for parkeringsplassene. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.

Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.
Det vil være 1 handicapplass tilgjengelig på sameiets fellesareal. Denne tildeles ev. beboer som har behov for det i stedet for den plass som følger boligen iht seksjoneringen, ref. bestemmelser i lov om eierseksjoner.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tomt

1322 kvm. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Tomten leveres opparbeidet med plen, prydbusker, bed og noe beplantning. Se utomhusplan og leveransebeskrivelse for detaljer.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Selgers rett til endringer

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det vil bli utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert konsentrert småhusbebyggelse iht plan-id 2015002797 Oskards gård - Lunteviksletta, vedtatt 08.08.2016.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

De tre tomtene sør for bygget er regulert til atriumsbebyggelse i inntil to etasjer (delvis) samt takterrasse. Tomtene er p.t ikke bebygd. Kjøper kan ikke motsette seg utbygging av disse tomtene innenfor reguleringsbestemmelsene.

På motsatt side av Luntevikveien er regulert til 2- og 3-mannsboliger i inntil 2 etasjer + takterrasser.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det forutsettes uansett at det i så fall foreligger midlertidig brukstillatelse i et slikt tilfelle. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig. Sameiet får sin egne, private innkjøring og felles parkeringsplass hvor brøyting og vedlikehold avtales i sameiet.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen:
Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile andre heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten enn følgende:
 
HEFTELSER

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:
1888/900059-1-37              Erklæring/avtale, bestemmelse om strandlinje tgl. 10.10.1888.
Utskriften fra panteboken foreligger kun som håndskrift fra 1888, og heftelsen er ikke tydet.
1989/7720-1/37   Erklæring/avtale, rett for Lillesand kommune til å anlegge kloakkpumpeledning samt overvannsledning m.v over eiendommen. m fl. best.
1997/5239-1/37   Jordskifte

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp. Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler.

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter som det vil foreligge utkast til innen konstituerende sameiermøte før overtakelse.

Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgiftsgrunnlaget er tomtens verdi og blir fordelt på alle enhetene, og vil utgjøre kr 350.000,- per enhet.

Dokumentavgiften vil derfor kr utgjøre kr 8.750,- per enhet.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 525,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantedokumenter utgjør p.t. kr. 525,- pr stk. + kr 172 for grunnboksutskrift.
I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr. kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

Det betales ikke forskudd i dette prosjektet. Kjøpesummen, samt omkostninger og ev. tilvalg betales innen overtagelse. 

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp, inkludert kjøpesum og tilvalg. Beløpet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 30 dager for avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Det er her lagt opp til at kommunale avgifter betales via felleskostnadene.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt til Lillesand kommune faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra kommunen. Takstgrunnlag for denne eiendommen foreligger ikke p.t.

Konsesjon

Eiendommen ligger i område med nedsatt konsesjonsgrense. Kjøper må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet og der erklære at eiendommen skal benyttes som helårsbolig.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker.

Felleskostnadene utgjør ca. kr 25-30 pr kvm BRA pr. kvm pr. mnd. Detaljert budsjett foreligger ikke p.t, og tall er erfaringstall er hentet fra tilsvarende prosjekter. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, snørydding og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte seksjon, henvises til Lillesand kommune for nærmere info.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv/nett. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett-tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges. Kontakt megler for avtale om visning eller et møte om prosjektet i våre lokaler i Lillesand sentrum.

Overtagelse

Frist for ferdigstillelse av bygget er satt til 30. april 2021. Innvendig ferdigstillelse og overtakelse av enheter som selges i byggetiden avtales nærmere.

Forbehold om realisering

Prosjektet er vedtatt igangsatt.

Selger har anledning til å avvente innvendig ferdigstillelse av usolgte enheter.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen..

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Ansvarlig megler

Arild Aasen avd. Nybygg
Jostein Aanonsen, kontaktperson salg, avd. Lillesand

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-19-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Varenummer: 3034803