FOSS/ BJELLAND

Lunnan 31

Prisantydning
3 090 000 kr
Omkostninger
94 250 kr
Totalpris
3 184 250 kr
Formuesverdi
650 000 kr
Formuesverdi sekundær
2 470 000 kr
Byggeår
2006
Internt bruksareal (BRA‑i)
240 ㎡
Bruksareal
327 ㎡
Tomteareal
1 460 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Stort hus med en vakker og solrik beliggenhet | Stue, loftstue og stort kjøkken | 4 soverom | Vaskerom | Dobbeltgarasje

Om eiendommen

Oppvarming

Varmepumpe. Peisovn i stuen. Varmekabler i hele 1. etg unntatt i soverom. Ellers basert på annen elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal:
Følg Fv 455 nordover forbi Bjelland ca 5,5 km. Ta av til venstra inn på Lunnan, kjør 360 meter og boligen kommer på høyre side. Den er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.
Avstander:
Bjelland: 5,5 km
Kyrkjebygd: 29 km
Mandal: 52 km
Kristiansand: 56 km

Barnehage, skole og fritid

Bjelland Barnehage.

Skolekrets

Bjelland Skole for 1.-7. trinn. For 8.-10. trinn er skolen på Øyslebø. I følge nettsiden til Lindesnes Kommune har "Elever på 2. - 10. trinn som bor mer enn fire km fra skolen har rett på gratis skyss. For elever på 1. trinn er skyssgrensen to km."

Offentlig kommunikasjon

I skoletiden går det flere busser fra/til bussholdeplassen ved hovedveien like nedenfor, Foss holdeplass. Det går også busser utenfor skoletiden. For mer informasjon se på AKT.no

Parkering

Parkering i dobbel garasje med lade punkt for el-bil og i oppkjørselen.

Beliggenhet

Fin beliggenhet like nord for Bjelland på en en liten høyde med fin utsikt til kulturlandskapet og naturen rundt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 09.09.2005. Ferdigattesten gjelder bolighus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det er skrevet en merknad i ferdigattesten om at det "Sammen med anmodning om ferdigattest skal det følge med innmålte koordinater for minst to sammenhengende hjørner". Frist for kravet ble satt til 01.07.2007. Megler har ikke fått opplysninger om at kravet er innfridd.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Avvik fra byggemeldte tegninger:
Loft:
- Planløsningen ved soverommene er endret. Veggen mellom to soverom er fjernet, og det er nå kun ett soverom. En del av dette soverommet er avdelt og brukes som garderobe/bod. Tiltaket er ikke søknadspliktig.
- Bod på loftet er delvis inntatt i soverom mot nord og resterende er innredet som bad. Garderobe i soverom mot nord er inntatt i soverommet. Tiltaket er ikke omsøkt/bruksendret. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

1.etasje:
- Vegg mellom bod og vaskerom er fjernet og rommet blir brukt som vaskerom. Den delen som opprinnelig er bod er ikke ikke omsøkt/bruksendret. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.
- Baderommet er større enn det som er angitt på byggemeldte tegninger. Tiltaket er ikke søknadspliktig.

Det foreligger søknad, tegninger og tillatelse til oppføring av dobbel garasje med lagringsloft datert: 16.05.2007. Det foreligger ikke ferdigattest for tiltaket. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det foreligger ikke dokumentasjon for oppføring av uthus/carport. Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som eller om tiltaket i sin helhet er lovlig. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Vei, vann og avløp

Vei: Veien opp til boligen er privat og brukerne av veien deler på sommer- og vintervedlikehold. Brøyting kjøpes som en tjeneste og selger oppgir at det koster kr 150,-/gang. De får faktura på slutten av hver sesong. Det foreligger tillatelse til avkjørsel fra tilknyttet offentlig vei, FV 455, og det foreligger en skriftlig bekreftelse på veiretten opp til huset. Veiretten er ikke tinglyst.
Avløp: Privat. Det foreligger utslipp-tillatelse fra bolighus av 09.09.2005, på vilkår om sandfilteranlegg med støtbelaster og fordelingskum. Se utgifter til Maren for tømming av slam under punktet "Offentlige utgifter". Selger opplyser at de selv bestiller tid for tømming hvert annet år.
Vann: Privat borehull fra 2021.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel datert 07.09.2023. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. 
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/712/37:
05.10.2005 - Dokumentnr: 4918 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:712 Bnr:6
Bestemmelse om veg


05.10.2005 - Dokumentnr: 4903 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:712 Bnr:6


01.01.2020 - Dokumentnr: 1828114 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1021 Gnr:112 Bnr:37


17.09.2021 - Dokumentnr: 1155042 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4205 Gnr:712 Bnr:6
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet


Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 77250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-

HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)

Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 94250,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Frank Salvesen den 10.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs kommentar til lovlighet:
"Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Avvik fra byggemeldte tegninger: Loft: Planløsningen ved soverommene er endret. Veggen mellom to soverom er fjernet, og det er nå kun ett soverom. En del av dette soverommet er avdelt og brukes som garderobe/bod. Badet er mindre enn vist på de byggemeldte tegningene, og garderoberommet er tatt bort. 1.etasje: Vegg mellom bod og vaskerom er fjernet og rommet blir brukt som vaskerom. Baderommet er større enn det som er angitt på byggemeldte tegninger."
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Utvendig - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Det er råteskader i terrassebord.
- Innvendig - Sotluke: Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
- Tomteforhold - Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Nedløp og beslag: Takrenner har punktvise lekkasjer. Det er drypplekkasjer fra enkelt endelokk
- Utvendig - Snøfangere: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Enkelte snøfangere er deformert og løfter taksteinene.
- Innvendig - Overflater gulv: Det er påvist at en del fliser har bom (hulrom under) i ganger og kjøkken og det er sprekte og løse fliser ved ytterdørene. Parkettgulv i loftstue har en del bruksmerker.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert noe knirk.
- Innvendig - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
- Innvendig - Innvendige dører med avvik: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dør til kott tar i karm og dører på våtrom har fuktsvellinger i nedre del av dørblad.
- Våtrom - Etasje - Bad - Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Gulvet er tilnærmet flatt og har ikke tilfredsstillende fall til sluk. Tilstrekkelig fall vil være 1:50 minimum 0,8 m ut fra sluket dersom dusjen er over sluket. Hvis dusjen ikke er over sluket, må det også være fall 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket. Bom i fliser skyldes at det er dårlig med lim under flisene og at flisene på et eller annet tidspunkt kan løsne. Man vil da kunne lime flisene ned igjen og fuge på nytt.
- Våtrom - Etasje - Bad - Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Badet er ca. 18 år og levetid på membran/flislagte overflater er ca. 15- 20 år.
- Våtrom - Etasje - Bad - Sanitærutstyr og innredning: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Det er enkelte småskader på innredningen. Sisterner og lignede må plasseres i prefabrikkert kassett med vanntette overflater eller i hulrom med vanntett sjikt. Kassett eller hulrom må ha overløp inn i rommet slik at lekkasjevann synliggjøres
- Våtrom - Etasje - Bad - Ventilasjon: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
- Våtrom - Loft - Bad - Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Gulvet er tilnærmet flatt og har ikke tilfredsstillende fall til sluk. Tilstrekkelig fall vil være 1:50 minimum 0,8 m ut fra sluket dersom dusjen er over sluket. Hvis dusjen ikke er over sluket, må det også være fall 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.
- Våtrom - Loft - Bad - Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
- Våtrom - Loft - Bad - Ventilasjon: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig avtrekk.
- Våtrom - Etasje - Vaskerom - Overflater vegger og himling: Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Det er fuktsvellinger i nedre del av platene ved skyllekum
- Våtrom - Etasje - Vaskerom - Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er ikke tilstrekkelig fall på gulvet. Tilstrekkelig fall mot sluket vil være 1:100. Fliser ved balkongdør er løse. Bom i fliser skyldes at det er dårlig med lim under flisene og at flisene på et eller annet tidspunkt kan løsne. Man vil da kunne lime flisene ned igjen og fuge på nytt.
- Våtrom - Etasje - Vaskerom - Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.
- Våtrom - Etasje - Vaskerom - Ventilasjon: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig avtrekk.
- Spesialrom - Etasje - Toalettrom - Overflater og konstruksjon: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Flise og fugearbeidet har noe ufagmessig utførelse.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Det er irr på rør. Det er påvist rustdannelser på jernrør. Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Varmtvannstanken har høy alder.
- Tomteforhold - Terrengforhold: Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Det er svakt fall fall på plattinger fra grunnmuren enkelte steder rundt huset.
- Tomteforhold - Septiktank: Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:
- Våtrom - Etasje - Bad - Tilliggende konstruksjoner våtrom: Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.
- Våtrom - Etasje - Vaskerom - Tilliggende konstruksjoner våtrom: Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. På vaskerom er det kun gulvet og veggen bak skyllekar som er ansett som våtsone. Hulltaking i dette tilfellet er derfor ikke mulig. Våtsone til vask ligger mot bad.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: kjøleskap, fryseskap, kokeplate, stekeovn, oppvaskmaskin, håndkleholder (bad).

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/712/37:
05.10.2005 - Dokumentnr: 4918 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:712 Bnr:6
Bestemmelse om veg


05.10.2005 - Dokumentnr: 4903 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:712 Bnr:6


01.01.2020 - Dokumentnr: 1828114 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1021 Gnr:112 Bnr:37


17.09.2021 - Dokumentnr: 1155042 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:4205 Gnr:712 Bnr:6
Vederlag: NOK 0
Omsetningstype: Annet


Info kommunale avgifter

Beløpet dekker feieavgift 880,-, renovasjon til Maren 3990,-og slamavgift 1490,-.

Byggemåte

UTVENDIG:
Taket er tekket med betongtakstein og tekkingen er fra byggeåret. Undertak er av forenklet undertak av tynne plater. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av metall og er fra byggeåret. Veggkonstruksjonen over grunnmuren er av tre med utvendig stående kledning. Boligen har takkonstruksjoner av tre med liten kontrollmulighet. Vinduene har karmer av tre og er fra byggeåret. Bygningen har malt hovedytterdør og malte balkongdører i tre. Det er plattinger av betong og belegningsstein rundt boligen Det er utvendige trapper av tre.
INNVENDIG:
Innvendig er det gulv av parkett og fliser. Veggene har malte plater. Innvendige tak har trepanel. Boligen har trebjelkelag og støpte gulv. Boligen har 2 elementpiper og vedovn i hall, stue og kjøkken. Trappene har vanger og trinn av tre. Dørene har karmer og dørblad av tre.
VÅTROM:
- Bad loft: Veggene har fliser og taket har panel. Det er fliser på gulv og elektriske varmekabler i gulvet. Det er plastsluk og tettesjikt med ukjent utførelse. Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og badekar. Rommet har kun naturlig ventilering i luftespalte i takvindu.
- Bad 1. etasje: Veggene har fliser og taket har panel. Det er fliser på gulv og elektriske varmekabler i gulvet. Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjkabinett. Rommet er ventilert med elektrisk avtrekksvifte.
- Vaskerom: Veggene har malte plater og taket har panel. Det er fliser på gulv og elektriske varmekabler i gulvet. Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Rommet har skyllekar og opplegg for vaskemaskin. Rommet har kun naturlig ventilering.
KJØKKEN:
Kjøkkenet har malte/folierte fronter og heltre benkeplate. Innredningen er fra byggeåret. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.
SPESIALROM:
Boligen har eget toalettrom med wc og en enkel vask. Rommet er naturlig ventilert med ventil i vindu.
TEKNISKE INSTALLASJONER :
Vannrør er av typen rør-i-rør (plast-rør) med eget fordelerskap på vaskerommet. Det er avløpsrør av plast. Boligen har mekanisk avtrekk fra våtrom og tillufts-ventiler i flere av vinduene. Varmtvannstanken har et volum på ca. 200 liter, er produsert i 2005 og er plassert på vaskerommet. Det elektriske anlegget er fra byggetiden og har automatsikringer. Dokumentasjon ligger i sikringsskapet. Boligen har røykvarslere og brannslukningsapparat.
TOMTEFORHOLD:
Boligen er oppført på drenerende masser. Boligen er oppført med lave grunnmurer av betong. Forstøtningsmurer er av naturstein. Terrenget rundt boligen er tilnærmet flatt. Boligen har septiktank fra byggeåret og privat grunnboret brønn fra 2021. Boligen er tilkoblet septiktanken av glassfiber.
Septiktank er fra byggeår.

Polisenummer

92755775

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Fiber fra Altibox

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger anført følgende i egenerklæringen:
11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja. Septiktank ar fra byggeåret 2006 og privat grunnboret brønn fra 2021. Type ukjent.
32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja.
- Utekranen på forsiden av huset gir minimalt med vann.
- Kjøkkenkranen kan av og til lekke vann.
- Elektrisk garasjeport kan svikte under åpning/lukking. Fungerer manuelt etter riktig betjening.
- Nøkler til bakdør til vaskerom er ikke til stede, men kan låses fra innsiden.
- GlitreNett besiktiget og godkjente boligen 5. desember 2023 (elektriske anlegg).
- Den 9. mars 2024 var det pipebrann denne ble besiktiget og ingen mangler funnet av brannvesenet (godkjent).
Produktnummer: 1B342EDB-F797-4E88-A91F-0C8FBBA31C46