Brokke

Løefjellvegen 3

Prisantydning
2 790 000 kr
Omkostninger
70 750 kr
Totalpris
2 860 750 kr
Formuesverdi sekundær
75 625 kr
Tomteareal
1 100 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Stor flott arkitekttegnet hytte under oppføring - Frittstående anneks, garasje og bod - Løefjell, Brokke

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytta er under oppføring og bærer preg av å ha stått tom og uten noen fremdrift, i over ett år. Garasje og anneks er også under oppføring.

Dette blir en stor hytte i et populært hyttefelt på Brokke. Kort vei til alpinanlegget og oppkjørte skiløyper. Flott turterreng hele året.

Nydelig utsikt og gode solforhold.

Hytta har følgende planlagte planløsning:

1. etasje: Stue/kjøkken, gang, master bedroom, hovedbad, badstue, wc, vaskerom og teknisk rom.

2. etasje: Loftstue, 3 soverom, gang og bad

Her har man alle muligheter til å få en ny hytte hvor man selv kan kan være med å bestemme hvordan resultatet skal bli.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

På egen tomt

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet med gode turmuligheter og fint turterreng året rundt. Skiløyper og alpinbakke i umiddelbar nærhet med både oppkjørte skiløyper og urørt terreng samt alpinbakken på Brokke. Rekreasjon med toppturer, merkede turløyper, sykkelstier, bade-, jakt- og fiskemuligheter. Klatremuligheter i Viaferrata løyper både ved Løefjell og i Straumsfjellet på Helle.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen.

Vei, vann og avløp

Brokke Vatn og Avløp AS er ansvarlig for leveranse av vann og kloakk.

Privat vei. Tinglyst veirett.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbolig, tilhører reguleringsplan for Løefjødd Hyttegrend, datert 30.03.2005, som ligger under kommuneplanens arealdel for Valle kommune 2016-2028, Id 201402.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4221/62/254:
08.11.2005 - Dokumentnr: 20600 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4221 Gnr:62 Bnr:200


01.01.2020 - Dokumentnr: 831962 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0940 Gnr:62 Bnr:254


Kommentar konsesjon

Det er ingen konsesjonsplikt på eiendommen. 

Kommentar odelsrett

Det hviler ingen odel på eiendommen.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 69 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-

Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 70 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Mangler data den 05.07.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato, 31.05.2024. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):

Utvendig > Taktekking: Det ble registrert dryppmerker på gulv under takvindu i stuen, Dette er en indikasjon på at sarnafilmembranen ikke er helt tett. Diffusjonsåpen duk er revnet i stykker av vær ogvind. Taket er uferdig, mangler torvholdere, torv, renner, beslag o.l.

Utvendig > Nedløp og beslag: Beslag på hytten er ikke montert.

Utvendig > Veggkonstruksjon: Fritidsboligen er ikke kledd ferdig. Det mangler også avslutninger/belistning rundt hjørner, ved vinduer, og dører. Det er lagret et større parti med klednings materialer på utsiden. Disse har stått utildekket, noe
som mulig har medført til noe soppdannelse og vridninger i treverk, Dvs. at denne kledningen vil være noe svekket. Det opplyses imidlertid at treverk er av malmfuru/kjerneved.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det mangler ferdigstillelse av gesimser, utstikk, vannbord etc. Limtredrager over hjørne vindu har værslitasje og påbegynt svekkelse der laminert tre har begynt å sprekke opp antydning til bøyning av treverk. Dette kan være indikasjon på at strekk for bæring for lang og at tak i aktuelt område er underdimensjonert. Det er også ukjent type limtredrager som er benyttet, og om denne er egnet for utvendig bruk.

Utvendig > Vinduer: Arbeider med innsetting av vinduer er ikke ferdigstilt. Vannbord under vinduer ligger ikke i spor under vindu og har ikke fall utover. Stedvis er disse også vridd med motfall. Arbeider med omramming av vinduer er en svak løsning og arbeider er stedvis ufagmessig utført. Takvindu i loftsetasjen og annet vindu mangler (ikke montert).

Utvendig > Dører: Dører mangler. Det gjenstår arbeider utvendig og innvendig ved balkongdører.

Innvendig > Overflater: - Arbeider med innredning er ikke påbegynt.

Innvendig > Pipe og ildsted: Peis og pipe er ikke montert.

Innvendig > Innvendige trapper: Innvendig trapp er ikke montert.

Innvendig > Innvendige dører: Innvendige dører eksisterer ikke.

Tekniske installasjoner > Vannledninger: - Rørleggerarbeider er ikke ferdigstilt.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Arbeider med avløpsrør er ikke ferdigstilt.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er ikke montert ventilasjonsanlegg eller annen form for tilrettelagt luftutskifting i fritidsboligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke montert varmtvannstank i fritidsboligen eller i annekset.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Arbeider med det elektriske anlegget er ikke ferdigstilt.

Tekniske installasjoner > Vannbåren varme: Arbeider er ikke ferdigstilt.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmur og vegger mangler murpuss.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Gulvsponplater er lagt feil i et av rommene. Løsningen har svakheter med fare for at skjøter kan sprekke opp, som igjen kan medføre til følgeskader til fremtidig parkett etc.

Innvendig > Påbegynte våtrom: Våtrommene er kun påbegynt. Betydelig mengde arbeid gjenstår.

Innvendig > Radon: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at bygningene er utført med radonsperre.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Diverse

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26.juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg. Kjøperen har begrenset adgang til å påberope mangler. Det vil ikke bli skrevet kjøpekontrakt. Budet, dersom det blir stadfestet av Tingretten tjener som kontraktsdokument. Tingretten kan når som helst endre sin beslutning om tvangssalg ved medhjelper og trekke tilbake oppdraget.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4221/62/254:
08.11.2005 - Dokumentnr: 20600 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4221 Gnr:62 Bnr:200


01.01.2020 - Dokumentnr: 831962 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0940 Gnr:62 Bnr:254


Info kommunale avgifter

Det er ikke registrert noen kommunale gebyrer på eiendommen pr. 22.05.24. Når vann og avløp blir tilkoblet eiendommen, vil disse kostnadene påløpe, samt renovasjonskostnad og feiing.

Byggemåte

Tilstandsrapporten beskriver og vurderer påbegynt fritidsbolig, anneks og garasje i Løefellvegen 3, der byggearbeid som foregikk fra 2020, umiddelbart ble stoppet da det var halvveis i byggeprosessen.

Siden byggestans har fritidsboligen stått tom/urørt. Dette har ført til at utvendige bygningsdeler som ikke er lukket har vært disponert for vær og vind, Utvendig er det også materialer som ikke er tildekket under presenning/tak. Dette har medført til slitasjeskader av ulik grad. På fritidsboligen og annekset dreier dette seg blant annet om takmembran, vindsperre, takkonstruksjonen, bærebjelker og yttervegger.

Innvendig er bindingsverk for bærevegger og lettvegger montert. Rørlegger og elektriker har utført det meste av arbeider med rørstrekk og montert bokser. Tilstanden innvendig fremstår videre som byggeplass dvs. uferdig. Enkelte arbeider fremstår også med noe ufagmessig- eller uvanlig byggemåte mot preaksepterte Sintef løsninger.

Videre i rapporten vil det fremkomme vurderinger av den nåværende tilstanden og anbefalte tiltak for å utbedre skadene. Arbeider som ikke er ferdige vurderes i hovedsak som TG 3, dvs. at tiltak må utføres og ferdigstilles før fritidsboligen kan benyttes.

Merk: Kostnadsestimatene som er satt for utbedring av avvik merket TG 3 er kun grovt estimert. For full oversikt over kostnader for utbedring må det innhentes tilbud av håndverksbedrifter. Valg av materialer, innredning og annet
inventar vil variere i pris og er derfor ikke mulig å kostnads vurdere. Grovt estimat for ferdigstillelse og utbedring ut fra nåværende tilstand: Hovedbygning: 1 500 000 - 3 000 000. Avhengig av valgt standard. Anneks: 800 000 - 1.500.000. Avhengig av valgt standard. Garasje: 300 000. Forbehold: Eksakte priser kan avvike fra fra estimat.

Viktig!
Det gjøres oppmerksom på at arbeidene som gjenstår som omhandler konstruksjon, rørlegger elektriker og membranarbeider etc. må utføres av fagkyndige håndverkere med ansvarsrett. Arbeider må utføres ihht. godkjente tegninger og gjeldende forskriftskrav.

Med ansvarsrett menes at firmaet tar på seg ansvaret for at arbeidet blir utført i henhold til de tekniske kravene som er satt i byggesaksforskriften (SAK10) og teknisk forskrift (TEK17). Dette inkluderer både videreførelse av prosjektering, utførelse, kontroll og uavhengig kontroll. I tillegg vil det kreves dokumentasjon på produkter og arbeider som utføres. Firmaet med ansvarsrett må kunne dokumentere sin kompetanse, erfaring og relevant utdanning. Arbeider må utføres ihht. krav og produkter må være godkjente.

Fritidsbolig:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Bygningen står halvferdig så eksakt tiltenkt bruk av rom kan ikke defineres. Tegninger som er mottatt er for rammesøknad og stemmer ikke helt overens med hva som er tilfelle. I loftsetasjen viser tegninger åpen hems og bodrom i loftsetasjen. Denne delen fremstod med flere inndelte vegger, blant annet inndelt rom med opplegg for toalett og område til mulig tiltenkt soverom som ikke fremkommer verken på fasade- eller plantegninger.

Garasje:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Garasjen er påbegynt montert, tilrettelagt for garasjeport i en annen retning en tegninger viser.
Garasjen er kun påbegynt med grunnmur og Lecavegger. Noe materialer mulig tiltenkt garasjen står utildekket på utsiden og har blitt lagret slik over lengere tid.

Anneks fremstår i lik byggetekniske tilstand/status og med manglende arbeider som hovedbygningen. Det settes ikke tilstandsgrader for tilleggsbygninger, men kjøper må påregnes samme omfang av utbedring, ferdigstillelse med påfølgende kostnader av denne bygningen som hovedbygning.

Info strømforbruk

Det er ingen krav til energiattest ved tvangssalg.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et tvangssalg, og egenerklæring er derfor ikke fylt ut. Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Produktnummer: 06C64298-87D7-440B-9F25-0A4ECDD749BE