Drangsvann

Langetjønnveien 45

Prisantydning
3 250 000 kr
Omkostninger
97 550 kr
Totalpris
3 347 550 kr
Tomteareal
856 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Drømmer du om å bygge din egen bolig? Stor og solrik beliggende boligtomt (ca 856 kvm.) på enden med friareal i front!

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Tomten ligger som en endetomt og ligger landlig, men samtidig sentralt til med kort avstand til Kristiansand Sentrum, Sørlandsparken og til Kjevik Lufthavn.

Aktuell tomt ligger meget solrikt til med friareal i front av tomten. Du har også flott utsikt mot Langetjønn. Her vil du har sol fra morgen til kveld!

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Eiendommen må tilkobles offentlig vei, vann og avløp.

Tilkoblingsgebyr pr. boenhet/bruksenhet er pr. 2024 er kr. 12 500,- for vann og kr. 12 500,- for avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan Benestad, felt Cb1 og Cb2, datert 22.06.2022. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

En mindre del av eiendommen ligger i faresone for ras- og skredfare.

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Utdrag fra reguleringsplanen:
Denne eiendommen ligger i område BFS4.

§ 2 bebyggelse og anlegg:
2.1 Innenfor BFS 4 tillates 1 boenhet pr. tomt.

2.2 Boenheten skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet, ved at alle hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.

2.3 For hver boenhet skal det minimum avsettes 80 kvm til uteoppholdsareal. Arealet skal være egnet til opphold. Dersom terrasse/balkong skal medregnes som uteoppholdsareal skal den være syd- og/eller vestvendt. Følgende arealer tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal: Areal brattere enn 1:3, arealer i gul eller rød sone for hhv. stør (T-1442) og luftkvalitet (T-1520).

2.4 All bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet. Unntatt dette er: garasjer vinkelrett på vei skal plasseres min. 5 m fra formålsgrense mot vei. Garasjer parallelt med vei kan plasseres min. 1,5 m fra formålsgrense mot vei. Bod kan plasseres 1,5 meter fra formålsgrense mot vei. Boder/utestue inntil 20 kvm kan ligge i eiendomsgrense.

2.5 Frittstående garasjer skal ha maks gesimshøyde = 3m og maks bruksareal = 40 kvm. Arker og kvister er ikke tillatt. Garasje skal være tilpasset bolighuset i materialvalg, farge og takform.

2.6 Utnyttelse er angitt i kvm BYA. Bod/hagestue/tilbygg inntil 20 kvm. Frittliggende enebolig område BFS 2 – 16 = 160 kvm BYA.

2.7 Bygningenes maksimale høyder fremgår av plankart. Regulert kotehøyde tillates etablert med et høydeavvik på inntil +/- 0,5 m.
Denne tomta: H01=+23 (gulvhøyde 1. etasje) og G=+31 (gesimshøyde for pulttak og saltak).

2.13 Frittliggende eneboliger skal ha 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. P-plassene skal tilrettelegges for el-biler og andre ladbare hybridbiler.

2.15 Det tillates 1 avkjørsel pr eiendom med maksimal bredde = 5 meter.

8.5 Faresone – ras
Faresone benevnt med H310 er en kvikkleiresone med faregradsklasse lav og risikoklasse 2. Innenfor sonen skal det av geoteknisk fagkyndig utføres geoteknisk utredning og lages plan som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet for ethvert tiltak (bygg, terrengarbeider, anleggsarbeider, endring av grunnvannsstrømmer) før tillatelse kan gis.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
Ingen heftelser registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
28.07.1953 - Dokumentnr: 501730 - Bestemmelse om veg. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:69 Bnr:2. Bestemmelse om vannrett. Elektriske kraftlinjer. Med flere bestemmelser.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 81 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
Tilkobling vann og avløp kr 25 000,- SJEKKES
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (eks. Help boligkjøperforsikring): kr 97 550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det skal dannes velforening i regi av Drangsvann AS i området og boligeierne er forpliktet til å være medlem/betale kontingent til velforening.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
Ingen heftelser registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
28.07.1953 - Dokumentnr: 501730 - Bestemmelse om veg. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:69 Bnr:2. Bestemmelse om vannrett. Elektriske kraftlinjer. Med flere bestemmelser.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter, eiendomsskatt og gebyr for renovasjon vil tilkomme når eiendommen er bebygd.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: B349B0D4-D7BB-42DC-BCBC-457F18C01FAE Kategori: