Kristiansand

Langetjønnveien 25-43

Prisantydning
2 500 000 kr - 3 000 000 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt
Enhet P-rom BRA Totalpris
10-23-0121 2 768 670 kr
10-23-0122 2 768 670 kr
10-23-0123 2 563 670 kr
10-23-0124 2 563 670 kr
10-23-0125 2 563 670 kr
10-23-0126 3 076 170 kr
10-23-0127 3 076 170 kr
10230898 2 500 000 kr

Oversikt

Sommerro på Drangsvann | Nytt tomtefelt i naturskjønne omgivelser | Sol fra morgen til kveld

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Totalt har to boliger krav om pumpe fra kjeller. Dette gjelder 69/54 (Langetjønnveien 33) og 69/55 (Langetjønnveien 29).

Området har offentlig vei, vann og kloakk.

Tomt Langetjønneveien 29 og 33 skal ha intern pumpekum for spillvann fra kjeller. Kummen blir levert av selger mens selve pumpen bekostes av kjøper. Det må påregnes noe drift og vedlikeholdsutgifter knyttet til dette, for ytterligere spørsmål knyttet til dette konferer megler.

Reguleringsplan

Plan nr. 1578
Reguleringsbestemmelser for Benestad Cb1 og Cb2. Dato: 13.01.22/10.05.22

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan Benestad Cb1 og Cb2 nevnt ovenfor. Innenfor BFS 2, 4 - 8 og 10-16 og BKS1 - 4,6 og BKS 8 -13 tillates 1 boenhet pr.tomt.

Boenheter i BFS4 skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet, ved at alle hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i både områdereguleringsplanen for Benestad samt detaljplanen for Cb1/2 før kjøp.

Frittliggende eneboliger i område BFS2 - 16 kan utvikles opp til 160 m² BYA.

Tomtene leveres grovplanert med teknisk anlegg for vann og avløp til tomtegrense (tilkoblingsavgift tilkommer, pt. kr. 25.000,-). Det er ingen byggeklausul, men designveileder for Drangsvann skal følges. Denne er vedlagt i eget vedleggs hefte, som fås ved megler.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/69/49:
13.01.2022 - Dokumentnr: 48696 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Avtale om erverv av rettigheter til høyspent jordkabel - 22KV Kabelnr: 4744
Overført fra: Knr:4204 Gnr:69 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere


30.08.2023 - Dokumentnr: 928597 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:69 Bnr:12
Elektronisk innsendt

Ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Nøkkelinformasjon

Velforening

Det skal dannes velforening i regi av Drangsvann AS i området og boligeierne er forpliktet til å være medlem/betale kontingent til velforening.

Servitutter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/69/49:
13.01.2022 - Dokumentnr: 48696 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Avtale om erverv av rettigheter til høyspent jordkabel - 22KV Kabelnr: 4744
Overført fra: Knr:4204 Gnr:69 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere


30.08.2023 - Dokumentnr: 928597 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:69 Bnr:12
Elektronisk innsendt

Ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter vil bli utlignet av kommunen ved ferdig bebyggelse.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Tomtene selges grovplanert. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av tomt inngås.

Budgivning

Tomtene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Visning

Produktnummer: 1E00B9EC-14BA-48BB-99BD-8460681D4D25 Kategori: