Lindesnes - Øst for Ime, Tregde

Landøy 49

Prisantydning
750 000 kr
Omkostninger
34 620 kr
Totalpris
784 620 kr
Formuesverdi
100 000 kr
Tomteareal
818 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Hyttetomt med flott utsikt. Båtplass på øya medfølger.

Om eiendommen

Diverse

Det følger båtplass i felles flytebryggeanlegg med tomten. Båtplassen har en lysåpning på ca 2,5 meter og ligger på østsiden av flytebryggen. Båtplassen er en del av sameiet Nordstranda Flytebrygge, Landøy. Vedtekter og møtereferat fra de to siste år ligger vedlagt  denne salgsoppgaven. Pr i dag betales det fellesutgifter på kr 2000,-

Det arbeides også med en plan for utbygging av sjøboder og bryggeanlegg. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Tomten ligger ca 300 meter fra båthavna i Nordstranda på Landøy. God og bred sti opp til tomten. Fra fastlandet er det kun en kort båttur over til Landøy (innaskjærs)

Beliggenhet

Flott beliggenhet på Landøy i Mandal.

Tomt

Areal: 818 kvm, Eierform: Eiet tomtTomten selges som en råtomt med strøm, offentlig vann og privat renseanlegg for kloakk inn til tomtegrensen. Tilkoblingsavgifter til strøm og vann vil tilkomme. Se punktet vei, vann og avløp.

Parkering

Ny eier må selv ordne båtplass og parkering på landsiden.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsformål, og tilhører bebyggelsesplan for Landøy H3, ikraftsettelsesdato 21.09.2009 med mindre reguleringsendring for tomt 14. http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/137C/Dokumenter/137C_ME1_2011-Best..pdf

I planen er denne tomten merket som H3- 35 (49)

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen ligger på en øy uten veiforbindelse. Privat felles gangvei på øya. Se reguleringsplan.

Tilkoblet privat renseanlegg for kloakk (deles mellom 10 stk). Rett til bruk og drift av privat renseanlegg og felles avløpsrør er regulert i avtale tinglyst 4/4-16. Anlegget er en del av Norstranda Landøy avløpsanlegg
Pr i dag er det årlige driftsutgifter på ca kr 4500,- pr år. Disse kan endres og tilkommer først når anlegget tas i bruk for denne eiendommen.

Mulighet for tilkobling til offentlig vannforsyning. Påkoblingspunkt ved tomt nr. 50. Kjøper må selv bekoste fremføring til denne tomten. Offentlig tilkoblingsgavgift er p.t kr 10.000,- inkl. mva. Ledningsnett ligger i tomtegrensen. Delen av Vvannledningen som går fra fastlandet ved Tregde og ut til øya er privat. Det vil koste ca kr 100.000,- inkl mva. å koble seg på denne. Vannledningen eies av Landøy Øst AS.

Det er også mulig å bore etter vann på egen grunn.

Strømkabel ligger i tomtegrensen. Iflg. Agder energi/elektriker vil det koste ca kr 10.500 å koble seg på strømnettet.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 301 - Fredningsvedtak. Tinglyst: 28.01.1998
Div best vedr skjærgårdspark
Gjelder Gillerøy friluftslivsområde
Overført fra: 4205-19/4
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 295911 - Bestemmelse om kloakkledning. Tinglyst: 04.04.2016
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:19 Bnr:45  
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:19 Bnr:119  
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:19 Bnr:120  
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:19 Bnr:136  
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:19 Bnr:137  
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:19 Bnr:138  
Rett til å anlegge, drifte og vedlikeholde renseanlegg og felles avløpsrør for sanitært avløpsvann
Gjelder denne registerenheten med flere

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null (dette innebærer boplikt) og det er en ubebygd tomt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-)) 34 620,- (Omkostninger totalt) 784 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Pr i dag er de offentlige avgiftene for  vann følgende: (tilkommer når vannet tilkobles):
Vannavgift: 1506,25 Vann + forbruk ifølge vannmåler kr. 7,87 pr. m3.

Hytterenovasjon kr. 16.12,- pr år .

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er ikke fastsatt.

Formuesverdi

Kr.  100 000,- for år 2020. Formuesverdien gjelder for den ubebygde tomten.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Landøy 49, Gnr. 19 Bnr. 138 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

NB: For eiendommer hvor handel kommer i stand etter 01.01.2022 gjelder følgende:

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-21-0209

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-21-0209. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.14 500) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Totalt kr. (Kr.28 035)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3056014