Kristiansand-Lund

Lahelle 26

Prisantydning
15 900 000 kr
Totalpris
15 900 000 kr
Byggeår
2021
P-rom
135 ㎡
Bruksareal
148 ㎡
Tomteareal
Ikke oppgitt
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Lahelle 26 - 1 innflytningsklar, oppgradert toppleilighet igjen - Visning etter avtale med megler.

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

1 flott, oppgradert selveierleiligheter gjenstår i dette prosjektet i Lahelle 26. Leilighetene ligger i  3. etasje. I underetasjene er det boder tilknyttet leilighetene samt parkeringsplasser. Bygget er organisert som et sameie med boligseksjoner

Innhold

 Leiligheten inneholder:

Leilighet 302: 3.etg
Heis direkte inn til leiligheten. Entrè, gang, åpen stue/kjøkkenløsning, utgang til to terrasser på begge sider av leiligheten, deler av terrasse er innglasset, soverom/kontor, soverom/TV-stue, baderom/vaskerom og en egen separat avdeling i leiligheten med soverom, omkledningsrom og baderom.

Standard

Leiligheten er oppgradert med høy standard.

Ferdigstillelse

Leiligheten ble ferdigstillt november 2021.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme med unntak av soverom og bod. Leilighetene er tilknyttet fjernvarmenettet til Agder Energi. Hver enkelt leilighet har blansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Diverse

Leiligheten har 1 sportsbod i kjeller som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Boden er på min. 5m2. Det er mulighet for å kjøpe ekstra bod i kjeller, samt MC-plass.
Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet seksjonene gjennom vedtektene, ettersom arealet for bodene vil bli organisert som fellesareal. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig. Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Vedtekter:
Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.

Forsikring

Bygget er forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring

Beliggenhet

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse

Beliggenhet

Lahelle 26 har en flott beliggenhet rett ved der Otra møter sjøen. Du finner et godt utvalg av skoler og barnehager i omkringliggende områder. Det er både lekeplasser, fotballbaner, skøytebane, tennisbane, idrettshall og treningssenter i nærområdet. Innen fem minutters gange kommer du til lokal kafé, solstudio og gatekjøkken. Legg gjerne turen til populære Aquarama Bad, eller friarealene og badeplassen på Galgeberg.

Tomt

Felles eiet tomt for sameiet. Gangstier og felles områder med fast belegg i kombinasjoner av betong, stein, naturgress etc. utarbeidet av landskapsarkitekt. Utomhusområdene har en hensiktsmessig belysning. Nedkjørsel til p-kjeller og gangvei til inngang har varmekabler.

Parkering

Det er 23 parkeringsplasser for sameiet i byggets parkeringskjeller. Parkeringsplassene er organisert som en eller flere seksjoner, hvor eier av en parkeringsplass vil få en ideell andel i parkeringsseksjonene.
Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig. Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser  tilhører selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.
Parkeringsplass i kjeller koster 350.000,- og kommer i tillegg til leilighetspris.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest .

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område som er regulert til Bolig. Eiendommen er regulert etter Plan nr. 830 - Elvebredden Syd. Datert 19.06.2002. Det oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen tilknyttes offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner.
Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det er tinglyst heftelser som vil medfølge eiendommen.
Følgende er tinglyst i grunnboken i dag:
- Dagbok 1977/837: Best. om vann / klokkledn.
- Dagbok 1980/3697: Erklæring/avtale - midlertidig disp. fra byggningsloven vedr. industribygg.
- Dagbok 1987/12- Seksjonering - Denne erstattes av ny seksjonering for leilighetsbygget

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Om sameiet

Organisering

Sameiet består av totalt 16 stk. boligseksjoner . Den daglige driften er organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som
fastsettes av årsmøtet. Kjøper får tinglyst skjøte på
sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken,
som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.
Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne

• Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at
bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

• Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter
plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av
personer med nedsatt funksjonsevne.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr.
leilighet mellom ca. kr. 16.000,- på den minste og ca. kr. 23.500,- på den største leiligheten. Dvs. kr. 200 pr. kvm BRA.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-
I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader (ekskl. kostnader til felles fjernvarme), som oppstartslikviditet til sameiet.
Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte
offentlige gebyrer.

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er den totale tomteverdien antatt å være NOK 13.500.000,-. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen innbetales ved overtakelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en
1/2 R. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Felleskostnadene utgjør ca. kr. 300,- pr. kvm pr. år. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette
er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter. Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av
hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info. Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør. Stipulert kostnad for dette er kr. 4-500,- pr. mnd. Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte
enheter etter ferdigstillelse. Utbygger vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til
et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet. I forbindelse med overtagelse av leilighetene vil det bli krevd innbetalt en tilleggsinnbetaling til sameiet, kalt «Oppstartskapital». Beløpet utgjør 3 mnd. felleskostnader (ekskl. kostnader til felles fjernvarme) og bidrar til å sikre
midler i oppstartsfasen. Beløpet innbetales til megler sammen med øvrige omkostninger som overfører beløpet til forretningsfører.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Lahelle 26, Gnr. 152 Bnr. 2287 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Avhendigsloven, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Dette gjelder i 6 mnd. etter ferdigstillelse.

Visning

.

Overtagelse

Bygget ble ferdigstilt november 2021.  Leilighetene er klar til overtagelse etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med tilhørende vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-21-9013

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-21-9013. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

Vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 1% + mva,- pr enhet.

Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-
pr dokument. Grunnboksutskrift kr 199,- pr utskrift og firmaattest kr 77,- pr utskrift

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3049827