Valle - Rysstad

Kvisletoppen Sør

Prisantydning
490 000 kr
Totalpris
490 000 kr
Kommunale avgifter
2 139 kr / år
Tomteareal
1 000 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Nytt tomtefelt på Brokke - Kvisletoppen Sør

Beliggenhet

Adkomst

Brokke ligger i hjertet av Setesdal, med kort vei til Rysstad og Valle. Ca 50 min kjøring til Hovden. Ca 2 timers kjøring fra Kristiansand og Arendal. Fra Rysstad sentrum, ta av fra riksveien mot Brokke. Kjør til skisenteret, over parkeringen og til venstre. Følg veien helt til toppen, over en liten flate ved en tjønn på venstre hånd. Kvisletoppen Sør ligger på venstre side av veien like ved p-plass for skiløypene.

Beliggenhet

Vi har gleden av å presentere nytt tomtefelt på Brokke: Kvisletoppen Sør hyttefelt ligger på toppen av Brokke, nær langrennsløyper og Brokke Alpinsenter, - ski inn-ski ut. Tomtene ligger flott til rett ved oppkjørte skiløyper fra Kvisletoppen. Feltet består av 36 selveiertomter fra 640 til 1100 kvm, pris fra kr. 490.000,- til 850.000. Se egen prisliste pr. tomt.
Det er ingen byggeklausul. Se tomteskilt.

Tomt

Selveier råtomter fra 640 til 1100 kvm. Se reguleringsbestemmelser vedlagt salgsoppgaven for detaljer pr. tomt. Størrelsen er foreløpig og avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Parkering

Parkering på egen tomt. Se reg.bestemmelser

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Tomtefeltet er regulert til Fritidsformål, tilhører reguleringsplan Detaljregulering for Kvisletoppen Sør-F8, datert 23.09.2020 På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det foreligger ikke utbyggingsavtale pr. dags dato.

Vei / Vann / Avløp

Privat vann og avløp via Brokke Vatn og Avlaup. Årlig avgift ca kr. 6.012,- pr år. Private veier.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Det tinglyses vei og vedlikeholdsrett.
Pliktig medlemskap i Vel-forening.
Privat Vann og Avløp via Brokke Vatn og Avlaup.
Bidrag til løypekjøring kr. 1.200,- pr. år (indeksreguleres)

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Konsesjon

Valle kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registrert som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysning. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Omkostninger
2,5% dokumentavgift av kjøpesum.
Oppmålingsgebyr kr. 26.419,-
Tilkobling til tomtegrense for Brokke Vatn og Avlaup
kr. 75.000,-
Tilkobling Bredbånd kr. 900,-
Tinglysning skjøte kr. 585,-
Tinglysning pantedokument kr. 585,-
Opparbeidelse av tomten kommer i tillegg. Selger skal godkjenne valg av entreprenør.
Ved kjøp av dobbeltomt, må det påregnes ekstra utgifter vedr. oppmåling og utbyggingsavtale.

Offentlige avgifter

Kr. 2 139,- pr. år Hytterenovasjon

Eiendomsskatt

Ikke eiendomsskatt i Valle Kommune.

Faste løpende kostnader

Hytterenovasjon kommunal kr. 2.139,- pr. år.
Brokke Vatn og Avlaup kr. 6.012,- pr. år
Bidrag til oppkjøring av løypenett kr. 1200,- pr år - indeksreguleres.
Pliktig medlemskap i Velforening - ikke fastsatt beløp.
Brøyting og og sommervedlikehold vei kommer i tillegg.
Feiing kommer i tillegg.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kvisletopppen Sør, Gnr. 68 Bnr. 365 i Valle kommune. Tomtene blir fradelt ved salg og tildelt nytt bruksnr.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Visning

Visning etter avtale med megler tlf. 99099140

Overtagelse

Overtagelse kan skje tidligst september 2021. Infrastruktur i området skal da være ferdigstilt. Tomtene rekvireres fradelt ved salg, og overtagelse kan utover det skje så fort Valle Kommune har tinglyst nytt bruksnr. Med forbehold om at grunneier samtykker/signerer på fradeling.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-21-9003

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Mariann M. Thomassen, tlf. 99 09 91 40

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3047013