Nissedal

Kvarvåsvegen 240

Prisantydning
365 000 kr
Omkostninger
24 790 kr
Totalpris
389 790 kr
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
794 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Gautefall / Ubebygd hyttetomt, høyt beliggende, gode solforhold, kort vei til skiløyper og flott turterreng.

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

Eiendommen er en råtomt, som ikke er bebygd.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Det er kjørevei frem til tomten via Kvarvåsvegen. Fra østlandet: Følg riksvei 39 gjennom Drangedal. Følg skiltene videre til Treungen og kjør ca. 5 km forbi hotellet til skilt på høyre side til Øverlandsheia. Tomten er merket med "Til salgs" skilt, og det er merket med jordspyd fra Sørmegleren ved stikkveien inn til tomten.

Beliggenhet

Tomten ligger i hyttefeltet Øverlandsheia, som befinner seg ca. 10  minutters kjøring forbi Gautefall Skisenter. Tomten ligger høyt opp i hyttefeltet med gode solforhold, og skiløyper i umiddelbar nærhet.

Gautefallheia egner seg godt sommer som vinter, med et omfattende løypenett og alpinanlegg på vinteren, og flotte turmuligheter ellers på året.
Se hjemmeside www.gautefall.no for mer informasjon om Gautefall skisenter. For oppdatert informasjon om langrennsløyper i området gå inn på www.skisporet.no

Tomt

Areal: 794 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er ikke opparbeidet, og er en råtomt bestående av trær, lyng og fjell.

Parkering

Det vil være plass til parkering på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Tomten ligger innenfor reguleringsplanen "Øverlandsheia II" godkjent av kommunestyret 19.11.2009, og er regulert til fritidsbebyggelse. Reguleringsplanen angir at det ikke er lov å oppføre mer enn en hytte og ett sekundærbygg pr tomt. Maksimalt bruksareal pr tomt (Bra) = 200 kvm, inkludert parkering (36kvm). Maksimal mønehøyde er 5,5 meter, og maksimal synlig grunnmurshøyde er 1 meter. Taket skal være saltak med takvinkel på 22-34 grader. Det skal være minimum 2 parkeringsplasser pr tomt.

For komplette reguleringsbestemmelser og plankart, se vedlegg til salgsoppgave.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Se punkt ang faste utgifter for informasjon om vei/vann/avløp.

Heftelser / Rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

365 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 120,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 365 000,-)) 24 789,50 (Omkostninger totalt) 389 789,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Faste løpende kostnader

Det er plikt til å delta i brøyting og vedlikehold av felles vei. Det opplyses at det betales kr 3.375,- pr år for hovedveien, og det er grunneier i  området som utfører tjenesten. Det må påregnes betaling også for brøyting og vedlikehold av stikkvei ned tomten, og kostnad til dette vil variere ettersom hvor mye snømåking og vedlikehold det er behov for.

Det foreligger en plan for offentlig vann/avløp til hyttefeltet, men det knytter seg usikkerhet til når infrastrukturen vil være ferdig opparbeidet. I følge hytteforeningen er det stipulert en kostnad på ca. kr 120.000,- + mva pr tomt i kostnad, samt tilkoblingsavgift til kommunen på ca. kr 30.000,- + mva. I tillegg kommer utgifter til rørlegger etc for installering av opplegg i hytten.

Pr dags dato er de fleste hyttene i hyttefeltet knyttet til private borehull.

Formuesverdi

Foreligger ikke

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kvarvåsvegen 240, Gnr. 34 Bnr. 265 i Nissedal kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 46 80 63 69.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

77-21-0003

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside
www.sormegleren.no/77-21-0003. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Heljar Hogner, tlf. 46 80 63 69

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 365 000,-) (Kr.40 000) Oppgjørshonorar (Kr.1 650) Innhenting servitutter og rettigheter fra grunnbok (Kr.808) Digital grunnpakke (Kr.3 750) Energimerking av eiendom (Kr.500) Oppgjørskostnad (Kr.4 131) Overtakelse av eiendom (Kr.500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.15 000) Totalt kr. (Kr.66 924)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3045664