Kristiansand-Hamresanden

Krittveien 1

Omkostninger
1 170 kr
Totalpris
1 170 kr
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringstomt

Oversikt

Om eiendommen

Sentralt plasserte seksjoner med god profilering mot E18.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Store og praktiske seksjoner med meget god eksponering mot E18. Mulighet for deling.

Oppdragsnummer

9-23-0008

Adresse med betegnelse

Krittveien 1, Gnr. 63 Bnr. 1172 i Kristiansand kommune.

Selger

Krittveien 1 AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet, Krittveien i Lauåsen med kort avstand til Sørlandssparken.

Areal

190 km-579 kvm
Seksjon 1, samt seksjon 6-8 er solgt.

Innhold

Innhold

Krittveien 1 er siste tomt tilgjengelig i Krittveien for seksjoner. Her er det nå bygget ca 100 seksjoner som er solgt og det er meget god aktivitet i området. Krittveien består av seksjoner i størrelse 72-560 kvm med både private og næringsdrivende.

Krittveien 1 blir ett referansebygg på området. Det er tiltenkt store gjennomgående seksjoner, med god dybde, mulighet for selvvalgt inndeling og porter for gjennomkjøring i begge ender. Bygget vil få store vinduer med eksponering mot vei.

Innholdsrike seksjoner med god takhøyde. 7.1 meter til tak, 6.1 til takdrager.
Port og dør i alle seksjoner. Portene er 4 *4 meter.
Alle seksjoner leveres med strøm til skap og grunnbelysning, samt stikk til vann og toalett. Elektrisk port.
Støpte gulv med støvbundet materiale. Mulighet for mesanin, kontakt megler for mer informasjon.

Standard

Byggets beskrivelse:

-Sandwitchelementer yttervegger
-Brystbetong 90 cm over gulv
-Selvbærende takplater i galvanisert utførelse
-Taktekking med ett lags takbelegg inkl sluk
-leddheisport m/motor 3 knaps tablå med dør
-Rørstikk til toalett og klart til vanntilkobling
-Dobbelt stikk i el skap og internett til skap.

Lyspakke led tak.

Diverse

Det vil være mulig for merverdiavgiftskompensasjon for næringsdrivende som er mva registerte. Kontakt megler for mer informasjon.

Vilkår og betingelser

Tomt

Eierform: Fellestomt

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til kontor/Industri, tilhører reguleringsplan 1184 Lauvåsen næringsarealer utgave F datert 20.02.2011. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om

Vei / Vann / Avløp

Ikke tilkoblet, tilkoblingsavgift vil tilkomme. NOK 25.000 inkludert mva.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2018/1736116-1/200  Endring av realsameie
Denne matrikkelenhet har andel i:  Knr:4204 Gnr:63 Bnr:1148  3/20 
 

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Fra NOK 18.000 pr kvm

Felleskostnader

Det er antatt felleskostnader på rundt NOK 100 pr kvm pr år.

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067260