Lindesnes - Malmø, Skinsnes, Persheia, Kleven, Ime

Kristiansandsveien

Prisantydning
1 300 000 kr
Omkostninger
48 970 kr
Totalpris
1 348 970 kr
Formuesverdi
2 000 kr
Tomteareal
4 500 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringstomt

Oversikt

Om eiendommen

Stor tomt på Skinsnes/Ime/Hollekleiva. ca 4,5 mål (4500 m2). Tilhørende elveparsell på ca 400 m2.

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

Ubebygd

Diverse

Vi har nå for salg en interessant eiendom på Skinsnes/Ime/Hollekleiva.
Eiendommen er på totalt 4,5 mål (4500m2).
Eiendommen består av en hovedparsell (bnr.25 + bnr.97) på ca 4 mål beliggende på oppsiden av nåværende E 39. I tillegg følger det en parsell nede ved elven anslått til ca 400 m2 (ikke oppmålt eller fradelt).
Området er ihht gjeldende reguleringsplan i hovedsak avsatt til industri.
Sett i lys av omleggigen av E 39 og den store nyetableringen vi nå ser på østsiden av sentrum, vurderes denne eiendommen som svært spennende ifht. framtidig utvikling.

Megler vil være tilstede på visning tirsdag 14/02 kl. 16.00, i tillegg kan eiendommen kan fritt besiktiges

Elveparsellen, anslått til ca 400 m2, er en del av denne eiendommen.
Iflg. kart fra Lindesnes kommune inngår denne elveparsellen som en del av Gnr. 40, Bnr. .48 (Kristiansandsveien 32). Dette beror imidlertid på en feil. Eier av Kr.sandsveien 32 bekrefter at denne parsellen ikke er en del av eiendommen, men en del av eiendommen som nå selges (Gnr. 40, Bnr.: 25).

Kostnadene ved oppmåling og fradelingen av denne parsellen vil tas av ny eier av Kristiansandsveien 32 (Kristiansandsveien 32 er også for salg per 08.02.2023). Dokumentavgift ifbm. overføring av hjemmel til elveparsellen vil måtte dekkes av kjøper/fremtidig eier av denne eiendommen som her selges.

Kontakt megler for dersom det er behov for mer informasjon rundt dette forholdet.

Sammendrag selgers egenerklæring

Foreligger ikke,

Beliggenhet

Adkomst

Adkomst via Vassmyrveien og videre til gang/sykkelstien (Imestien) i retning sentrum. Eiendommen kommer på venstre hånd. Adkomst til elveparsellen fra E 39.

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt til på Skinsnes/Ime ca 2 km øst for Mandal sentrum.

Tomt

Areal: Ca 4 500 kvm (ikke oppmålt) Eierform: Eiet tomt
Elveparsell er ikke oppmålt/fradelt, men inngår i anslått tomteareal.

Parkering

Parkeringsmuligheter på egen tomt. Også parkeringsmuligheter på tilhørende elveparsell.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Gnr. 40, Bnr. 25 + 97 : Eiendommen (Gnr. 40, bnr. 97 og 25) er i hovedsak/størstedelen regulert til industri samt friluftsområde/høyspenningsanlegg (delareal 121 kvm område unntatt fra rettsvirkning iflg. Lindesnes kommune), og tilhører reguleringsplan eldre reguleringsplan Skinsnes Ime 11, ikrafttredelsesdato 23.12.1974 og Kommuneplanens arealdel 2018-2030.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Elveparsellen (ikke oppmålt eller fradelt): LNF-formål i kommunedelplanen for Mandalselva, vedtatt av Mandal bystyre 16.09.10. Kommunen opplyser spesielt om følgende: To kommunale vannledninger kommer i land ved elveparsellen og det er etablert en kommunal kum her. Betingelser gjelder ved evt. fremtidig bebyggelse nær kommunalt anlegg. Utdrag fra Norm vann og avløp Lindesnes kommune, pkt. 3.2.4.: "Det skal minimum være en avstand på 3 meter fra senter rør til nærmeste bygg/anlegg. Med grøftedybde dypere en 1,8 meter skal nødvendig avstand avtales". (Se eget situasjonskart for mer nøyaktig plassering).

Kommunen opplyser spesielt om følgende: "Det er krav om utarbeiding av detaljregulering før noen utbygging av industri i området kan tillates. En slik detaljregulering vil blant annet avklare forholdet med tanke på adkomst".

Vei / Vann / Avløp

Ikke tilkoblet vann og kloakk .

Adkomst via gang/sykkelsti parallelt med dagens E-39.
Elveparsell har direkte adkomst fra dagens E-39.

Kommunen opplyser om følgende: "En eventuell nybygging i området vil betinge detaljregulering der forholdet til adkomst vil være en del av planen".

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Utskrift av grunnboken for begge bruksnummerene (bnr. 25 og bnr. 97)  følger som en del av denne salgsoppgaven.

Det er flere rettighetshavere til båt/brygge/båtlagringsplass og adkomst samt noen øvrige rettighetshavere.

Alle de tinglyste avtalene/heftelsene er blitt bestilt, men 2 av de to avtalene har ikke blitt funnet. Dette gjelder tinglyst rett til båtplass til Gnr. 40 bnr. 50, tinglyst i 13.07 1942 og skjønnsak vedr. gang/sykkelsti datert 12.10.1976. 

De øvrige heftelsene/avtalene følger som en del av salgsoppgaven.   

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 300 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000,-)) 48 970,- (Omkostninger totalt) 1 348 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Formuesverdi

Primær: Kr. 2 000,- for år 2021. Sekundær: Kr. ,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kristiansandsveien, Gnr. 40 Bnr. 25 og Gnr. 40 Bnr. 97 i Lindesnes kommune.  (eiendommen har ikke egen adresse)

Boligtype

Ubebygd tomt.

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0189

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0189. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 300 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.76 585)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067275