Lindesnes

Kristiansandsveien

Prisantydning
1 300 000 kr
Omkostninger
48 970 kr
Totalpris
1 348 970 kr
Formuesverdi
2 000 kr
Tomteareal
4 081 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Stor tomt på Skinsnes/Ime/Hollekleiva. ca 4,5 mål (4500 m2). Tilhørende elveparsell på ca 400 m2.

Beliggenhet

Adkomst

Adkomst via Vassmyrveien og videre til gang/sykkelstien (Imestien) i retning sentrum. Eiendommen kommer på venstre hånd. Adkomst til elveparsellen fra E 39

Barnehage, skole og fritid

Barnehage, barneskole og ungdomsskole på Ime. Alt ligger innenfor 5-10 minutters gange fra eiendommen.

Skolekrets

Ime

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt til på Skinsnes/Ime ca 2 km øst for Mandal sentrum.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Ikke tilkoblet vann og kloakk .

Adkomst via gang/sykkelsti parallelt med dagens E-39.
Elveparsell har direkte adkomst fra dagens E-39.

Kommunen opplyser om følgende: "En eventuell nybygging i området vil betinge detaljregulering der forholdet til adkomst vil være en del av planen".

Reguleringsplan

Gnr. 40, Bnr. 25 + 97 : Eiendommen (Gnr. 40, bnr. 97 og 25) er i hovedsak/størstedelen regulert til industri samt friluftsområde/høyspenningsanlegg (delareal 121 kvm område unntatt fra rettsvirkning iflg. Lindesnes kommune), og tilhører reguleringsplan eldre reguleringsplan Skinsnes Ime 11, ikrafttredelsesdato 23.12.1974 og Kommuneplanens arealdel 2018-2030.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Elveparsellen (ikke oppmålt eller fradelt): LNF-formål i kommunedelplanen for Mandalselva, vedtatt av Mandal bystyre 16.09.10. Kommunen opplyser spesielt om følgende: To kommunale vannledninger kommer i land ved elveparsellen og det er etablert en kommunal kum her. Betingelser gjelder ved evt. fremtidig bebyggelse nær kommunalt anlegg. Utdrag fra Norm vann og avløp Lindesnes kommune, pkt. 3.2.4.: "Det skal minimum være en avstand på 3 meter fra senter rør til nærmeste bygg/anlegg. Med grøftedybde dypere en 1,8 meter skal nødvendig avstand avtales". (Se eget situasjonskart for mer nøyaktig plassering).

Kommunen opplyser spesielt om følgende: "Det er krav om utarbeiding av detaljregulering før noen utbygging av industri i området kan tillates. En slik detaljregulering vil blant annet avklare forholdet med tanke på adkomst".

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/40/25:
20.02.1865 - Dokumentnr: 900067 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere


29.03.1930 - Dokumentnr: 900605 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.


13.07.1942 - Dokumentnr: 901129 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:40 Bnr:50
Bestemmelse om båt/bryggeplass


30.12.1963 - Dokumentnr: 2466 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:40 Bnr:86
Bestemmelse om veg


07.02.1967 - Dokumentnr: 245 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.


06.08.1968 - Dokumentnr: 1497 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:40 Bnr:86
Bestemmelse om vann/kloakkledning


11.08.1971 - Dokumentnr: 1887 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:40 Bnr:97
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om adkomstrett


07.09.1971 - Dokumentnr: 2137 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:40 Bnr:51
- rett til vinteropplag av båt


29.08.1972 - Dokumentnr: 2197 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:40 Bnr:86
Bestemmelse om båt/bryggeplass
- rett til vinteropplag av båt


12.10.1976 - Dokumentnr: 3487 - Skjønn
Gang-og sykkelsti - sak 3/76 B
Gjelder denne registerenheten med flere


16.08.1996 - Dokumentnr: 3028 - Erklæring/avtale
Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver:VAE


03.11.2003 - Dokumentnr: 5231 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere


06.03.2023 - Dokumentnr: 242304 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


12.10.1849 - Dokumentnr: 900018 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:31


03.10.1939 - Dokumentnr: 900979 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:48


21.04.1947 - Dokumentnr: 516 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:51


10.06.1950 - Dokumentnr: 777 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:50


23.01.1951 - Dokumentnr: 94 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:54


28.10.1955 - Dokumentnr: 1459 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:58


03.06.1957 - Dokumentnr: 781 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:61


20.11.1963 - Dokumentnr: 2198 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:86


11.08.1971 - Dokumentnr: 1887 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:97


09.01.1975 - Dokumentnr: 68 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:219


03.09.1976 - Dokumentnr: 3050 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:229


05.03.1998 - Dokumentnr: 773 - Målebrev
Veggrunn gnr 200 bnr 19
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 425511 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:40 Bnr:25


Økonomi

Omkostninger kjøper

12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
32 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000,-))

48 970,- (Omkostninger totalt)

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

okke bebygd

Diverse

Vi har nå for salg en interessant eiendom på Skinsnes/Ime/Hollekleiva.

Eiendommen er på totalt 4,5 mål (4500m2).

Eiendommen består av en hovedparsell (bnr.25 + bnr.97) på ca 4 mål beliggende på oppsiden av nåværende E 39. I tillegg følger det en parsell nede ved elven anslått til ca 400 m2 (ikke oppmålt eller fradelt).

Området er ihht gjeldende reguleringsplan i hovedsak avsatt til industri.

Sett i lys av omleggigen av E 39 og den store nyetableringen vi nå ser på østsiden av sentrum, vurderes denne eiendommen som svært spennende ifht. framtidig utvikling.

Megler vil være tilstede på visning tirsdag 14/02 kl. 16.00, i tillegg kan eiendommen kan fritt besiktiges

Elveparsellen, anslått til ca 400 m2, er en del av denne eiendommen.

Iflg. kart fra Lindesnes kommune inngår denne elveparsellen som en del av Gnr. 40, Bnr. .48 (Kristiansandsveien 32). Dette beror imidlertid på en feil. Eier av Kr.sandsveien 32 bekrefter at denne parsellen ikke er en del av eiendommen, men en del av eiendommen som nå selges (Gnr. 40, Bnr.: 25).

Kostnadene ved oppmåling og fradelingen av denne parsellen vil tas av ny eier av Kristiansandsveien 32 (Kristiansandsveien 32 er også for salg per 08.02.2023). Dokumentavgift ifbm. overføring av hjemmel til elveparsellen vil måtte dekkes av kjøper/fremtidig eier av denne eiendommen som her selges.

Kontakt megler for dersom det er behov for mer informasjon rundt dette forholdet

Boligselgerforsikring

Er ikke tegnet.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/40/25:
20.02.1865 - Dokumentnr: 900067 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere


29.03.1930 - Dokumentnr: 900605 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.


13.07.1942 - Dokumentnr: 901129 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:40 Bnr:50
Bestemmelse om båt/bryggeplass


30.12.1963 - Dokumentnr: 2466 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:40 Bnr:86
Bestemmelse om veg


07.02.1967 - Dokumentnr: 245 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.


06.08.1968 - Dokumentnr: 1497 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:40 Bnr:86
Bestemmelse om vann/kloakkledning


11.08.1971 - Dokumentnr: 1887 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:40 Bnr:97
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om adkomstrett


07.09.1971 - Dokumentnr: 2137 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:40 Bnr:51
- rett til vinteropplag av båt


29.08.1972 - Dokumentnr: 2197 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:40 Bnr:86
Bestemmelse om båt/bryggeplass
- rett til vinteropplag av båt


12.10.1976 - Dokumentnr: 3487 - Skjønn
Gang-og sykkelsti - sak 3/76 B
Gjelder denne registerenheten med flere


16.08.1996 - Dokumentnr: 3028 - Erklæring/avtale
Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver:VAE


03.11.2003 - Dokumentnr: 5231 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere


06.03.2023 - Dokumentnr: 242304 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Gjelder denne registerenheten med flere


12.10.1849 - Dokumentnr: 900018 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:31


03.10.1939 - Dokumentnr: 900979 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:48


21.04.1947 - Dokumentnr: 516 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:51


10.06.1950 - Dokumentnr: 777 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:50


23.01.1951 - Dokumentnr: 94 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:54


28.10.1955 - Dokumentnr: 1459 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:58


03.06.1957 - Dokumentnr: 781 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:61


20.11.1963 - Dokumentnr: 2198 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:86


11.08.1971 - Dokumentnr: 1887 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:97


09.01.1975 - Dokumentnr: 68 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:219


03.09.1976 - Dokumentnr: 3050 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:40 Bnr:229


05.03.1998 - Dokumentnr: 773 - Målebrev
Veggrunn gnr 200 bnr 19
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 425511 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:40 Bnr:25


Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital grunnpakke (Kr.2000)
Oppgjør (Kr.7100)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon 4,1% (forutsatt salgssum: 1 300 000,-) (Kr.54 000)
Tilrettelegging (Kr.6000)
Totalt kr. (Kr.69.685)

Visning

Produktnr: 4F4CF483-0782-4117-8BF9-B19CB4190A15 Kategori: