Kristiansand

Kongens gate 32

Prisantydning
13 000 000 kr
Totalpris
13 000 000 kr
Bruksareal
391 ㎡
Tomteareal
196 ㎡
Etasje
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kontor

Oversikt

Ærverdig byvilla

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Kjeller- selskap/forsamlingslokale/møterom med kjøkken, gang, toalett, utgang, trappegang boder.
1 etasje, stort kjøkken heis, inngang, gang, møterom, stort kontorlandsskap
2 etasje, gang, heis, 5 kontorer.
Uinnredet loft.

Oppvarming

elektrisk via varmepumpe, elektriske ovner

Beliggenhet

Adkomst

Enkel adkomst via Festningsgata/Kongensgate

Parkering

Det foreligger en leieavtale med naboen hvor Kongensgate 32 disponerer 6 parkeringsplasser i arbeidstid

Beliggenhet

EIendommen ligger sentralt i Kristiansand sentrum, med kort avstand til alle byens fasiliteter, med utsikt til Tresse og kort avstand til fiskebrygga og bystranda.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Kr. 23 535 pr. år
Inkludert Eiendomsskatt på 17157, pluss forbruk (ikke stipulert i beregningen)

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Bolig m/bevaring, tilhører reguleringsplan Plan 724, Murbyen datert 06.03.98. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Se forøvrig eiendommen midlertidige bruksendring fra byggesaksarkivet i dokumentasjonen i vedleggshefte.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/704:
30.06.1857 - Dokumentnr: 900008 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


01.01.2020 - Dokumentnr: 125827 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:704


Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Murhusbebyggelse

Standard

Eiendommen holder god utleiestandard.

Diverse

K01 103 kvm
H01 144 kvm
H02 144 kvm

Totalt 391 kvm.

Vedlegg salgsoppgave

fås ved henvendelse megler

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/150/704:
30.06.1857 - Dokumentnr: 900008 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE


01.01.2020 - Dokumentnr: 125827 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:150 Bnr:704


Info kommunale avgifter

inkludert avløp og septik

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Salgsobjektet er Kongensgate 32 Kristiansand AS, org nr 990 351 309 og salget gjennomføres ved at kjøper overtar 100 % av aksjene i selskapet. Selskapet er 100% eier av gnr 150, bnr 704 i Kristiansand kommune som er eneste vesentlige eierandel i selskapet. Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenlig. Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt vedr salg av aksjeselskap - med en estimert balanse pr overtakelsestidspunkt. Kontakt megler for informasjon. Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til standardkontrakten spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning. Det enkelte bud må innholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, (netto eiendomsverdi), samt hvilke forbehold som settes og frist for budaksept som kan sendes til eier for endelig godkjenning og aksept.

Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. Det vil bli utarbeides en budaksept som er gjeldende frem til endelig SPA er signert. Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang, herunder gjøre de nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.

Eiendommen overtas fri for pengeheftelser, forutsatt at gjeld gjøres opp eller refinansieres.Dersom gjelden skal følge selskapet, vil pantedokumenten som ligger registert på eiendommens grunnblad følge transaksjonen.

Tinglyste servitutter overtas av kjøper
Oppdraget reguleres I henhold til lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget

Forsikringsselskap

EIendomsforsikring NOK 35 618 pr 3.5.2023.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: 54565504-BFD8-4CF0-BBA7-E9482221882C Kategori: