Kristiansand-Voie/Vågsbygd

Kjerrheia 28-38 (Fiskå Gård)

Prisantydning
6 900 000 kr - 7 200 000 kr
P-rom
140 - 144 m2
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Rekkehus
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
1 3 140 ㎡ 146 ㎡ 7 243 670 kr
2 3 144 ㎡ 150 ㎡ 6 943 670 kr
3 3 144 ㎡ 150 ㎡ 6 943 670 kr
4 3 142 ㎡ 148 ㎡ 7 143 670 kr
5 3 143 ㎡ 148 ㎡ 7 143 670 kr
6 3 142 ㎡ 148 ㎡ 7 043 670 kr

Oversikt

Om eiendommen

Bo i nærhet til alt, i ny og barnevennlig bolig med carport. Solrikt tun/fellesareal med lekeplass- bygging igangsatt!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Se link til prosjektets hjemmeside med boligvelger i Finn-annonsen.

Nå bygges Kjerrheia 28 og 30!

6 prosjekterte, praktiske og moderne familieboliger over to plan med tilhørende carport, beliggende sentralt og barnevennlig i blindvei. Boligene vil få solrike uteområder med nydelig utsikt mot et grønt og åpent fellesareal. Fra Fiskå Gård er det kort avstand til skole og barnehage, og gode bussforbindelser rett utenfor døren. For øvrig et rikt utvalg av butikker på Vågsbygd Senter, like ved. Om man følger gangsykkelvei østover kommer man til Amalienborg Brygge hvor badebåten tar deg til Bragdøya og øvrig Kr.Sands- skjærgård. Det er også mange flotte badeplasser i området samt et rikt utvalg av turområder i bydelen.

Det skal oppføres en helt ny lekeplass, gapahuk med bålplass samt en turvei i utbyggingsområdet. Nedgravd avfallshåndtering. Se utomhusplan i prospektet for detaljer. Boligene leveres nøkkelferdige og med ferdig utomhusareal - klare til innflytning. Utomhusarealer på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av hver enkel bolig eller så snart årstiden tillater det.

Prosjektet er 1. byggetrinn av et utbyggingsprosjekt for området. Reguleringsplan fås ved henvendelse megler.

Innhold

1.etasje: Gang/trappeoppgang, 2 soverom, tv-stue/soverom, bad, vaskerom og bod med adkomst til carport.
2.etasje: Stor stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong, soverom med walkin-garderobe samt bad.

Standard

Boligene oppføres i tråd med teknisk forskrift 15.09.2017.

Boligene leveres med kjøkkeninnredning iht. egne tegninger fra Strai Kjøkken, som inngår i boligenes salgssum. Hvitevarer er ikke medregnet i
leveransen. Baderomsinnredning til hvert av badene leveres fra Vikingbad i serien «Mie». Her er også dusjvegger og veggtoalett. Gulv i stue/kjøkken og soverommene leveres med parkett 1 stavs fra Tarkett «Eik Shade Sisal». 60X60 gulvflis i gang/trapp 1.etasje samt begge bad. 5X5 cm. mosaikkflis i dusjsone på gulv. 30X60 veggflis i begge bad. Aggregat for balansert ventilasjon med varmegjenvinner leveres til hver bolig. Innvendig trapp med åpne trinn og barnesikring. Garderobeløsninger til boligene er ikke medregnet i leveransen. Øvrige detaljer følger av byggbeskrivelse fra utbygger, som er en del av dette prospekt. Det er muligheter for enkelte individuelle tilpasninger - avtales skriftlig med utbygger.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting planlegges å være ca. 300 arbeidsdager fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter
at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelse kan skje inntil 2 måneder før denne fristen. Senest 1 måned før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning.
Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Det leveres vedovn type Lotus Mira 3 eller tilsvarende i stue andre etasje. Vedovnen leveres med tilhørende stålpipe og nødvendig beslag over tak. Foran ovn leveres gulvplate i glass. Det er leveres varmekabler i gang/trapp, bad, vaskerom og tv stue 1. etg. (det legges ikke varmekabler inn under trapp) Videre leveres det varmekabler i bad 2 etg. Alle varmekabler er beregnet for fliser på gulv.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse må Kjøper selv besørge forsikring i orden.

Beliggenhet

Adkomst

Boligfeltet som skal opparbeides ligger innerst i blindvei. Se for øvrig kartmateriell.

Tomt

Utbyggingsområdet for byggetrinnet er definert som BKS1 og BKS2 i reguleringsplan og har et totalareal på ca. 1073 kvm. Arealet på hver
enkelt tomt kan ikke opplyses om, da eiendommene p.t. ikke er fradelt og oppmålt.

Parkering

Hver av boligene får egen tilhørende carport på ca. 20 kvm. som vil være en praktisk bi-inngang til boligen via bod innerst i carport. Gjesteparkering i området.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Reguleringsplan for Kirsten Flagstadsvei 2-22. Plan nr. 4204-1458. Godkjent 16.06.2019.Formål: Bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur. Det gjøres oppmerksom på at boligene inngår i del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Reguleringsplanen fås ved henvendelse megler.

Vei / Vann / Avløp

Området blir tilknyttet offentlig vei vann og kloakk. Dog vil deler av innkjørsel for boligene 1 til 6 være privat. Felles stikkledninger for vann og avløp fra offentlig anlegg. Felleskostnader for drift og vedlikehold av felles infrastruktur fordeles likt mellom boligeierne. Vedrørende forhold vil bli tinglyst
- kopi av erklæring fås ved henvendelse megler.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning. Ingen heftelser/servitutter er registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Boligene vil ikke få egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Ikke aktuelt her

Konsesjon

Ikke aktuelt her

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift vil utgjøre kr. 42.500,- pr. bolig (basert på tomteverdi kr. 1.700.000,- pr. tomt). Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-. Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige
gebyrer.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000,- innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/
egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 fordet til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg..

Offentlige avgifter

Kjøper må påregne kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt. Iflg. kommunens hjemmeside er abonnementsgebyrene:

Vann 1094,- pr. år/forbruk 6,78,- pr. m3
Avløp 2.114,- pr. år/forbruk 15,35,- pr. m3. Prisene gjelder for 2022.

Årsgebyr for renovasjon vil avhenge av størrelse/omfang.

Eiendomsskatt

Vil bli utlignet av kommunen ved innflytning.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Øvrige mulige kostnader

Velforeningsavgift - pt. uavklart.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 40.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon
og gebyrer.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Prosjektet ligger i dag på gnr/bnr: Gnr. 14 bnr. 1920 i Kristiansand kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr.

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

Selger vil etter vedtatt byggestart/kontraktsmøte innkalle kjøper til produksjonsmøte. I produksjonsmøte vil selger gjennomgå med kjøper leveranse samt tilvalgsmuligheter. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom
kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene. Selger skal ha 15% påslag på alle endringer fra underentreprenører for koordinering av disse på byggeplass. Endringene avtales direkte med underentreprenører. Betaling kreves inn ved oppgjør til selger før overtakelse. Alle bestillinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 2 sammenhengende boliger i rekken med 4 rekkehus må forhåndsselges
samt igangsettingstillatelse for hele boligrekken må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart. Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 28.02.2023. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet.

Visning

.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Ferdigstillelse/innflytting planlegges å være ca. 300 arbeidsdager fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/ byggestart. Oppstart forutsetter
at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende. Overtagelse kan skje inntil 2 måneder før denne fristen. Senest 1 måned før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning.
Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-9022

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-22-9022. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3060361