Skien

Kjellemojordet 12c

Prisantydning
1 752 000 kr - 2 120 000 kr
Antall soverom
3 - 4
Eierform
Andel
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje BRA-i BRA Totalpris
Bolig B3 3 2. 115 ㎡ 4 394 865 kr
Bolig B4 3 2. 115 ㎡ 4 394 865 kr
Bolig B6 3 2. 115 ㎡ 4 394 865 kr
Bolig C2 4 2. 128 ㎡ 5 214 865 kr
Bolig C5 4 2. 128 ㎡ 5 214 865 kr
Bolig C6 4 2. 128 ㎡ 5 314 865 kr

Oversikt

Bo lettstelt i ny bolig på Bjørnstad. Velkommen til Kjellemo 3 brl, beliggende sentralt på Tollnes.

Beliggenhet

Beliggenhet

Fra Skien sentrum følger du Porsgrunnsvegen mot Porsgrunn og Tollnes. Ta til høyre inn ved Rørleggerbutikken (Rørleggern) og videre inn på Kjellemovegen. Ta så inn til Kjellemojordet. Fra Porsgrunn kjører du Porsgrunnsvegen mot Skien og Tollnes. Ta til venstre inn ved Rørleggern, og inn på Kjellemovegen. Ta så inn på Kjellemojordet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommene er en del av kommuneplan, og er regulert til Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (25.5.2023) 9342,14m2, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav Kommuneplan (25.5.2023) 14080,87m2, Friområde - Nåværende Kommuneplan (25.5.2023) 4738,73m2, Gul sone iht. T-1442 Kommuneplan (25.5.2023) 14080,87m2, Ras- og skredfare Kommuneplan (25.5.2023) 6123,57m2 og Ukjent Kommunedelplan - Kommunedelplan for trafikk - Tollnesområdet (3.5.2007). Videre ligger området i regulert område med reguleringsformal: 3807 2013990 Vestre Kjellemo (14.3.2013) Andre tekniske infrastrukturtraseer (Annen tekn. infrastr) 721,09m2, 3807 2013990 Vestre Kjellemo (14.3.2013), Boligbebyggelse 7463,34m2, 3807 2013990 Vestre Kjellemo (14.3.2013) Friområde 4738,64m2 og 3807 2013990 Vestre Kjellemo (14.3.2013) Kjøreveg 1156 kvm.

Reguleringskart med tilhørende bestemmelser fås ved henvendelse til megler. Reguleringsbestemmelsene vil være vedlegg til kjøpekontrakten. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Det er inngått utbyggingsavtale med Skien kommune som kan bli tinglyst på eiendommen. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4003/221/2555:
16.02.1927 - Dokumentnr: 990012 - Bestemmelse om veg
Gjelder fremkomst med tømmer m.v.
Rettighetshavere: Eiendommer tilhørende Baksaas Nils,
Bjørntvedt Jonas og Skaardal Hans
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


04.01.1929 - Dokumentnr: 900538 - Skjønn
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


26.01.1934 - Dokumentnr: 900488 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:420
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


14.06.1940 - Dokumentnr: 901928 - Elektriske kraftlinjer
Rolighetsledningen tilhørende SKK
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


01.07.1948 - Dokumentnr: 1109 - Bestemmelse om vannledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


28.01.1954 - Dokumentnr: 177 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:868
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


26.10.1954 - Dokumentnr: 2391 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:79
Bestemmelse om kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


25.01.1962 - Dokumentnr: 201 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:159
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


01.07.1967 - Dokumentnr: 1764 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:822
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


03.04.1971 - Dokumentnr: 1324 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


07.10.1982 - Dokumentnr: 13196 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


20.10.1999 - Dokumentnr: 14789 - Skjønn
KRAFTLEDNINGSSKJØNN
SAK NR. B 94-00121 V/SKIEN OG PORSGRUNN BYRETT
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


22.10.2014 - Dokumentnr: 909660 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:2428
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


22.10.2014 - Dokumentnr: 909676 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:2428
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.2022 - Dokumentnr: 1387526 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Elektronisk innsendt


01.01.2024 - Dokumentnr: 542205 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2555


05.03.2024 - Dokumentnr: 1175910 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4003 Gnr:221 Bnr:2568


05.03.2024 - Dokumentnr: 1175913 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4003 Gnr:221 Bnr:2569


05.03.2024 - Dokumentnr: 1175918 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4003 Gnr:221 Bnr:2570


05.03.2024 - Dokumentnr: 1175951 - Bestemmelse om vannledning
Rettighet hefter i: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:2569
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Skien Kommune
Org.nr: 938 759 839
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger


Økonomi

Omkostninger kjøper

Kjøpesummen for boligen består av innskudd og andel fellesgjeld. Innskudd er 40 % og fellesgjeld er 60 % fordeling.

Prisantydning Innskudd fra kr 1 860 000,- til kr 2 120 000,-
Andel fellesgjeld fra kr 2 790 000,- til kr 3 180 000,-
Totalpris fra kr 4 650 000,- til kr 5 300 000,-

Omkostninger
5 000,- (Andelskapital)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
5 300,- (Dokumentavgift av andel tomteverdi)
3 125,- (Etableringshonorar til forretningsfører)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - mulig borett)
14 865,- (Omkostninger totalt)

Se egen prisliste. Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Organisering:
Borettslaget er et selskap og en selvstendig juridisk enhet som er eid av andelseierne. Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget kan også drive med annen virksomhet under forutsetning av at dette har tilknytning til eiernes borett, for eksempel ulike former for bomiljø og trivselstiltak. Borettslaget er et selskap med begrenset ansvar. Andelseiernes ansvar er altså begrenset til det fastsatte andelsbeløp og kjøpesum, samt forpliktelser til å betale de løpende felleskostnadene. I utgangspunktet skal det være like mange andeler i borettslaget som det er boliger, og hovedregelen er at hver andelseier kun kan eie ên andel. Som eier utøver andelseierne sine rettigheter først og fremst ved å delta og stemme på borettslagets generalforsamling, som er lagets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger et styre som skal stå for den daglige driften av borettslaget i samarbeid med forretningsfører.

Felleskostnader:
Drifts- og vedlikeholdskostnader avhenger av hvilke tjenester Borettslaget ønsker utført. Det er også andre faktorer som påvirker størrelsen på driftskostnadene slik som endringer i lønns- og prisnivå på de tjenestene og produktene som borettslaget har. Borettslaget vil også kunne velge andre tjenester enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i borettslagets vedtekter. Kostnadene fordeles slik at cirka 50 prosent av kostnadene fordeles etter størrelsen på leiligheten/ boligen (arealbrøk ift. vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter), og cirka 50 prosent av kostnadene fordeles likt.

Driftskostnader dekker blant annet:
o Kommunale avgifter
o Snøbrøyting av felles vei
o Forretningsførerhonorar
o Revisjon
o Forsikring av bygninger

TV/ bredbånd med fiberaksess er stipulert til 449,- pr. mnd. og er inkludert i budsjettet. Det er foreløpig ikke inngått avtale med TV/ bredbåndsleverandør. Kjøper bekoster selv TV/ bredbåndstjenester. Det kan være bindingstid på inntil 5 år på slik avtale. Avtalen løper automatisk videre inntil den sies opp.

Strøm til el-bil: Hver enkelt bruker av sin el-billader faktureres for sitt eget strømforbruk for el-billadningen. Utgifter til innboforsikring og strøm og oppvarming i hver leilighet kommer i tillegg til felleskostnadene. Disse utgiftene betales av hver enkelt beboer.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall og budsjett fra forretningsfører.

Fellesgjeld:
Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget planlegges finansiert med 40 % innskudd og 60 % fellesgjeld. Fellesgjelden er planlagt å bestå av et annuitetslån med 40 års løpetid hvor de første 20 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Det presiseres at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22 % etter gjeldende regler, forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt. Nominell rente, se gjeldende prisliste. Det er denne rentesatsen som er lagt til grunn i de stipulerte felleskostnadene. Dersom renten endres før overtagelsen, vil dette påvirke kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremgår av prislisten. Borettslaget eier eiendommen. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter.

Finanisering:
Finansieringskilden for borettslagets tomtekjøp og oppføring av bygg er normalt tredelt og består av andelskapital, kjøpesum og borettslagets eget låneopptak (fellesgjeld). Det er kun i forbindelse med stiftelsen av laget at det betales borettsinnskudd. Ved salg av andeler (bolig), betaler kjøper en felles kjøpesum for andel og det borettsinnskudd som er knyttet til andelen. Det vil si markedspris. Alle borettslag har egne vedtekter fastsatt av generalforsamlingen. De fungerer gjerne som andelseiernes lille lovbok hvor en kan finne fram til sine rettigheter og plikter i laget og få informasjon om hvordan laget er organisert. I vedtektene finner man også fordelingen av vedlikeholdsplikten av lagets eiendom, inkludert den enkelte bolig. I tillegg er det vanlig at det finnes ordensregler som sier noe om hvordan man skal behandle lagets eiendom og hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer - alt for å sikre det gode liv i borettslaget.

Individuell nedbetaling (IN ordning):
Individuell nedbetaling (IN ordning) av fellesgjeld i borettslag er en ordning hvor hver enkelt andelseier får en mulighet til å nedbetale på sin andel av fellesgjeld raskere enn hva som skjer etter den oppsatte nedbetalingsplan som gjelder for borettslaget generelt. Effekten av en eventuell innbetaling vil være at man får en reduksjon i månedsbeløpet som skal innbetales til dekning av felleskostnadene. Reduksjonen vil tilsvare de respektive rente og avdragsbeløp som borettslaget vil slippe å betale ved at fellesgjelden er redusert. En eventuell innbetaling av fellesgjeld vil være endelig og vil ikke kunne reverseres. Det er imidlertid viktig å tenke gjennom alternativ plassering og fremtidig prisutvikling på boligen. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres pt. 2 ganger i året etter innflytting, med minimum kr 100 000 pr. innbetaling. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før borettslaget er fullt innflyttet og fellesgjelden er etablert med den nødvendige sikkerheten. Ved den enkelte andelseiers benyttelse av IN-ordning påløper det et gebyr ved hver innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente og at det inngås en sikringsordning.

Sikringsfondet:
Sikrer deg mot annen manns fellesgjeld. Kjellemo 3 Brl vil søke å bli tilknyttet Sikringsfondet. Dette gir deg som andelseier en ekstra trygghet. Dersom du bor i et borettslag som er tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond, kan du sove bedre om natten. Da er du nemlig med i en ordning hvor andelseierne er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og Sikringsfondet kan dekke de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget. Premien for sikring

er pt. 0,6% av felleskostnadene. Premien er hensynstatt i felleskostnadene for borettslaget. Sikringsfondets varighet er frem til oppsigelse. Oppsigelse vedtas av generalforsamlingen.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4003/221/2555:
16.02.1927 - Dokumentnr: 990012 - Bestemmelse om veg
Gjelder fremkomst med tømmer m.v.
Rettighetshavere: Eiendommer tilhørende Baksaas Nils,
Bjørntvedt Jonas og Skaardal Hans
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


04.01.1929 - Dokumentnr: 900538 - Skjønn
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


26.01.1934 - Dokumentnr: 900488 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:420
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


14.06.1940 - Dokumentnr: 901928 - Elektriske kraftlinjer
Rolighetsledningen tilhørende SKK
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


01.07.1948 - Dokumentnr: 1109 - Bestemmelse om vannledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


28.01.1954 - Dokumentnr: 177 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:868
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


26.10.1954 - Dokumentnr: 2391 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:79
Bestemmelse om kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


25.01.1962 - Dokumentnr: 201 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:159
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


01.07.1967 - Dokumentnr: 1764 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:822
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


03.04.1971 - Dokumentnr: 1324 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


07.10.1982 - Dokumentnr: 13196 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


20.10.1999 - Dokumentnr: 14789 - Skjønn
KRAFTLEDNINGSSKJØNN
SAK NR. B 94-00121 V/SKIEN OG PORSGRUNN BYRETT
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


22.10.2014 - Dokumentnr: 909660 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:2428
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


22.10.2014 - Dokumentnr: 909676 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:2428
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.2022 - Dokumentnr: 1387526 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4003 Gnr:221 Bnr:358
Elektronisk innsendt


01.01.2024 - Dokumentnr: 542205 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:3807 Gnr:221 Bnr:2555


05.03.2024 - Dokumentnr: 1175910 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4003 Gnr:221 Bnr:2568


05.03.2024 - Dokumentnr: 1175913 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4003 Gnr:221 Bnr:2569


05.03.2024 - Dokumentnr: 1175918 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4003 Gnr:221 Bnr:2570


05.03.2024 - Dokumentnr: 1175951 - Bestemmelse om vannledning
Rettighet hefter i: Knr:4003 Gnr:221 Bnr:2569
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Skien Kommune
Org.nr: 938 759 839
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger


Produktnummer: 6074FB6F-46F9-4D2B-9190-F997C812BB85 Kategori: