Farsund

Kirkegaten 6

Prisantydning
3 000 000 kr
Omkostninger
76 170 kr
Totalpris
3 076 170 kr
Kommunale avgifter
23 359 kr / år
Byggeår
1905
Bruksareal
618 ㎡
Tomteareal
181 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Staselig bygård med utleiemuligheter i Farsund sentrum

Næringsbeskrivelse

Oppdragsnummer

61-22-0132

Adresse med betegnelse

Kirkegaten 6, Gnr. 1 Bnr. 296 i Farsund kommune.

Selger

Ole Victor Jacobsen

Beliggenhet

Byggeår

1905, modernisert i 1984. 

Innhold

Standard

Innvendige forhold
Kjeller, furugulv på støpt undergulv, teppe og støpt gulv. Platekledde vegger, panelt og mur/betongvegger.
 
1.etasje, gatekjøkken har fliser og belegg. Malte vegger med slette plater.
2. etasjen har fliser, belegg og parkett på gulvet, Malte og tapetserte veggflater og malte innvendige tak.
Loft, belegg, parkett og tepper. Tapetserte vegger. Malt himling. Slitt teppe.
Øverste loft med bordgulv og åpen takkonstruksjon.

Det er heis i bygget. Den er p.t. frakoplet. Kjøper dekker kostnadene med å starte den opp igjen. Det vil koste ca. 5.000,-.
Forøvring vil det være krav om kontroll annenhvert år på heisen når den er i drift.

Parkering

Det er ikke parkering som følger denne eiendommen.

Oppvarming

Elektrisk.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 181 kvm, Eierform: Eiet tomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til næring, tilhører reguleringsplan for Farsund By - S 4,   datert 20.06.1995. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Merk at eiendommen ligger i bevaringsverdig bebyggelse.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
servitutter eldre enn festekontrakten.

1984/2265-1/40  Obligasjon   17.07.1984 
 BELØP: NOK 100.000
Panthaver:Sandnes Tordis    Lnr: 1809563

1990/1406-1/40  Rettighet   27.04.1990 
 Rettighetshaver:Farsund Fysikalske Institutt Gunnar    Org.nr: 954752003

LEIE AV NÆRINGSLOKALE  LEIE-TID: 3 ÅR  ÅRLIG AVGIFT NOK 3,500
KONTRAKTEN KAN IKKE OVERDRAS/UTLEIES UTEN SAMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/UTLEIER
 

2003/915-1/40  Leieavtale    27.03.2003 
Leietid: 10 år. fra dato: 01.04.2003  leie: NOK 8.000 Pr. Måned  Org.nr: 985410739
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver:Olento Fastfood AS,985410739
 
Disse 3 heftelsene er under arbeid for sletting av selger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har utleiedel.

Restaurantlokalet er idag utleid til Lille Farsund for en mnd. husleie p.t. på kr. 11.500,-.
 

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-)) 76 170,- (Omkostninger totalt) 3 076 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 23 359 pr. år Gjelder for hele 2021, 2 terminer.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Informasjonen i dette prospekt med vedlegg er mottatt
av selger og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende
bud inngis.  Informasjonen i dette
prospektet med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet
etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvaret for at
informasjonen er riktig eller fullstendig. Det tas forbehold
om feil i prospektet. Oppdraget reguleres i henhold til Lov
om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73.
Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og
forskriftenes §1-2 er anvendt for dette oppdraget. "As is"
klausul Eiendommen og dens tilbehør vedtas "som den/
det er.
Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger
mangler i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin
opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7
eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om
eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette
kjøper. Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at
den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter
overtakelse. 
 
Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen på tlf. 40 40 80 73

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061300