Grimstad Øst  

Kirkegaten 1, Grimstad

Prisantydning
3 490 000 kr
Omkostninger
88 420 kr
Totalpris
3 578 420 kr
Kommunale avgifter
14 764 kr / år
Byggeår
1854
Bruksareal
365 ㎡
Tomteareal
333 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Bygård/forretningseiendom - Grimstad sentrum.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg en forretningsgård "midt" i Grimstad sentrum og ved torvet. Dette er et renoveringsobjekt med butikker i 1.etg og leilighet som er innredet i 2.etg. for utleie. 3.etg med innredet disp.rom og terrasse, Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-23-0017

Adresse med betegnelse

Kirkegaten 1, Grimstad, Gnr. 200 Bnr. 774 og Gnr. 200 Bnr. 1694 i Grimstad kommune.

Selger

Mental Helse Grimstad

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet "midt" i sentrum rett ved Torvet.

Næringstype

Næringseiendom.

Byggeår

1854 i følge Grimstad kommune.

Bygninger og byggemåte

Trebygg.

Areal

BRA:
1.etg:  161 m2
2.etg:  171 m2
3.etg:    33 m2
Sum:   365 m2

Innhold

Innhold

1.etg:
Hoveddel: Butikk/kafe, gang, bod, wc, bod, kjøkken og kontor.
Butikk 2:  Butikk, wc og bod.
Butik 3:  Butik og wc.

2.etg:
Leilighet: Ganger, 2 stuer, 2 bad, vaskerom, 3 soverom kott og trappegang,

3.etg.
Innredet loftsrom og takterrasse.

Standard

Se tilstandsrapport utført av Erik Sørensen som er vedlagt i prospekt.

Diverse

I matrikkelen mottatt fra Grimstad kommune så er hele bygget godkjent som butikk/forretningsbygg. Leilighetene i byggets 2 og 3.etg. er ikke søkt godkjent og det finnes ikke oppdaterte tegninger på disse fra Grimstad kommune.

Parkering

Tilleggstomt på eget bruksnr. medfølger med 2 parkeringsplasser i flg.eier. Naboeiendom Gnr: 200, Bnr: 776 har en parkeringsplass, men ingen veirett. Kun avtale muntlig idag med Mental Helse. Det foreligger ingen tinglyst avtale. 

Oppvarming

Elektrisk/ved.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 333 kvm, Eierform: Festet tomt. Noe av bygget i vest står på naboeiendom. Årlig festeavgift kr. 6.010,- for begge eiendommene. Kontrakten utløper ikke på dato. Kontrakten er oppsigelig fra begge parter med to års varsel. Bortfester ønsker i nær framtid si opp festeavtalen med hjemmel i paragraf 8 i tomtefesteloven. Mulighet for innløsning av festetomt: Innløsningsbeløp 720 000.-. Råtomtverdi kr 1 200 000.- (Takst Erik Sørensen. 1 200 000 - 40%  = 720 000.-). I tillegg til innløsning vil ny eier få tilbud om ny festekontrakt til 3% av råtomtverdi på det aktuelle tidspunkt. Pr i dag 36 000 pr år.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl. § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og til bygging meldepliktig).

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Næring/Bevaringsfromål, tilhører reguleringsplan Grimstad sentrum, datert 11.11.1991. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. SEFRAK-ID Kulturminnebetegnelse 0904 204 113 FORRETNINGSBYGG/BOLIGHUS, KIRKEGT. 1, GRIMSTAD SENTRUM

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Festekontrakt tinglyst fra 11.04.1834 til 19.03.1938 og 1854.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Leieforhold

Det foreligger leieforhold på butikkene og leilighetene. Årlige leieinntekter p.t er kr.  144,000,-. Leietageroversikt fås v. henvendelse megler. Nåværende eier disponerer den største butikken på hjørnet og ønsker å fortsette som leietager av lokalene i minst to år om dette er ønskelig for kjøper.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,-)) 88 420,- (Omkostninger totalt) 3 578 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 764 pr. år Hvorav kr. 11.664,- er eiendomskatt.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067934