Kragerø

Kirkegata 2A

Prisantydning
1 990 000 kr
Omkostninger
50 920 kr
Totalpris
2 040 920 kr
Felleskostnader
4 380 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
P-rom
161 ㎡
Bruksareal
169 ㎡
Tomteareal
Ikke oppgitt
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Næringslokale i Kragerø sentrum

Næringsbeskrivelse

Oppdragsnummer

77-22-0032

Adresse med betegnelse

Kirkegata 2A, Gnr. 32 Bnr. 119 Snr. 1 i Kragerø kommune.

Selger

Brede Olav Pedersen

Beliggenhet

Beliggenhet

Fra eiendommen er det kort gange ned til sentrum av Kragerø hvor man kan shoppe i en av byens mange butikker eller forlyste seg på en eller flere serveringssteder med god mat og drikke. Rundt indre havnebasseng syder det av mennesker sommerstid som i resten av sentrum.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Kirketomta, som ligger rett utenfor døren. Ved å benytte bil tar det ca. 15 min til Sannidal, 45 min til Langesund, 50 min til Risør og 75 min til Arendal. Fra eiendommen er det gangavstand til ferjekaia, med daglige avganger.

Næringstype

Kontor/næring

Eierform

Næringseksjon.

Byggeår

i følge Kragerø kommune.

Innhold

Innhold

Gang 1, gang 2, kontor 1, kontor 2, kontor 3, kontor 4, kontor 5, datarom, arkivrom, kjøkken/spiserom, bad, møterom, kontor 6, te kjøkken, gang 3, kontor 7, kontor 8, gang 4, 3 wc

Standard

Kontorlokalet fremstår med noen avvik men er godt tilpasset bruken, ut over dette er det generelt registrert en del symptomer på
bruksslitasje. Man må påregne vanlig vedlikehold.

Diverse

Eierseksjonssameie Kirkegata 2 er en flermannsbolig i 4 etasjer med 5 boligseksjoner og 1 næringsseksjon.

Leder: Jeanette Gianna Hihn, Kirkegata 2, 3770 Kragerø.

Parkering

Det er ikke parkering.

Oppvarming

Elektrisk.

Vilkår og betingelser

Tomt

Eierform: Festet tomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Kommuneplanens arealdel  Kommunedelplan for Kragerø sentrum.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1928/900043-2/31  Festekontrakt - vilkår
1962/1944-1/31   ** Nye vilkår

2004/3026-1/31  Seksjonering    12.10.2004 
opprettet seksjoner: snr: 1
formål: Næring
sameiebrøk: 170/697

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Eiendommen er overbeheftet. Det er en forutsetning for gjennomføring av salget at kreditoren(e) aksepterer å slette sitt pant mot nettoproveny. Dersom det blir tinglyst ytterligere pant/utlegg i eiendommen, kan handel kun gjennomføres forutsatt at disse aksepterer å slette sitt pant uten å få innfrielse av det underliggende kravet. Megler vil holde kjøper orientert om eventuell utvikling i saken. For i best mulig grad å sikre gjennomføring av handelen, er det et ønske og en fordel at overtagelse blir satt til snarest mulig.

Leieforhold

Ingen leieforhold.

Utleie

Eiendommen er ikke utleid, men kan leies ut.

Energiattest

Energiattest er ikke laget. 

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 920,- (Omkostninger totalt) 2 040 920,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

Kr. 4 380,- pr.mnd.

" Felleskostnader pr. mnd: kr. 4.380,-
" Herav andel betjent fellesgjeld:kr. 55,80% (iht. borettslagets budsjett 2022)
" Andel renter fellesgjeld pr. mnd.:   kr. 558,-
" Andel avdrag fellesgjeld pr. mnd.: kr. 1.886,-
 "Andel fellesgjeld pr. 01.03.22:        kr. 124.329,-         
 "Rentesats lån pr. i dag:   5,85% Skagerrak Sparebank
" Fellesgjeld innfris: 2027

Felleskostnader inkluderer

Lønnskostnader, vedlikehold, andre tjenester, forr fører, forsikring og andre driftsutgifter.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler / Avd. leder Kent Andersen på tlf. 48 85 55 51

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Kent Andersen, tlf. 48 85 55 51

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055215