Kr.Sand-Postnr/Kvadraturen

Kanalbyen - De tre søstre

Prisantydning
8 100 000 kr - 18 500 000 kr
P-rom
97 - 170 m2
Antall soverom
2 - 3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
0603 3 6. 97 ㎡ 102 ㎡ 8 126 720 kr
0903 3 9. 97 ㎡ 102 ㎡ 8 226 690 kr
1202 2 12. 101 ㎡ 102 ㎡ 8 326 670 kr
0902 3 9. 143 ㎡ 143 ㎡ 12 836 870 kr
1002 3 10. 143 ㎡ 143 ㎡ 12 986 870 kr
1101 2 11. 101 ㎡ 101 ㎡ 8 126 290 kr
1201 2 12. 101 ㎡ 101 ㎡ 8 126 290 kr
1301 2 13. 101 ㎡ 101 ㎡ 8 276 290 kr
1001 3 10. 101 ㎡ 101 ㎡ 9 226 490 kr
1101 2 11. 101 ㎡ 101 ㎡ 9 376 490 kr
1201 2 12. 101 ㎡ 101 ㎡ 9 376 490 kr
1301 3 13. 170 ㎡ 170 ㎡ 18 543 540 kr

Oversikt

Om eiendommen

Tre unike søstre, Tre unike bygg | Kanalbyen - De tre søstre

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Byggene som skal bygges består av 3 bygg (2 oppganger fra 1 etasje), med til sammen 106 selveierleiligheter.

4. byggetrinn har et samlet bruksareal på ca. 11 000 m2. Byggene varierer i høyde mellom 13, 14 og 15 etasjer. Alle leilighetene har privat uteareal på balkong og/eller markterrasse. I tillegg har boligene tilgang til 2 felles rom. Felles gårdsrom er allment tilgjengelige.

Leilighetene selges som selveierleiligheter. Det etableres ett eierseksjonssameie for byggetrinn 4, Felt 3.

Innhold

Leilighetenes arealer i felt 3 varierer fra ca. 30 m2 til ca. 185 m2 BRA slik det fremgår i prisliste og tegninger vedlagt denne salgsoppgave. Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste er angitt som bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør, ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter, o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger.

Ved beregning av P-rom og BRA er det tatt hensyn til sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger slik dette er inntegnet nå. Selger tar imidlertid forbehold om endringer på dette, se nærmere om dette i forbindelse med Selgers rett til endringer.

Sportsboder og sykkelparkering

Sykkelparkering og separate sportsboder er plassert i 1. og 2. etasje. Sykkelparkering ivaretas i fellesanlegg i 1.etasje. (se byggeteknisk beskrivelse). Gjesteparkering for sykler ivaretas i gårdsrom.

Det medfølger 1 sportsbod per leilighet. Sportsboder vil fortrinnsvis bli søkt seksjonert som tilleggsdeler til de enkelte boligseksjoner. Selger forbeholder seg dog retten til å organisere sportsbodene på den måten som selger finner mest hensiktsmessig.

Ferdigstillelse

Planlagt ferdigstillelse er ca. 24 måneder etter varslet igangsettelse. Det vises forøvrig til punktet om forbehold nedenfor.

Oppvarming

Byggene tilknyttes Agder Energi Varme sitt fjernvarmenett i området. Fordelingsskap for vann, energi og vannbåren varme (samt målere) vil bli integrert i eget teknikkskap i badekabinen, se beskrivelse under bad.

Alle rom med vannbåren gulvvarme (se romskjema) vil ha individuell romtermostatstyring i hvert rom. Varmt tappevann via sirkulasjonsledninger, hovedkilde fra fjernvarme.

Energiforbruket avregnes sentralt av energileverandøren/ forretningsfører, men vil bli fordelt på den enkelte leilighet, med separate  fjernavlesningsmålere i leilighetene for varmt forbruksvann og vannbåren gulvvarme. Differanse mellom sum separate målere og totalforbruk fordeles pro rata mellom samtlige leiligheter.

Diverse

Fellesarealer innomhus:
Sameiet vil få to lokaler i «Søster 2». Ett i første etasje ved inngangspartiet. Dette rommet er innredet med fullverdig kjøkken. Ett i tredje etasje i tilknytning til felles utomhus arealer. Begge fellesarealene er felles for alle eierseksjonene i sameiet. Alle kostnader til drift og vedlikehold
skal fordeles som felleskostnad i Sameiet. Regler for bruk fastsettes av styret i Sameiet.

Avbestilling
Dersom forbrukeren avbestiller før første igangsetting er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsetting er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jf. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jf. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Tomt

Eierform: Fellestomt

Eiendommenes samlede tomteareal utgjør ca. 2900 m2. Arealet er ikke eksakt, og avvik vil forekomme ved endelig oppmåling. Et slikt avvik anses ikke som en mangel.

Tomten leveres opparbeidet med plen, prydbusker, bed, gangbaner, uteplasser, øvrig beplantning, m.m. Se utkast til utomhusplan for detaljer. Utkastet er ikke endelig, og det kan skje mindre endringer som Selger finner hensiktsmessige.

Ansvaret for vedlikehold av alle fellesarealer utomhus (fellesarealer utomhus som tilhører eierseksjonssameiet og som ikke vil bli overtatt av det offentlige for drift og vedlikehold), , vil bli driftet av Sameiet. Kjøper er gjennom sin deltagelse i eierseksjonssameiet pliktig til å delta i felles drift og vedlikehold. Sameiet plikter å inngå/videreføre avtaler om drift og vedlikehold. Alle kostnader til drift og vedlikehold skal fordeles som felleskostnad i Sameiet.

Parkering

Antallet parkeringsplasser som kan kjøpes er begrenset. Det er valgfritt å kjøpe parkeringsplass. Parkeringsplass/ bruksrett til parkeringsplass må kjøpes separat og kommer i tillegg til kjøpesummen for den enkelte leilighet.

I samsvar med detaljreguleringsplan vil det bli avsatt maks 1 biloppstillingsplass per boenhet, samt 0,1 plasser til gjesteparkering pr boenhet.

Det vil være HC-plasser tilgjengelige i eierseksjonssameiet. Disse tildeles beboere som har behov for dem. De andre beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til annen plass dersom det fremtidige styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til beboer med dokumentert behov, i samsvar med eierseksjonslovens krav.

Parkeringsplass, 1.etasje eller i fjellhallen, koster kr 550 000 og kommer i tillegg til leilighetsprisen. Det gis mulighet til å kjøpe elbillader som tilvalg.

Eventuelle overskuddsplasser tilhører selger og kan fritt omsettes eller leies ut innenfor planområdet.

Parkeringsplassene vil bli søkt seksjonert som tilleggsdel til den enkelte kjøpers boligseksjon, skilles ut som egen eiendom eller tilknyttes den enkelte seksjon som et realsameie (et realsameie er et fellesareal som eies av omkringliggende eiendommer, slik at eierskapet følger
leilighetsseksjonen).

Parkeringsplassene fordeles av Selger etter eget skjønn. Gjesteparkering for hele Kanalbyen er plassert i fjellhallen.

Fjellhallen er organisert i et eget realsameie og kostnader til drift av disse p-plassene dekkes gjennom felleskostnadene.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vil foreligge innen overtakelse.

Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer, at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dette byggetrinnet grenser opp til neste byggetrinn. Det tas derfor forbehold om at ferdigattest først kan foreligge når neste byggetrinn er ferdigstilt.

Reguleringsplan

Reguleringsplan for Silokaia Kanalbyen, Plan ID 1400. Godkjent i bystyret 16.09.2015. Sak 127/15.

Mindre endring i bestemmelsene punkt 18.2 av detaljregulering for Silokaia datert 18.02.2016.

Reguleringsendring av Silokaia felt F-1A m.fl, vedtatt i bystyret den 23.01.2019.

Mindre endring i bestemmelsene punktene 3.4.3, 3.7.1, 6.4.1, 6.5.1, 21.2.7, sist datert 05.11.2020.
Formål: Sentrumsformål.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Det vil bli tinglyst heftelser på den enkelte boligseksjon vedr. bla. vei, vann og kloakk, plikt til å bidra til drift og vedlikehold av havnepromenade, samt øvrig nødvendig teknisk infrastruktur. Det vil bli tinglyst rett for gjennomkjøring i p-anlegg 1.etasje for beboere i de andre byggetrinnene,
samt tilgang for utbygger i forbindelse med anleggsfasen.

Det er tinglyst rett for allmennheten til fri ferdsel og opphold på eierseksjonssameiets eiendom. I praksis gjelder dette i hovedsak allmennhetens rett til å ferdes langs Havnepromenaden, samt offentlig tilgjengelig gjennomgang i gårdsrommet.

På eierseksjonssameiets eiendom kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for den enkelte boligseksjon. Det følger av eierseksjonsloven at eierseksjonssameiet har lovbestemt panterett i den enkelte boligseksjon. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kopi av grunnboken samt heftelser som er tinglyst på boligseksjonen og eierseksjonssameiets eiendom kan fås ved henvendelse megler.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har eierseksjonssameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie (se utkast vedtekter).

Energiattest

Det vil utarbeides fullstendig energiattest ved ferdigstillelse.

Konsesjon

Kjøpet krever ikke konsesjon.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til prospektet og kan fås ved henvendelse til megler

Usolgte leiligheter

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte seksjoner og parkeringsplasser og boder.

Utbygger svarer for felleskostnader for eventuelle usolgte seksjoner etter ferdigstillelse.

Organisering

Boenhetene og fellesarealene blir seksjonert innen overtakelse og den enkelte leilighet får tildelt eget seksjonsnummer. Det presiseres at eierseksjonssameiet vil omfatte alle bruksenhetene i prosjektet (106 leiligheter, fellesarealer og 2 felleslokaler).

Kjøper vil få tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. størrelsen (BRA) på bruksenhetens hoveddel. Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bruksenhet,
og bruksrett til eierseksjonssameiets fellesarealer.

Kjøper/seksjonseier plikter å følge eierseksjonssameiets vedtekter.

Kjøpekontrakt, vedtekter for sameiet og sameieavtale Havnepromenaden / fjellhallen:
Avtale om kjøp av leilighet og parkeringsplass forutsettes inngått i henhold til kjøpekontraktsformular som kan fås ved henvendelse megler.
Bilder hentet fra Holmen. Viser standarden. 200 201

Utkast til foreløpige vedtekter for eierseksjonssameiet, sameieavtale for Havnepromenaden og sameieavtale for Sameiet Fjellhallen kan fås hos megler.

Den enkelte seksjonseier har rett og plikt til å være medlem av eierseksjonssameiet som vil bli etablert innen overtagelse.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

I tillegg til kjøpesummen skal det betales følgende:

Dokumentavgift til staten med 2,5 % av andel tomteverdi. P.t er dokumentavgiften beregnet til å utgjøre i størrelsesorden kr. 250 pr. kvm BRA av leilighetenleilighetsarealet.

Dokumentavgift til staten utgjør 2,5 % av kjøpesum på
p-plass i fjellhallen.

Tinglysningsgebyr pr. skjøte kr 585,-

Tinglysningsgebyr pr. pantedokument kr 585,-

Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige omkostninger og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

Betalingsbetingelser

Det er utarbeidet en prisliste for leilighetene som viser bruksareal i hver leilighet (BRA) inkludert eventuell innvendig bod.

Det forutsettes at det innbetales et forskudd på kr 100 000 ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto for prosjektet. Eventuelt lån til å betale avtalt forskudd kan ikke sikres ved pant i den nyinnkjøpte boligen. Boligen kan pantsettes først ved overtakelse/overskjøting.

Restkjøpesum inkludert omkostninger innbetales til meglers klientkonto innen overtakelse i henhold til kjøpekontrakt.

Dersom selger skal kunne få utbetalt beløp fra klientkonto før skjøte er tinglyst, må selger stille garanti etter §47 i Bustadoppføringsloven.

Eventuelle tilvalg som aksepteres av kjøper faktureres direkte fra entreprenørene.

Dersom oppgjør ihht kontrakt forsinkes med mer enn 21 dager har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg

Det er utarbeidet standard kjøpekontrakt for prosjektet som er tilpasset Bustadoppføringslova. Denne kontraktstype kan ikke forventes brukt ved salg til kjøper som ikke er forbruker og som dermed faller utenfor Bustadsoppføringslova.

Eiendomsskatt

Fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Felleskostnader inkluderer

Årlige felleskostnader er stipulert til ca. kr 30,- pr. kvadratmeter pr. mnd (budsjett for felleskostnader fåes ved henvendelse til megler). Budsjett over felleskostnader er et foreløpig utkast og kan endres.

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer (herunder også havnepromenade) og øvrige forpliktelser påhviler sameierne i fellesskap og betales i henhold til de enkeltes sameiebrøker.

Felleskostnader skal bl.a dekke kommunale avgifter, forsikring av bygningene, strøm i fellesarealer, forretningsførsel, heisdrift, vaktmester, rengjøring av fellesarealer, snørydding og andre driftskostnader.

Felleskostnadene inkluderer ikke abonnement til tv og bredbånd, telefoni, renovasjon, kostnader til fjernvarme og varmtvann, strømkostnader til egen el-bil lading og eiendomsskatt (listen er ikke nødvendigvis uttømmende). Slike kostnader skal faktureres og betales av den enkelte
seksjonseier direkte. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte seksjon, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Eierseksjonssameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Det kan kreves innbetalt a-konto felleskostnader kr 75,- pr. kvm BRA til sameiet ved overtakelse slik at sameiet har likviditet i oppstartsfasen.

Viser forøvrig til utkast budsjett. Fås ved henvendelse til megler.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller «sekundærbolig » (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien
for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr 20 000 inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/ innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 12 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jf. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr 8000 inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Sjølystveien 113, 115 og 117, 4610 Kristiansand

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jf. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir føringer for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Her vil også frister for de enkelte tilvalgene fremkomme. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som
i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve
endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, prosjektering, tegninger mv. jf. Bustadoppføringslova § 44. Endringer må forholde seg til gjeldende byggeteknisk forskrift TEK17.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg
og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet/budet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Tilvalg skal bestilles og avtales direkte med utførende entreprenør og faktureres direkte mellom Kjøper og utførende entreprenør. Selger skal imidlertid ha kopi av samtlige meldinger mellom partene. Bestilling må være utførende entreprenør og Selger i hende senest ved de tidsfrister
som fastsettes av Selger. Alle bestilte tilvalg skal være oppgjort før overtakelse.

Inngås kjøpsavtale etter byggestart, er Kjøper kjent med at mulighetene for tilvalg/endringer er begrenset, herunder at frister for tilvalg/endringer kan være utløpt.

Forbehold om realisering

Selger er ikke bundet dersom ikke 40 % av prosjektet er solgt, og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt. Dersom disse forholdene ikke er avklart innen 1.7.2023 har selger rett til å kansellere kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt
beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar ovenfor kjøper.

Forutsatt tilfredsstillende salg og beslutning om/tillatelse til igangsetting senest innen 1.7.2023 er planlagt overtakelse satt til senest 30.09.2025.

Endelig beslutning om iverksetting av prosjektet vil bli varslet skriftlig til kjøperne senest innen 1.7.2023.

Overtakelsesmåneden vil bli varslet 4 måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelige overtakelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 4 uker før overlevering.

Kjøper er innforstått med at det kan bli nødvendig å utføre den endelige ferdigstillelsen av fellesarealer og utomhusområdet etter overtakelse av den enkelte seksjon. Så snart arbeidet med fellesarealene/utomhusarealene er fullført, innkaller Selger styret i eierseksjonssameiet til særskilt
overtakelsesforretning for fellesarealene/utomhusarealene og disse overtas av eierseksjonssameiet ved styret. Kjøper gir styret fullmakt til å overta eller nekte å overta fellesarealet.

Manglende ferdigstillelse av fellesareal/utomhusarealene anses ikke som en forsinkelse.

Forbehold:
Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse/ bud. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakt ikke kan transporteres uten etter samtykke fra selger.

Det tas generelt forbehold om igangsettingstillatelse og øvrige offentlige tillatelser i tråd med de forutsetninger og rammer som forøvrig følger av prosjektet. Antall leiligheter/seksjoner kan eventuelt bli justert i forbindelse med utbyggingen.

Eiendommen ligger i et område som ihht. godkjent reguleringsplan skal bygges ut over flere år. Det gjøres oppmerksom på at detaljreguleringsplanen for Silokaia gir rom for ulike utbyggingsgrep innenfor de ulike delfelt, og at bebyggelse i kommende byggetrinn, innenfor gjeldende regulering kan justeres i forhold til det som er vist i illustrasjoner med tanke på høyder, arkitektur, volum og bygningsplassering (listen er ikke uttømmende). Det tas forbehold om eventuelle fremtidige mulige justeringer og endringer i godkjent reguleringsplan for området.

Det tas forbehold om justeringer på tegninger og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det gjøres oppmerksom på at det i noen leiligheter kan komme sjakter og eller rørføringer som ikke er vist på tegninger (listen er ikke uttømmende, det vises forøvrig til bygningsmessig beskrivelse). Det tas også forbehold om justeringer og endringer av fasader samt mindre endringer på tegninger og arealer i forbindelse med opparbeidelse og forutsatt bruk av utomhusarealer og fellesarealer på bakkeplan, etc. Ved motstrid mellom prospekttegninger og beskrivelser gjelder beskrivelser foran tegninger.

Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos eiendomsmegler eller av entreprenør ved tidspunkt for møte om eventuelle endringsarbeider. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse, prospekt og vedlegg.

Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner samt møblerte planskisser er ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse og det vil derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Det tas derfor et forbehold mht. at disse kun er ment som illustrasjoner og at avvik kan forekomme.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som selger finner hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer.

Visning

.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Planlagt overtakelse satt til senest 30.09.2025. Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere
på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale
om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-21-9038

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-21-9038. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Vedlegg som kan fås ved henvendelse til megler
- Kopi av bustadoppføringslova
- Utkast til kjøpekontrakt
- Informasjon om salg av kontrakt før overtakelse
- Utkast til vedtekter /husordensregler og budsjett felleskostnader for sameiet
- Sameieavtale Havnepromenaden
- Sameieavtale Fjellhallen
- Kopi av grunnbokutskrift/servitutter

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr 41 250 pr. enhet.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. Leder

Rolf R. Elieson

Vis profil
Produktnr: 3050123