Møgedal

Kalvstølveien 490 - Møgedal

Prisantydning
950 000 kr
Omkostninger
39 620 kr
Totalpris
989 620 kr
Kommunale avgifter
862 kr / år
P-rom
27 ㎡
Bruksareal
27 ㎡
Tomteareal
48 956 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Idyllisk beliggende eiendom på ca. 50 mål. Bygg må totalrenoveres eller gjenoppbygges.

Om eiendommen

Standard

Eiendommen består av våningshus, uthus og fritidsbolig. Antatt byggeår på våningshus og uthus er fra 1850-74, men er opplyst å være bygget om på 1950-tallet. Fritidsbolig er fra ca. 1950.

Byggene i sin helhet står foran full renovering eller gjenoppbygging.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 27 kvm, Bruksareal: 27 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 27  m².
P-rom inkl: Kjøkken, gang og stue.
Kommentar: Soverom faller inn under ikkemåleverdig areal og er ikke nevnt i romfordelingen.

Uthus/løe:
Bra: 17 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 17 m².
Kommentar: Krypkjeller har lav høyde og faller inn under ikkemåleverdig areal.

Fritidsbolig:
Bra: 29 m² - P-rom: 29 m².
P-rom inkl.: Gang, kjøkken, soverom og stue.

Det foreligger ikke tegninger på byggene.
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

Bygningene har ukjent alder.

Våningshus: Taktekkingen er av torv og taket er besiktiget fra bakkenivå. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og stående bordkledning. Bygget har plassbygget takstoler av tømmerstokker og undertak av bord. Vinduer er i tre med enkle glass.

Fritidsbolig: Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater og taket er besiktiget fra bakkenivå. Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse og stående bordkledning. Takkonstruksjonen er ukjent, men antas å være av sperrer i tre. Vinduer er i tre med enkle glass.
 

Påkostning og modernisering

Bygg er i svært dårlig forfatning og totalrenovering/gjenoppbygging må påberegnes.

Oppvarming

Våningshus har vedovn i stuen, denne er ikke godkjent og utbedring må påregnes.

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Våningshus, Møgedal, "nedrebruket".
Tidsfesting: 1850-1874.
Bygd på mot nord i 1950-ÅRA.

Uthus, Møgedal, "nedrebruket".
Tidfesting: 1850-1874.
Nåværende funksjon: Ikke i bruk.
Reist på nytt i 1950-åra av Lars Haugland.

Det gjøres oppmerksom på at byggene er ryddet og rengjort før visning, og at de ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 04.07.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

VÅNINGSHUS:
TG 3 Store eller alvorlige avvik:
- Utvendig > Taktekking
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist råteskader. Undertak har råteskader.

- Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er påvist omfattende skade i fasade.

- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er avvik: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er brudd i bærekonstruksjon.

- Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vinduene har råteskader. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.

- Innvendig > Pipe og ildsted
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Det er avvik: Stålpipe er rustet og har improvisert støtte av stein under pipe.

- Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Ingen ventilering utover åpning av vindu.

- Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Bygget har ikke røykvarsler eller brannslukkingsapparat.

TG IU Konstruksjoner som ikke er undersøkt.
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Utover Solcelle med enkelte innvendig ledninger er det ikke lagt inn 230V anlegg. Anlegget er ikke kontrollert.

TG 2 Avvik som kan kreve tiltak:
- Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist andre avvik: Døren har malingflass og slitt overflate.

- Innvendig > Overflater
Det er avvik: Overflater i gang er ikke kledd. Det er sig i himling i stue / kjøkken.

- Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

- Innvendig > Krypkjeller
Krypkjeller har en uavklart situasjon, konstruksjon med skadepotensiale.

- Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

- Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Innredning er skjev grunnet sig i konstruksjoner og dører er vanskelig å åpne.

- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik: Det er vanskelig å bekrefte, men det er ikke utenkelig at enkelte steiner har gitt etter basert på sig i innvendig konstruksjon.

FRITIDSBOLIG:
TG 3 Store eller alvorlige avvik:
- Utvendig > Taktekking
Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.

- Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er påvist omfattende skade i fasade. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

- Utvendig > Dører
Dører har råteskader. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.

- Innvendig > Overflater
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Belegg i gang er ødelagt. Vegger og himling i gang er ikke kledd.

- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Etasjeskillet har ikke vindtetting mot grunn.

- Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Ingen ventilering utover åpning av vindu. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. Det er påvist store avvik på ventilasjonsløsning i forhold til byggets oppføringstidspunkt.

- Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Bygget har ikke installert brannvarsler eller har brannslukkingsapparat.

- Tomteforhold > Drenering
Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik: Deler av steinsatt fundament og støpte plater for søyler gir etter og har svikt.

- Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG 2 Avvik som kan kreve tiltak:
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Vindskier er værslitt og har antydning til råteskader.

- Utvendig > Vinduer
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirke.

- Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

- Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

- Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende er bemerket:

- Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, rundt pipe på hoved hytte.

- Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
Ja, ikke godkjent ildsted, må utbedres på begge hytter.

- Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja, begge hytter er gamle.

- Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
Ja, til tider sett mus på vinterhalvåret.

- Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
Antar det meste er gjort tidligere eiere. Mye ukjent, då det er gamle hytter.

- Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Tilstandsrapport av takstmann.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kvinesdal sentrum: Kjør mot Austerdalen og følg Austerdalsvegen i ca. 9 km. Ta deretter til høyre mot Kalvstøl ved Nygård bru og følg Fv829 i ca. 4 km. Hold til høyre og følg veien i ca. 2 km. Eiendommen ligger på venstre side og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.
NB: Vei er avstengt med bom - ta kontakt med megler for visning!

Beliggenhet

Landlig og usjenert eiendom som ligger i et område med spredt bebyggelse hvor det er etablert andre fritidsboliger.
Eiendommen ligger ca. 16 km nord for Liknes i Kvinesdal hvor man finner butikker, bakeri og restauranter.
I nærheten ligger flere vann med gode bademuligheter, en nydelig foss, skogsområder og flott skiterreng - alt ligger til rette for flotte naturopplevelser.

Tomt

Areal: 48 956 kvm, Eierform: Eiet tomt
Stor tomt med gresslagte områder, skog og bekk.

I henhold til gårdskart består eiendommen av 5,4 da innmarksbeite og 38,4 da produktiv skog. Gårdskart ligger ved i prospekt og oppgitt areal er basert på opplysninger fra kart og matrikkel. Eiendommen er ikke oppmålt med geografiske koordinater, og arealavvik kan forekomme ved en evt. senere oppmåling. Dette må aksepteres av kjøper.

Parkering

Parkering ved vei. Det finnes ingen tinglyst parkeringsrett på naboeiendom. Veien går ikke inn til eiendommen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Tegninger foreligger ikke, og megler har dermed begrenset mulighet for å sammenligne dagens utforming med opprinnelige tegninger.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel, datert 09.09.2015. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.
En liten del av eiendommen har ras og skredfare jfr. kommuneplanen. Kontakt megler for fremlagt plan.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp.
Eiendommen har adkomst via privat vei med vedlikeholdsplikt. Det er veirett til eiendommen.
Vedlikehold av vei: Eiendommens andel utgjør 4,5/100 av vedlikehold sammen med 86/2. Jordskiftene omhandler dette, hvor vedtektene ligger ved. Kjøper må påregne vedlikeholdskostnader på veien.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser/rettigheter som følger eiendommen:
1988/4059-1/41 ERKLÆRING/AVTALE
Gjelder veirett.

1993/3560-1/41 JORDSKIFTE
Gjelder vei.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

950 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-))
39 620,- (Omkostninger totalt)

989 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 862 pr. år pr. 2022. Gjelder kun renovasjon.

Eiendomsskatt

Det betales pr. d.d. ikke eiendomsskatt i Kvinesdal Kommune.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kalvstølveien 490 - Møgedal, Gnr. 75 Bnr. 2 i Kvinesdal kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf
91 87 15 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.
Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.
Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.
Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-21-0096

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-21-0096. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 490) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 950 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.70 075)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3052298