Lillesand

Kaldvellheia

Prisantydning
1 490 000 kr
Omkostninger
53 120 kr
Totalpris
1 543 120 kr
Tomteareal
2 822 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Ny pris! Råtomt med sjønær og landlig beliggenhet på ca. 2,8 mål. Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Byggeår og byggemåte

Se pkt reguleringsplan, samt vedlegg dispensasjon m/detaljerte bestemmelser.

Diverse

Det er tinglyst rett til båtfeste på gnr. 44, bnr. 10. Det er i dag ikke opprettet båtfeste. Dette gjøres sammen med eier av gnr. 44, bnr. 10.

Pliktig medlemskap i velforening for vedlikehold av vei på kr. 2000 pr. år.

Boligen må plasseres omlag som angitt på kart mottatt 03.03.04, ca. 115 m fra sjø. Se vedlagt kart i prospekt.
Eksisterende sandfiltergrøft må ikke tildekkes / endres / skades.
Eksisterende ferdselsvei over tomt må holdes åpen eventuelt omlegges.
Fremtidi bolig må påkoples offentlig kloakk.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Tomten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Idyllisk og landling beliggenhet men kort vei til flotte badeplasser i Kaldvellfjorden.
Tomten ligger en kort biltur unna Lillesand senter som byr på de fleste fasiliteter som matbutikk, café, apotek, klesbutikker m.m.
Det er umiddelbar nærhet til flotte turområdet og tursti til blant annet Kniben er like ved.
Det er flere fine og populære badeplasser med gangavstand fra tomten.

Tomt

Areal: 2 822 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomtene blir ikke opparbeidet og leveres slik den står i dag.
Kjøper overtar eiendommen slik den står, og er selv ansvarlig for søknadsprosessen videre mtp boligen, tilkobling vann/kloakk mm.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kommunen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gitt dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel og plankrav i kommuneplanens bestemmelser § 2-1 for oppføring av bolig på eiendommen gnr 44, bnr 39.

Dispensasjon er gitt på følgende vilkår:
Utnyttelsesgrad på eiendommen skal være maksimum BYA 35% og maksimum 250 m².
Mønehøyde på boligen skal være maksimum 8 meter over gjennomsnittlig terreng, mens maksimal gesimshøyde skal være 6,5 m. Begrensningen i maksimal gesimshøyde gjelder ikke arker, kvister eller takoppløft.

Tiltaket tillates ikke igangsatt før:
- kommunen etter søknad har gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven kap 20.
- ansvarlig søker har forsikret seg om at tiltaket ikke kommer i konflikt med eksisterende kabler, ledninger, mv.

Se vedtak datert 17.01.2022 - dette ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Veiretten er ikke tinglyst.

Det er muligheten for tilkobling til offentlig vann og avløp via privat ledning. Det må i tillegg monteres egen pumpe for påkobling.
Grunnarbeid og grøft til privat ledning må opparbeides ca. 50 meter.
Kjøper overtar eiendommen slik den står, og er selv ansvarlig for søknadsprosessen videre mtp boligen, tilkobling vann/kloakk mm.
Kostnader tilknyttet dette påhviler kjøper.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr 8117, tinglyst 16.12.2004 Bestemmelse om kloakkledn., bestemmelse om veg.
Gnr 44, bnr 23 har veirett over gnr 44, bnr 39. Nye parseller som fradeles gnr 44, bnr 10 har veirett over gnr 44, bnr 39 (44/39 gjelder maks 70 boenheter). Gnr 44, bnr 26 har rett til å beholde eksisterende infiltrasjonsanlegg på gnr 44, bnr 39. Gnr 44, bnr 39 har gangrett til anvist båtfeste på gnr 44, bnr 10.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-)) 53 120,- (Omkostninger totalt) 1 543 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Forskudd/prognose for inneværende år er ikke beregnet.

Eiendomsskatt

Lillesand kommune har eiendomsskatt, satsen er p.t. 3 ‰.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt da tomten ikke er bebygd. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Kaldvellheia, Gnr. 44 Bnr. 39 i Lillesand kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0016

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0016. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.18 000) Totalt kr. (Kr.28 485)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057828