Kristiansand-Lund/Justvik

Justviklia 2 - Trinn 2

Felleskostnader
3 865 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
P-rom
55 ㎡
Bruksareal
55 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Justviklia byggetrinn 2 er utsolgt - kontakt meglere for å få informasjon om neste byggetrinn

Om eiendommen

Innhold

I hver leilighet har oppholdsrommene store vindusareal mot vest. Enten man har utsikt til trestammer eller trekroner, får man som endevegg i stua og kjøkkenet et «maleri» som endrer seg hver eneste dag gjennom hele året. Dette gir opplevelsen av større romvolum og luftigere oppholdsrom, enn man har i en typisk leilighet, samtidig som man komfortabelt får oppleve variasjonene i været og årstidene utenfor.

Alle rommene er utformet slik at det er enkelt å innrede boligen slik man ønsker. Dette gjør at man kan eie boligen og utvikle seg i den over lang tid, og et bredt spekter av beboere kan forhåpentlig skape sine hjem i Justviklia.

Standard

Bygges etter TEK-17 med blant annet følgende utførelse:

Utvendig:
Royal grå kledning og beslag av plastbelagt stål i standard sort på på gesims, tak/vegg, mm.
Terrassebord på veranda og mellombygg: 28x120mm furu imp terrassebord
Verandarekke vil ha royal imprignerte spiler og topprekke
Utvendige trapper laget i tre med galvaniserte stål trinn.
Papptekket yttertak

Innvendig:
Parkett 1-stavs Opus eik i stue/kjøkken, 3-stavs Opus Eik på soverom
Overgang vegg/tak og vegg/vindussmyg bygges i gips uten listverk
Innvendig tak- og veggflater leveres med gips.

Strai Kjøkken: Færder, Scala, Hvit

Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning.

Se forøvrig byggebeskrivelse i salgsoppgave

Oppvarming

Vannbåren varme i gulvet i gang, bad og stue/kjøkken. Komplett med el.kassett 4.5kW.

Beliggenhet

Beliggenhet

Som nærmeste nabo i syd får beboerne i Justviklia en lekeplass, opparbeidet i overgangen mellom urørt skogsterreng, stier og ny gang/sykkelvei ned  mot den nye skolen.

Lekeplassen vil få forskjellige funksjoner som kan brukes i forskjellige årstider, og som relaterer seg til naturen rundt. Forøvrig ligger lekeplassen også slik, at den vil få et utsiktspunkt med oversikt over Justvik sentrum, såvel som både Gillsvannet og Hemningsvannet.

Gaten blir en blindvei, som går over i en trygg gang og sykkelsti ned til skolen. Gode parkeringsforhold og solrik beliggenhet vil gjøre leilighetene ekstra hyggelige å bo i.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Parkering

Bruksrett til 1 parkeringsplass på gate følger med til hver leilighet. Tildeling av parkeringsplasser og boder er foretatt av utbygger.

Leilighetene i bygg 2 får én fast parkeringsplass pr. boenhet, lokalisert på øst- eller vestsiden av veien, ca. 15-35 m fra inngangspartiet.

Leilighetene i bygg 6 får én fast parkeringsplass pr. boenhet, ca. 20-25 m fra inngangspartiet, på samme side av veien.

Alle leilighetene får i tillegg tilgang til felles parkeringsplasser, samt offentlige gjesteparkeringsplasser. Det blir totalt 4 HC-plasser, hvorav to er avsatt til gjesteparkering, og to felles eller faste parkeringsplasser.

*Inntil byggetrinn 3 er ferdig, kan det forekomme endringer i plassering og avstand til faste og felles parkeringsplasser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i ett regulert område og er godkjent utnyttet til bolig. Eiendommen er en del av reguleringsplan: «Justvik B33» med plan ID 1391 vedtatt av bystyret 23.11.2016 SAK 163/16.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile andre heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten enn følgende:

* Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld
* Pant for andelseiernes borettsinnskudd.

Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler - og må leses før det inngås midlertidig kjøpekontrakt. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler tilknyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Servitutter som ikke slettes, følger eiendommen.

Utleie

Bruksoverlating/utleie av leilighetene vil reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter og forvaltes av borettslagets styre.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Omkostninger skal innbetales sammen med kjøpesum før overtakelse.

Gebyr for tinglysning av andel kr 480,-
Gebyr for tinglysning av 1 pant kr 480,-
Eierskiftegebyr kr 5.750,-
Andelskapital til borettslaget kr 5.000,-
Medlemskap i SBBL kr 700,-

Totalt omkostninger kr. 12 310

Innmelding gjøres enkelt på www.sbbl.no under medlemskap.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning

Betalingsbetingelser

Kr. 100. 000,- skal innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/ egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Offentlige avgifter

Inkludert i felleskostnader

Felleskostnader

Kr.3 865 - 4 818,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld.

Fellesutgiftene dekker følgende:
- Fellesstrøm fellesareal
- Utvendig forsikring
- Kommunale avgifter
- Forretningsførsel
- Revisjon
- Andre driftskostnader

Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtakelse.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Øvrige mulige kostnader

I tillegg kan det komme andre faste kostnader på leiligheten, for eksempel kostnader knyttet til vann, elektrisitet, innboforsikring m.m. Disse kostnadene beror på den enkeltes avtaler og forbruk

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Justviklia 2 - Trinn 2, Orgnr. 927063328 og i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Visning

.

Overtagelse

Etter avtale med eiendomsmeglere.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-20-9038

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-20-9038. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen, tlf. 48 25 20 12

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3041623