Porsgrunn - Heistad, Brattås

Hvalenvegen 42 A

Prisantydning
8 500 000 kr
Omkostninger
34 490 kr
Totalpris
8 534 490 kr
P-rom
172 ㎡
Bruksareal
172 ㎡
Tomteareal
Ikke oppgitt
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Hvalenvegen 42A -RESERVERT

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Sjelden mulighet! 3 nye eneboliger med høy standard. Her får du flott utsiktstomt i populært område. Boligene vil ligge høyt, solrikt og med flott utsikt over Eidangerfjorden og Kotøya. Tinglyst strandlinje på 4 meter.

Innhold

Bolig A vil bli 171,5 kvm BRA fordelt på to etasjer med frittliggende garasje på 44,5 kvm. I første etasje vil det være entré, gang, stue, 2 bad, 4 soverom og teknisk rom/vaskerom. Det største soverommet vil få eget bad og walk-in garderobe. I andre etasje vil det være stue, kjøkken, toalettrom og bod. Fra stuen er det utgang til stor og deilig terrasse med utsikt mot sjøen.

Oppvarming

Boligene leveres med vannbåren varme i gulv i entre, bad, teknisk rom/vaskerom, gang 1. etg, stue, 1. etg.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse er det kjøpers ansvar å forsikre boligen.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør veien inn til Hvalenvegen fra Breviksvegen og ta til venstre. Følg veien over brua og videre nedover til du ser eiendommen på venstre side. Eiendommen vil være merket med Til-salgs plakat.

Beliggenhet

Boligene vil bli bygget på et populært sted på Heistad/Hvalen. Her har man flere dagligvareforretninger, skoler, barnehager, treningssentre og ulike idrettstilbud for store og små. Ved Heistad barne- og ungdomsskole har man H.E.I idrettsanlegg, skianlegg og fotballbane for å nevne noe. Generelt er området godt tilrettelagt for barnefamilier.

Hvalen er et hyggelig boområde på Skjelsvik, med få minutters gange ned til Kotøya og Eidangerfjorden. Fjorden har flere offentlige badeplasser som Malken, Olavsberget, Mule Varde og Heistadstranda. Det er flotte turstier som strekker seg fra Skjelsvikbukta til Heistadbukta, og flere små båthavner ligger i nærområdet.

Fra boligene er det kort vei til Skjelsvik bussterminal med gode kollektiv tilbud, og E-18 ligger bare noen minutter unna.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Boligene vil få egne oppdelte tomter med eget bnr. Utbyggere er igang med å dele opp tomtene. Se vedlagt delingskart i salgsoppgaven.

Parkering

Alle eneboligene leveres med dobbelt garasje. Bolig A vil ha frittliggende garasje mens bolig B og C vil ha innebygget garasje i 1. etasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger en tillatelse til riving av bygg og oppføring av 3 eneboliger med tilhørende garasjer på eiendommen datert 25.06 2021. Boligen er idag revet.

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i ett uregulert område, godkjent som boligformål og er den del av kommuneplanens arealdel/byplan. Det gjøres oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen som megler ikke har mottatt opplysninger om.  Kartutsnitt for planen kan fås ved henvendelse til megler.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1916/900287-2/101  Bestemmelse om gjerde 20.12.1916. Med flere bestemmelser.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1916/900543-1/101  Bestemmelse om veg 20.12.1916, rettighetshaver:Knr:0805 Gnr:61 Bnr:24, Bestemmelse om 4m.strandtomt. 1917/910065-1/101  Bestemmelse om veg 24.01.1917, rettighetshaver:Knr:0805 Gnr:61 Bnr:2, rettighetshaver:Knr:0805 Gnr:61 Bnr:23, rettighetshaver:Knr:0805 Gnr:61 Bnr:24, rettighetshaver:Knr:0805 Gnr:61 Bnr:25 Med flere bestemmelser, Gjelder denne registerenheten med flere.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Eiendommen er ikke odelspliktig.

Konsesjon

Kjøpet krever ikke konsesjon.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

8 500 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 33 320,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 333 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 34 490,- (Omkostninger totalt) 8 534 490,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000,- skal innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selger skal stille garanti for oppfyllelse av kontrakten i samsvar med bustadoppføringslovas § 12. Dersom selger ønsker å disponere innbetalt beløp før eiendommen blir overført, må selger stille sikkerhet overfor kjøper i samsvar med bustadoppføringslovas § 47.

Offentlige avgifter

I Porsgrunn kommune inkluderer kommunale avgifter gebyr for vann og avløp, renovasjon, reiing/tilsyn og eiendomsskatt. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt er p.t ikke fastsatt.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Øvrige mulige kostnader

I tillegg til kommunale avgifter kan det komme andre faste kostnader for boligene som elektrisitet, tv/internett, forsikringer m.m. Disse kostnadene beror på den enkeltes avtaler og forbruk.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtagelse vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 30.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hvalenvegen 42 A, Gnr. 61 Bnr. 24 i Porsgrunn kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller budskjema som vil bli ved salg. Selgers kontrakts dokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold om realisering av prosjektet og beslutning om byggestart:

Det tas forbehold om endelig byggebeslutning. Endelig byggestart besluttes når det er oppnådd tilstrekkelig salg til at utbyggingsselskapet vedtar byggestart.

Forholdene skal være avklart av selger innen 12 måneder. Dersom overnevnte forbehold ikke er avklart innen denne fristen kan kjøper velge å trekke seg.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 49 11 58.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-21-0247

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-21-0247. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tina Vinje, tlf. 95 49 11 58

Vederlag

Oppgjørsgebyr (Kr.3 125) Pantattest selger (Kr.172) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 8 500 000,-) (Kr.75 000) Totalt kr. (Kr.78 882)

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3055952