Tvedestrand By og Omegn

Hovedgata 39

Prisantydning
4 900 000 kr
Omkostninger
123 670 kr
Totalpris
5 023 670 kr
Kommunale avgifter
8 109 kr / år
Byggeår
1899
Bruksareal
201 ㎡
Tomteareal
131 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Bygård sentralt midt i Tvedestrand sentrum

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg en bygård i Tvedestrand sentrum med meget attraktiv og sentral beliggenhet. Bygården i 3.etg. er et av de "gamle" ærverdige trehusene som idag er ferdig innredet til restaurant. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0142

Adresse med betegnelse

Hovedgata 39, Gnr. 74 Bnr. 255 i Tvedestrand kommune.

Selger

Yama Akrami

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen ligger midt i Tvedestrand sentrum med de travleste gatene på hver side.

Næringstype

Butikk/kontor

Byggeår

1899 i følge Tvedestrand kommune.

Bygninger og byggemåte

Bygningen består både av betongkonstruksjon og reisverkskonstruksjon i tre.
Bygget holder god stand og det henvises til vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Takstmann Espen
Martinsen.

Areal

BRA: 281 kvm
BTA: 302 kvm

Innhold

Innhold

1. etg: Kjøkken, kafé/Restaurant, wc ("handikapvennlig")
2: Selskapslokale/konferansesal, stue/lekerom, lagerrom,
wc.
3: Lagerrom, kontor/personalrom

Standard

Næringseiendom oppført 1850-1874, tilbygget i 1946 der
det har blitt oppgradert og bygget på 1960-1970.
Eiendommen ble oppgradert i 2012 til slik den
hovedsakelig fremstår i dag med Kafé/Reastaurant.
Lokalene er i de senere år ytterligere blitt ytterligere påkostet.
Nytt tak med 2 veluxvinduer og glaserte takstein, renner
med varmekabel i 2015.
Alt av helt ny kjøkkeninnredening med tilhørende skap enten løst eller fastmontert medfølger mot pristilegg.
Alv av møbler og annet innredning medfølger også mot prisantydning.

Parkering

Gateparkering etter gjeldende regler.

Oppvarming

Elektrisk.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 131 kvm, Eierform: Eiet tomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig)

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til næring/bolig/forretning, tilhører kommuneplan 2017-2029 kommunplanens arealdel ikrefttredelse 07.02.2017 med bestemmelser samt verneplan Tvedestand ikrafttredelse 16.06.1992 med bestemmelser med formål spesialområde for bevaring. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kulturminner - kulturmiljøer:
Kulturmiljø som er fredet (eller planlagt fredet) etter kulturminnelova §20, samt område med verdsarvstatus (UNESCO).

Sefrak ID: 0914-0203-0206: Hovedgata 39, Tvedestrand: Meldepliktig i hht. Kulturminnelova §25

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann, vei og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser på eiendommen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter som følger eiendommen.

Leieforhold

Det medfølger ingen leieforhold på eiendommen.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 122 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 900 000,-)) 123 670,- (Omkostninger totalt) 5 023 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 109 pr. år Prognose kommunale gebyrer inneværende år (2022).

Vedr. eiendomsskatt:
I eiendomsskattelovens § 5 er det bestemmelser om at enkelte eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Dette er i hovedsak offentlig eide eiendommer og driftsdelen på gårdsbruk. Tvedestrand kommune har vedtatt at eiendomsskatt er unntatt for næringseiendom, samt kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

Fritak i henhold til eiendomsskattelovens § 7 pkt. a og b gis kun av Kommunestyret etter søknad.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063463