Kristiansand

Hovedgårdsstien 8

Byggeår
1937
Tomteareal
1 984 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Utviklingsmulighet med kontantstrøm, Vestvendt bakside, sentral beliggenhet, Kort avstand til Vågsbygd Senter.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

De fire parsellene er eneboliger som er tenkt sanert i forbindelse med utvikling av prosjektet.

Beliggenhet

Adkomst

Via Vågsbygdveien, inn til Nordre Hovedgårdsvei. Hovedgårdsstien ligger parallelt med Vågsbygdveien.

Offentlig kommunikasjon

I umiddelbar nærhet, bussaksen til og fra ytre Vågsbygd, Langenes, Andøya og Flekkerøy passerer krysset Kirsten Flagstadsvei og Vågsbygdveien, noen få minutters gange unna.

Beliggenhet

Eiendommene ligger sentralt plassert i Vågsbygd langs Vågsbygdveien. Eiendommene ligger med kort avstand til videregående skole, Vågsbygd senter, Lumberkrysset med dagligvarebutikker og med kort vei til sjøen på enten Lumber eller i Auglandsbukta. Midt i hjertet av Vågsbygd.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Plan 1172 Nordre Hovedgårdsvei 4 m.fl
I området kan det føres opp inntil 34 boenheter. 1-4 etasje tillates utnyttet med inntil BYA 75%, underetasje inntil 90%. parkeringsdekning 1,25 plass pr boenhet i felles anlegg.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/13/185:
14.08.1939 - Dokumentnr: 501307 - Bestemmelse om gjerde


14.03.1964 - Dokumentnr: 1792 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:13 Bnr:185
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:13 Bnr:504
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Gjelder denne registerenheten med flere


14.03.1964 - Dokumentnr: 1792 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:13 Bnr:154
Byggeforbud på nærmere angitt avstand


02.06.1999 - Dokumentnr: 7685 - Leieavtale
Leietid: 10 år
Fra dato: 01/01-1992
Leie: NOK 60 000 pr. år
Rettighetshaver: Knutsen Knut & Co AS
Org.nr: 945 824 506
Kan ikke overdras uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Med flere bestemmelser


14.08.1939 - Dokumentnr: 501306 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:13 Bnr:141


30.05.2002 - Dokumentnr: 9246 - Målebrev
Veggrunn gnr. 299 bnr. 43
Gjelder denne registerenheten med flere


11.02.2004 - Dokumentnr: 2473 - Målebrev
Fradelt veigrunn fra bl.a. denne eiendom
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 1392227 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:13 Bnr:185


14.03.1964 - Dokumentnr: 1792 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:13 Bnr:154
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:13 Bnr:185
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Gjelder denne registerenheten med flere


Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Eldre bebyggelse som er leiet ut.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/13/185:
14.08.1939 - Dokumentnr: 501307 - Bestemmelse om gjerde


14.03.1964 - Dokumentnr: 1792 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:13 Bnr:185
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:13 Bnr:504
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Gjelder denne registerenheten med flere


14.03.1964 - Dokumentnr: 1792 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:13 Bnr:154
Byggeforbud på nærmere angitt avstand


02.06.1999 - Dokumentnr: 7685 - Leieavtale
Leietid: 10 år
Fra dato: 01/01-1992
Leie: NOK 60 000 pr. år
Rettighetshaver: Knutsen Knut & Co AS
Org.nr: 945 824 506
Kan ikke overdras uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Med flere bestemmelser


14.08.1939 - Dokumentnr: 501306 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:13 Bnr:141


30.05.2002 - Dokumentnr: 9246 - Målebrev
Veggrunn gnr. 299 bnr. 43
Gjelder denne registerenheten med flere


11.02.2004 - Dokumentnr: 2473 - Målebrev
Fradelt veigrunn fra bl.a. denne eiendom
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 1392227 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:13 Bnr:185


14.03.1964 - Dokumentnr: 1792 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:13 Bnr:154
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:13 Bnr:185
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Gjelder denne registerenheten med flere


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning.

Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle:
Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Avhendingsloven §4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & Contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr. overtakelsesdato

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig.

Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon.

Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Tilbud på lånefinansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnummer: 967F5640-0FA4-48F6-B7C4-451CF8CE4711 Kategori: