Lillesand

Høvågveien

Prisantydning
1 000 000 kr
Omkostninger
40 670 kr
Totalpris
1 040 670 kr
Tomteareal
2 433 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Boligtomt

Oversikt

Om eiendommen

Råtomt med en idyllisk og sjønær beliggenhet på ca. 2,4 mål. Ta kontakt med megler for visning

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Tomten er på ca. 2.433kvm.

Diverse

Grenser i matrikkelkart avviker noe. Det ble gjort en oppmåling av eiendomsgrense mellom gnr. 72, bnr. 24 og gnr. 72, bnr. 30 den 15.11.21.
Se vedlagt dokument fra Agder jordskifterett for oppdatert grense.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Idyllisk og landling beliggenhet men kort vei til sjøen. Tomten ligger i nærheten av matbutikk og Høvåg skole.
Det er ca. 15 km til Sørlandssenteret som kan by på de fleste fasiliteter. Det er ca. 15 km til Kristiansand sentrum og ca. 17 km til Lillesand setrum.
Det nærhet til flotte turområdet og fine og badeplasser.

Tomt

Areal: 2 433 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten blir ikke opparbeidet og leveres slik den står i dag.
Kjøper overtar eiendommen slik den står i dag, og er selv ansvarlig for søknadsprosessen videre mtp boligen, tilkobling vann/kloakk m.m.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Tilhører Kommuneplan for lillesand kommune 2018-2030, datert 05.12.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Delareal: 2 433 kvm
Arealbruk: Spredt boligbebyggelse,Nåværende.

Delareal: 272 kvm
KPHensynsonenavn: H370
KPFare: Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)
Faresoner er angitt for temaene ras (H310), skytebane (H360), høyspent (H370 og annen fare (H390 - forurensa grunn og masseuttak). Innenfor disse sonene er det ikke tillatt med tiltak eller aktivitet uten at det aktuelle faremomentet er utredet, og tiltaket/aktiviteten er dokumentert
akseptabel og eventuelle avbøtende tiltak fastsatt. Hensynssonene viser kjent kunnskap, men er ikke uttømmende og nasjonale baser (for eksempel skrednett og Klif's database for grunnforurensning) og kommunen besitter mer detaljert informasjon (se blant annet temakart i planbeskrivelse).

Vei / Vann / Avløp

Tomten er ikke tilknyttet vei.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1976/5662-1/37 Tinglyst: 03.12.1976 Jordskifte.
Denne heftelsen gjelder en oppmåling som ble gjort i 1976.
Dagboknr.: 1980/1122-1/37 Tinglyst: 22.02.1980 Erklæring/avtale.
Dagboknr.: 2022/226528-1/200 Tinglyst: 28.08.2022 Jordskifte.
Gjelder fastsetting av eiendomsgrense mellom gnr. 71, bnr. 24 og bnr. 30.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1965/963-2/37 Tinglyst: 24.04.1965 Bestemmelse om vannrett
Denne rettigheten beskriver hvilke rettigheter tomten skal ha fra hovedbruket gnr. 71 bnr. 1.
Dagboknr.: 1969/1948-2/37 Tinglyst: 16.07.1969 Bestemmelse om veg
Denne rettigheten beskriver beskriver retten tomten har for å anlegge vei, kloakk og føre vann over gnr. 71 bnr.1.
(gnr. 71 bnr.1 grenser ikke til gnr. 72. bnr. 24. Dette gjelder derfor ikke helt frem til tomten).

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-)) 40 669,50 (Omkostninger totalt) 1 040 669,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Forskudd/prognose for inneværende år er ikke beregnet. Ved bebyggelse vil det påløpe kommunale gebyrer og renovasjon.

Eiendomsskatt

Lillesand kommune har eiendomsskatt, satsen er p.t. 3 ‰.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Høvågveien, Gnr. 72 Bnr. 24 i Lillesand kommune.

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-20-0060

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-20-0060. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjørshonorar (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 000 000,-) (Kr.45 000) Tilretteleggingshonorar (Kr.15 150) Totalt kr. (Kr.67 835)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3041469