Bykle - Hovden

Hoslemo hyttegrend 108

Prisantydning
250 000 kr
Omkostninger
22 120 kr
Totalpris
272 120 kr
Kommunale avgifter
10 390 kr / år
Tomteareal
1 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Solrik hyttetomt med flott utsikt i snøsikkert vinterparadis - Vei til tomtegrense

Om eiendommen

Diverse

Det er pliktig medlemskap i velforening. Årlig kostnad utgjør kr. 1 000,-. Dette inkluderer velavgift kr. 350,- og løypekjøring kr. 650,-. 
Det er i henhold til opplysninger mottatt av bortfester, muligheter for frikjøp av festetomtene. Prisen for dette utgjør pr. 29.03.2021 kr. 320 000,- pr. tomt.
Det betales en årlig kontigent på kr. 200,- for framtidig vedlikehold av VA-anlegg.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæring:

11. Kjenner du til reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, offentlig vedtak eller uoffisielle rettigheter/forpliktelser/varsler/tvister som kan medføre endring i bruk av eiendommen eller av eiendommens omgivelser, og/eller forslag til dette? - Ny reguleringsplan vedtatt 25.06.2020. Planlagt bygging av ny vei til tomtene sommeren 2021. I forbindelse med bygging av vei, er det kommet sak fra Jordskifteretten om etablering av veilag. Selger har kjøpt seg inn i ny vei, og denne kostnaden er inklusiv i tomtegrense.
18. Er det andre forhold ved eiendommen som er relevant for kjøper? (De øvrige svarene er ikke uttømmende for å oppfylle opplysningsplikten overfor kjøper eller selskap) - Eksiterende vann- og avløpsanlegg i området passerer inntil tomtene. Kostnaden for tilkobling fremgår i salgsprospektet.
 
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Rv 9 mellom Bykle og Hovden. Ved adkomst fra Bykle, ligger Hoslemo på venstre side av veien (skilt). Ta av til Hoslemo og følg veien opp til øverste gård. Rett før gården, sving veien krapt til venstre og man kommer rett opp til hytteområdet. Hytteområdet ligger på høyre hånd når man kommer opp. Til tomt 106 og 108 går man inn fra innerste parkingsplass. Vei frem til tomtene er opparbeidet.

Beliggenhet

Hoslemo ligger ca. 16 km sør for Hovden og ca. 11 km nord for Bykle. Det er omtrent 15 minutters kjøretid til Hovden med alpinanlegg, badeland, dagligvabutikker, butikker, apotek og vinmonopol. Solrik beliggende tomt med praktfull utsikt utover fjellheimen. Tomten ligger i fjellterreng med god vegetasjon. Området byr på flotte turmuligheter i åpent fjellterreng både sommer og vinter.

Det er muligheter for fiske i både Langetjønn og Heitjønn. Det er også mange muligheter for fritidsaktiviteter som bl.a. alpint på Hovden skisenter. Det er golfbane på Ørnefjell, samt milevis av oppkjørte skiløyper i nærområde. Hoslemo velforening er en veletablert forening som ivaretar hytteeiernes interesser.

Tomt

Det gjøres oppmerksom på at eiendommene er punktfestetomter. Bortfester er Tor Hoslemo. Festeavgiften er pr. 29.03.2021 kr. 2 236,- i året og indeksreguleres hvert tiende år. Forfall er 15. november hvert år. Neste regulering av festeavgift er i år 2026. Festekontrakten utløper i år 2061. Det er mulighet for å frikjøpe tomtene. Dette koster kr. 320 000,- pr tomt. Det gjøres oppmerksom på at festeretten kan ikke overdras/framleies uten samtykke fra grunneier. Se vedlagte festekontrakt.

Parkering

Hver boenhet kan ha carport eller garasje på inntil 30 m² BYA og høyde på inntil 4 meter. Carport eller garasje skal oppføres i samme stil og materialvalg som hytta og arealet inngår i eiendommens maksimale areal. Hver eiendom skal ha 2 parkeringsplasser for bil, evt carport/garasje som blir regnet som 1 plass. Det er pr. i dag parkeringsplass ca. 150 meter fra tomten.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Tomtene ligger i et område som er regulert til fritidsbebyggelse og tilhører "Detaljregulering for Hoslemo Hyttegrend (PlanID: 201903)", ikrafttredelse 26.03.2020. Kommuneplan kan fås ved henvendelse til megler.

Målet med reguleringsplanen er å legge til rett efor et framtidsrettet høystandard fritidsområde. Planen avløper gjeldende disposisjonsplan fra 1972 og reguleringsplan for Midtregionen fra 2007. Nye bygninger skal plasseres slik at de bryter minst mulig med natulinjer i området.

Fritidsbebyggelse kan ha maks. BYA 170 m². Samlet BYA skal ikke overstige BYA= 210 m² pr. eiendom for nye og eksisterende eiendommen. Gjelder alle bygg på samme eiendom og inkluderer også 40 m² parkering. Det kan etableres 1 uthus pr. tomt på inntil 20 m².

Før brukstillatelse kan gis, skal tekniske anlegg være ferdig opparbeidet og tilknyttet felles VA-nett godkjent av kommunen.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Det er vei helt frem til tomtene. Selger har kjøpt seg inn i veien for begge tomtene. Kjøper må selv bekoste avstikk fra veg inn til sin tomt. Det betales årlig ca. 2 600 i vegavgift pr tomt. Dette inkluderer vedlikehold av veg og brøyting. Avgiften indeksreguleres hvert tredje år. Det er mulighet for brøyting av privat parkeringsplass. Prisliste følger vedlagt salgsoppgaven.

Det er privat VA-anlegg (sameie) som er tilknyttet offentlig vann og kloakk. Kjøper må selv bekoste tilkobling fra avstikk og inn til sin tomt. Tilkoblingsavgift for vann utgjør kr. 35 625,-. Tilkoblingsavgift for kloakk utgjør kr. 67 375,-. Det vil senere bli fakturert basert på faktisk vannforbruk. Styres av velforeningen. Det er dimensjonen på inntaktsledningen til vann som definerer hvilken faktor som skal brukes for både vann og avløp. Tilkoblingsavgiftene som nevnt tidligere gjelder for N=1, dvs inntaksledning på 32 mm. Se prisliste på Bykle kommune sine hjemmesider.

Det foreligger en sameieavtale vedørende VA-anlegg i hytteområdet. Eiere av fritidseiendommer på eiendommen gnr. 4 bnr. 2 som ønsker å tiltre sameieavtalen vedrørende VA-anlegg på et senere tidspunkt, kan etter søknad til styret, få adgang til dette. Vedkommende eier skal da betale sameie et beløp tilsvarende anleggskostnadene ( i.h.t fordelingen) (grunnbeløpet er kr. 100 500,-. pr tomt) med tillegg av kr. 45 000,- (pr eiendom). Justert beløp i.h.t konsumprisindeksen kommer i tillegg, regnet fra kontraktsinngåelse og frem til tidspunket for tilknytning. Eier må for egen risiko og regning bekoste stikkledning fra hovedledning eller oppgitt punkt, til egen fritidsbolig, samt forholde seg til evt begrensninger. 

VA- anlegg er prosjektert av COWI, Kristiansand og er bygget i sin helhet av Hovden Hytteservice AS.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.:1981/101936-2/93, tinglyst 13.04.1981 - Urådighet, festeretten kan ikke overdras/framleies uten samtykke fra grunneier.

Dagoknr.: 1981/101936-3/93, tinglyst 13.04.1981 - Festekontrakt - vilkår.

Dagboknr.: 2021/1610965-1/200, tinglyst 22.12.2021 - Jordskifte

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Konsesjon

Bykle kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Denne eiendommen er ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 22 120,- (Omkostninger totalt) 272 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Offentlige avgifter

Kr. 10 390 pr. år
Det er ingen kommunale avgifter så lenge tomten er ubebygd. Dersom hytte oppføres er de årlige kommunale avgiftene ca. kr. 10 390,-. Avgiftene inkluderer hytterenovasjon, vann og avløpsgebyr (utregnet etter areal), vann/avløp abonnement, samt feiing. Det tas forbehold om endringer av kommunale gebyrer. Kommunale gebyrer vil variere utifra forbruk.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hoslemo hyttegrend 108, Gnr.4 Bnr.2 Fnr.50 i Bykle kommune

Boligtype

Hyttetomt

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-22-0014

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen

Vederlag

Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 250 000,-) (Kr.40 000) Tilrettelegging (Kr.10 900) Totalt kr. (Kr.58 585)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057754