Bykle

Hoslemo hyttegrend 108

Prisantydning
250 000 kr
Omkostninger
22 720 kr
Totalpris
272 720 kr
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Om eiendommen

Solrik hyttetomt med flott utsikt i snøsikkert vinterparadis - Vei til tomtegrense

Beliggenhet

Adkomst

Rv 9 mellom Bykle og Hovden. Ved adkomst fra Bykle, ligger Hoslemo på venstre side av veien (skilt). Ta av til Hoslemo og følg veien opp til øverste gård. Rett før gården, sving veien krapt til venstre og man kommer rett opp til hytteområdet. Hytteområdet ligger på høyre hånd når man kommer opp. Til tomt 106 og 108 går man inn fra innerste parkingsplass. Vei frem til tomtene er opparbeidet.

Beliggenhet

Hoslemo ligger ca. 16 km sør for Hovden og ca. 11 km nord for Bykle. Det er omtrent 15 minutters kjøretid til Hovden med alpinanlegg, badeland, dagligvabutikker, butikker, apotek og vinmonopol. Solrik beliggende tomt med praktfull utsikt utover fjellheimen. Tomtene ligger i fjellterreng med god vegetasjon. Området byr på flotte turmuligheter i åpent fjellterreng både sommer og vinter.
Det er muligheter for fiske i både Langetjønn og Heitjønn. Det er også mange muligheter for fritidsaktiviteter som bl.a. alpint på Hovden skisenter. Det er golfbane på Ørnefjell, samt milevis av oppkjørte skiløyper i nærområde. Hoslemo velforening er en veletablert forening som ivaretar hytteeiernes interesser.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei. Det er vei helt frem til tomtene. Selger har kjøpt seg inn i veien for begge tomtene. Kjøper må selv bekoste avstikk fra veg inn til sin tomt. Det betales årlig ca. 2 600 i vegavgift pr tomt. Dette inkluderer vedlikehold av veg og brøyting. Avgiften indeksreguleres hvert tredje år. Det er mulighet for brøyting av privat parkeringsplass. Prisliste følger vedlagt salgsoppgaven.

Det er privat VA-anlegg (sameie) som er tilknyttet offentlig vann og kloakk. Kjøper må selv bekoste tilkobling fra avstikk og inn til sin tomt. Tilkoblingsavgift for vann utgjør kr. 35 625,-. Tilkoblingsavgift for kloakk utgjør kr. 67 375,-. Det vil senere bli fakturert basert på faktisk vannforbruk. Styres av velforeningen. Det er dimensjonen på inntaksledningen til vann som definerer hvilken faktor som skal brukes for både vann og avløp. Tilkoblingsavgiftene som nevnt tidligere gjelder for N=1, dvs inntaksledning på 32 mm. Se prisliste på Bykle kommune sine hjemmesider.

Det foreligger en sameieavtale vedørende VA-anlegg i hytteområdet. Eiere av fritidseiendommer på eiendommen gnr. 4 bnr. 2 som ønsker å tiltre sameieavtalen vedrørende VA-anlegg på et senere tidspunkt, kan etter søknad til styret, få adgang til dette. Vedkommende eier skal da betale sameie et beløp tilsvarende anleggskostnadene ( i.h.t fordelingen) (grunnbeløpet er kr. 100 500,-. pr tomt) med tillegg av kr. 45 000,- (pr eiendom). Justert beløp i.h.t konsumprisindeksen kommer i tillegg, regnet fra kontraktsinngåelse og frem til tidspunktet for tilknytning. Eier må for egen risiko og regning bekoste stikkledning fra hovedledning eller oppgitt punkt, til egen fritidsbolig, samt forholde seg til evt begrensninger.

VA- anlegg er prosjektert av COWI, Kristiansand og er bygget i sin helhet av Hovden Hytteservice AS.

Reguleringsplan

Tomtene ligger i et område som er regulert til fritidsbebyggelse og tilhører "Detaljregulering for Hoslemo Hyttegrend (PlanID: 201903)", ikrafttredelse 26.03.2020. Kommuneplan kan fås ved henvendelse til megler.

Målet med reguleringsplanen er å legge til rett efor et framtidsrettet høystandard fritidsområde. Planen avløper gjeldende disposisjonsplan fra 1972 og reguleringsplan for Midtregionen fra 2007. Nye bygninger skal plasseres slik at de bryter minst mulig med natulinjer i området.

Fritidsbebyggelse kan ha maks. BYA 170 m². Samlet BYA skal ikke overstige BYA= 210 m² pr. eiendom for nye og eksisterende eiendommen. Gjelder alle bygg på samme eiendom og inkluderer også 40 m² parkering. Det kan etableres 1 uthus pr. tomt på inntil 20 m².

Før brukstillatelse kan gis, skal tekniske anlegg være ferdig opparbeidet og tilknyttet felles VA-nett godkjent av kommunen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4222/4/2/50:
13.04.1981 - Dokumentnr: 101936 - Urådighet
Gjelder feste
FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS / FRAMLEIES
UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER


13.04.1981 - Dokumentnr: 101936 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 500
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2021 - Dokumentnr: 1610965 - Jordskifte
Gjelder feste
20-186018REN-JAGD/JARD
Oppretting av veglag med vedtekter
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 696857 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0941 Gnr:4 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

22 720,- (Omkostninger totalt)

272 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det er i henhold til opplysninger mottatt av bortfester, muligheter for frikjøp av festetomtene. Prisen for dette utgjør pr. 29.03.2021 kr. 320 000,- pr. tomt.
Det betales en årlig kontigent på kr. 200,- for framtidig vedlikehold av VA-anlegg.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforening. Årlig kostnad utgjør kr. 1 000,-. Dette inkluderer velavgift kr. 350,- og løypekjøring kr. 650,-.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4222/4/2/50:
13.04.1981 - Dokumentnr: 101936 - Urådighet
Gjelder feste
FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS / FRAMLEIES
UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER


13.04.1981 - Dokumentnr: 101936 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 500
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.2021 - Dokumentnr: 1610965 - Jordskifte
Gjelder feste
20-186018REN-JAGD/JARD
Oppretting av veglag med vedtekter
Gjelder denne registerenheten med flere


01.01.2020 - Dokumentnr: 696857 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0941 Gnr:4 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Kr. 10 390 pr. år
Det er ingen kommunale avgifter så lenge tomten er ubebygd. Dersom hytte oppføres er de årlige kommunale avgiftene ca. kr. 10 390,-. Avgiftene inkluderer hytterenovasjon, vann og avløpsgebyr (utregnet etter areal), vann/avløp abonnement, samt feiing. Det tas forbehold om endringer av kommunale gebyrer. Kommunale gebyrer vil variere utifra forbruk.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til 3,7 % inkl. mva, minimum kr. 40.000,-.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 10.900,- og oppgjørshonorar kr 7.100,-. I tillegg belastes selger for direkte utlegg. 
 
Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca. kr 58 000,- inkl. mva.
Produktnr: 58E990F6-BD94-4750-AEAC-64EFEFE6568D