Venstøp/Øvre Hoppestad

Hoppestadkroken 11

Prisantydning
6 990 000 kr
Omkostninger
37 250 kr
Totalpris
7 027 250 kr
Byggeår
2024
P-rom
181 ㎡
Bruksareal
188 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Bolig under oppføring - pris er ferdigstilt. Påvirk finish selv. Kjøp nytt - få tid til det dere vil!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Bygningen oppføres i tre på støpt plate. Alle konstruksjoner tilfredsstiller krav til brannsikkerhet og lyd. Betongarbeidene utføres iht. til tegninger. Alle synlige betongoverflater leveres ubehandlet. (Endringer kan forekomme.) Fasader / yttervegger Boligen oppføres med 20 cm yttervegger som kles innvendig med gips som males i lysefarger og utvendig med fabrikksmalt kledning med ett toppstrøk. Det er lagt flat sement stein grå og Nord kledning fra Bergene Holm.

Oppvarming

Strøm med varmekabler i enkelte gulv og via varmepumpe.

Beliggenhet

Parkering

Egen tomt.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av tomteverdi: kr 36.250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 37.250,--
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomskatt i SKien Kommune.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Lovanvendelse
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor Selger er profesjonell og Kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at Kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor Kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan Selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Ferdigattest / Brukstillatelse
Selger plikter å fremskaffe brukstillatelse/ferdigattest på bygget før overtakelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse er selger pliktig å fremskaffe denne innen rimelig tid.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende:
1) Salgsoppgave
2) Leveransebeskrivelse
3) Plantegning
4) Fasade-, snitt- og etasjetegninger
5) Situasjonsplan
6) Kjøpekontrakt
7) Reguleringsplan m/bestemmelser
8) Matrikkelkart
9) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
10) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no

Dokumentnummer 6-9 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser:
Totalpris for boligen kr 7.027.250,-

kr 6.990.000,-
Omkostninger
Dok.avgift 2,5% av tomteverdi: kr 36.250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 37.250,-

Betalingen skal gjøres opp som følgende:

Delbetaling:
kr 5.000.000,- forfaller til betaling ved inngåelse av kontrakt,

Resterende sum forfaller til betaling ved overtakelse:
kr 2.027.250,- som utgjør:

kr 1.990.000,- rest kjøpesum
kr 37.250,- omkostninger.

+ eventuelle tilvalg man gjør for endringer underveis.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer.

Renter på klientkonto tilfaller Kjøper frem til forskuddsgaranti jf. bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger 1/2 R. Oppgjør og eventuelt deloppgjør til Selger vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Garantier
Garanti etter buofl. § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper.

Garanti etter buofl. § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang.

Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Selgers forbehold
Selger tar forbehold om at endelig produkt kan fravike i forhold til opplysninger i prospekt, tegninger og leveransebeskrivelse. Endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen eller være til særlig ugunst for kjøperen. Siden detaljplanlegging ikke er utført på det tidspunkt når denne beskrivelse er utarbeidet, tas det forbehold om endringer i fasadeutforminger/-uttrykk og at veggtykkelser kan bli endret for å tilpasse seg nødvendige fremføringer av sjakter og tekniske anlegg.

Tegninger og illustrasjonsbilder av boligen er kun ment som illustrasjoner. Disse bør således ikke benytte som grunnlag for nøyaktig mål eller forventet produkt. Leveransebeskrivelsen gjelder i de tilfeller illustrasjonsbildene og beskrivelsen ikke samsvarer.

Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligene som måtte følge av at kommunen ikke godkjenner byggetegninger. I så tilfelle må kjøper varsles angående endringene. Illustrasjoner er ikke retningsgivende for detaljer rundt leveranser. Perspektivtegninger i 3D er illustrasjoner og kan avvike fra leveransen.

Det gjøres oppmerksom på at svinnsprekker og riss kan oppstå en tid etter overlevering. Spesielt gjelder dette i overgang mellom yttervegg og himling og i hjørnet på gerikter. Dette er i utgangspunktet ikke reklamasjonsberettiget. Dette vil bli befart i forbindelse med 1-årsbefaring hvor det gjøres avtale om en eventuell utbedring. Mer detaljert dokumentasjon av innredninger i kjøkken, bad og garderobe vil bli fremlagt på forespørsel.

I tillegg kan det vise seg nødvendig og kasse inn mindre vertikale og/eller horisontale tekniske føringer for fremføring av tekniske anlegg. Plassering av tekniske anlegg vil primært bli plassert i teknisk bod, men detaljprosjekteringen kan medføre at plasseringen vil måtte justeres noe.

BUDGIVNING
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper

Avbestilling
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for Kjøper. Dersom denne retten benyttes vil Kjøper bli holdt ansvarlig for Selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Evt salg av kontraktsposisjoner
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av Selger. Videre forutsetter Selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men Selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

HVITVASKINGSLOVEN
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Meglers vederlag er avtalt til kr 28.000,- pr. enhet + mva.

Randonmåling

Det er lagt radonduk ihht. forskriften i TEK17

Info kommunale avgifter

Ikke foreløpig fastfast, dette gjør kommunen når ferdigattest utstedes ved ferdigstillelse. Avgifter kan variere.

TV/Internett/Bredbånd

Ligger klart.
Produktnummer: 0597B6B7-EE4B-4522-ACE5-D69E1E55A57F Kategori: