Grimstad Vest 

Holvigastranda

Prisantydning
6 075 000 kr - 6 225 000 kr
Byggeår
2020
P-rom
m2
Antall soverom
4 - 5
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
B3 5 186 ㎡ 6 118 670 kr
B8 4 158 ㎡ 6 279 920 kr

Oversikt

Om eiendommen

Prosjekterte, romslige eneboliger i sjønært og populært område. Kun 2 boliger igjen!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

På den solrike tomten som ligger skrånende mot sjøen planlegges en gruppe med nye eneboliger/eneboliger i kjede/rekke. Området for øvrig er godt etablert og består hovedsakelig av eneboliger. Se detaljert beskrivelse av leveransen, samt tegninger for byggene i prospektet. Alle husene får egen adkomst direkte fra stikkveien.

Innhold

Alle husene er romslige og innholdsrike, med mange varierende planløsninger. Husene har blant annet 4-5 soverom, 2-3 stuer, 2-3 våtrom, samt bod og carport/garasje. Se detaljerte tegninger og beskrivelser av de enkelte boligtypene i prospektet.

Standard

Det vil bli lagt vekt på å gi husene god standard på utstyr, overflater og materialer. Se detaljer i leveransebeskrivelse og romskjema.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Grimstad sentrum følger du Vesterled og tar til venstre inn på Grooseveien. Eiendommen som skal bebygges ligger på høyre side av veien i Holvigasvingen.

Beliggenhet

Boligene får en attraktiv og sentral beliggenhet med flott sjøutsikt. Gangavstand til nærbutikk, båthavn, Holviga skole og strand-og sommerrestaurant på Groos.

Tomt

Eiet tomt. Gnr 70, bnr 9 utgjør før fradeling 4980 kvm. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. En av tomtene fradeles fra gnr 80, bnr 59. Arealet på de enkelte tomtene er angitt som ca-mål på tomtekartet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Området ligger under detaljreguleringsplan Holvigen Grimstad, vedtatt 27.10.2017, sist revidert 04.09.2018, og denne gjelder for begge eiendommene som utgjør dette prosjektet. Planen åpner for eneboliger, enebolig i kjede og rekkeboliger.

Det er i mars 2020 søkt om en mindre reguleringsendring, der det foreslås at husene kan ha flate tak med takterrasse. Dersom endringsforslaget godkjennes, vil de byggene som i illustrasjonen er vist med flate tak kunne bygges som de er vist.

Det er den til enhver tid gjeldende reguleringsplan som regulerer hva som kan bli oppført på hver enkelt tomt, uavhengig av foreslåtte tegninger og illustrasjoner vist i dette prospektet.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Grooseveien er offentlig vei, og hovedveien inn i det nye feltet skal overtas av kommunen i henhold til utbyggingsavtale som p.t er lagt ut til høring.

Det er én privat vei inne i feltet, P Vei 2, som går inn til tomt B10 og B12, der vedlikehold og brøyting bekostes av eierene.

Alle byggene kobles til offentlig vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligene har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Konsesjon

Kjøp av tomt med samtidig avtale om leveranse av bygg defineres som tomtekjøp ettersom tomt overtas før bygget er oppført Kjøper må derfor ved kontrakts-underskrift og innen overtakelse av tomt signere Egenerklæring om konsesjonsfrihet, og der erklære at tomten vil bli bebygd innen 5 år.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Se prisliste.

Betalingsbetingelser

Kjøp av eiendommene forutsetter følgende betalingsplan, som innbetales meglers klientkonto:

1)            Tomtepris og kjøpsomkostninger (se tomtepris og omkostninger i pkt Omkostninger) betales innen 14 dager etter at kjøpekontrakt er signert. Skjøtet vil ved mottatt tomteoppgjør bli sendt for tinglysing, og kjøper får dermed hjemmel til grunnen fra da. Eiendommen vil deretter kunne pantsettes av kjøpers bank for eventuelt lånefinansiering av den totale kjøpesummen.

Resterende del av kjøpesum fordeles slik:

2)            30 % - Når takstoler/sperrer er montert
3)            30 % - Når kledning og vinduer er montert
4)            30 % - Når bolig er klar for maler og gulvlegger
5)            10 % - Ved overtakelse

Selger skal ha stilt garanti iht bustadoppføringslovas § 12 før første betaling. Innbetalingsanmodninger sendes med én ukes forfall.

Det vil fra selgers side ikke engasjeres byggelånstakstmann eller annen tredjepart for dokumentasjon på at tilført verdi på eiendommen er i samsvar med betalingsplanen. Uavhengig kontrollør iht Plan- og bygningsloven bekostes av kjøper. Innbetaling av delbeløp til meglers klientkonto er å anse som bekreftelse fra kjøper på at beløpet kan utbetales videre til selger/selgers bank.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Den enkelte tomteeier faktureres selv kostnader for abonnement vann og avløp, forbruk vann og avløp, renovasjon samt eiendomdsskatt fra Grimstad kommune. Beløp fastsettes av kommunen etter innflytting, se www.grimstad.kommune.no.

Eiendomsskatt

Faktureres den enkelte boligeier.

Faste løpende kostnader

Tilkobling og abonnement for tv/data dekkes av den enkelte. Dersom det blir etablert velforening skal årsgebyr dekkes av den enkelte.

Formuesverdi

Formuesverdien for boligene er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger som eies). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, http://www.skatteetaten.no

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Boligene vil bli oppført på adressen som i dag er Grooseveien 150/180. De enkelte husene vil få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

Boligtype

Det planlegges oppført eneboliger som vist i prospekt, med varierende størrelse og uttrykk, men i samme stil.

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Visning

Tomtene kan fritt besktiges. Ta gjerne kontakt med megler for avtale.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 8-10 måneder (avhengig av boligtype) etter byggestart, ref pkt Forbehold om realisering. Selgers frist for overlevering vil være senest 12 måneder etter oppstart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved aksept av eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Selger kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før frist angitt ovenfor. Selgeren skal skriftlig varsles om overtakelsesuke senest 2 måneder før overtakelsestidspunktet. Denne innkallingen vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtakelse jf. Bustadoppføringslovas § 15. Om overtakelsen forsinkes etter at kjøper har mottatt varsel om overtakelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. § 18 til anvendelse. Det eksakte overtakelsestidspunktet (dato og klokkeslett) skal varsles med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-20-9002

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-20-9002. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. 44.375,- per enhet.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3039154