Lindesnes - Øst for Ime, Tregde

Høksås

Prisantydning
950 000 kr
Totalpris
950 000 kr
Felleskostnader
3 200 kr / år
Felleskostnader inkl.
Les mer
Tomteareal
440 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Høksås - Byggeklare hyttetomter med utsikt. Sen kveldssol. Mulighet for kjøp av båtplass. Priser fra 950.000,-.

Om eiendommen

Diverse

Det er mulighet for å kjøpe båtplass i nærheten. Konf. megler for mer info.
Eikås hytter og Hus As har inngått avtale med grunneier om at de som firma skal tegne hytten og levere materialpakke.  Kontaktperson Eikås Hytter og Hus AS er Ole Dag Meland, mobil 90769982 og e-post. odm@eikas.no
De kan også gjøre resten av arbeidet, men her står du som eier fritt til å velge andre om ønskelig.  det er videre et krav fra Eikås Hytter og Hus AS at tomten bebygges innen 3 år fra skjøtet er tinglyst. Ovennevnte klausuler skal tinglyses i skjøte for tomtene.  Se også www.eikas.no for mer inspirasjon og ulike hyttemodeller. Eikås tegner også etter dine ønsker. Det er mulig å frikjøpe seg fra denne klausulen med kr 150.000,-

Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpskontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Det er anledning til å kjøpe rett til båtplass i felles båtanlegg.  Pris kr 125.000,- for en plass med 2,5 meters lysåpning på flytebrygge. Selger tar forbehold om ledige plasser og retten gjelder kun 1 plass og for førstegangskjøper av tomt. Båtplassene ligger på gnr. 79, bnr. 9 i Mandal og er merket L1/L2 i reguleringsplanen. Det går opparbeidet sti ned til havnen.

Grunneier forplikter seg til å tinglyse en bruksrettsavtale på gnr. 79, bnr. 9 i Mandal i forbindelse med kjøp av båtplass.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal sentrum/øst følg skilting mot Sånum. Ta til venstre inn i Nodelandsveien på Toftenes og deretter første vei til høyre. Følg denne veien ca.1,5 km. Passer første innkjørsel til Høksås. Etter denne går det en ny vei til venstre opp til feltet. Krysset her og resten av veien er merket med skilt fra Sørmegleren. Selve tomtene er merket med nummer og kan fritt besiktiges.

Fra vest svinger man av mot Hogganvik før Mandal. Følg denne veien ca 3,4 km og sving til høyre mot Sjøbodvik. Følg så Nodelandsveien videre i ca 1,4 km. Avkjørsel til Høksås er merket. Følg så skilting og beskrivelsen over.

Beliggenhet

Tomtene ligger i et nyetablert hyttefelt på Høksås, vest for Mandal sentrum. Nydelig utsikt mot Hille og den flotte Mandal- og Lindesnesskjærgården fra flere av tomtene.  Meget gode solforhold dag, ettermiddag og kveld på hele feltet. Høksås ligger ca 6,5 km fra Mandal sentrum med god kjøreveg helt frem.

Avstander:

Mandal:        ca 6,5 km
Vigeland:      ca 12 km
Lyngdal:       ca 31 km
Kristiansand:ca 48 km
Stavanger:   ca 190  km

Tomt

Tomtene er fra 440 m2 til 620 m2.

De er grovplanerte og byggeklare med vei, strøm og avløp til tomten. Det er nivforskjeller mellom flere av tomtene. Høyderestriksjoner på tomt og hytte er angitt i reguleringsplan og bestemmelser.

Kjøper må selv sørge for vannforsyning i form av borebrønn på egen eller grunneiers eiendom etter nærmere avtale.

Eventuelle forstøtningsmurer eller andre avgrensninger mellom tomtene utføres og bekostes av kjøper. Det samme gjelder finplanering samt opparbeidelse av plen o.l.

Tomtene fradeles etterhvert som de blir solgt.

Oppgitte tomtestørrelse (for tomtene som ikke er fradelt) er omtrentlig angitt og kjøper må akseptere avvik ved endelig oppmåling. 

Grunneier har opparbeidet en gressplen på egen eiendom. Iflg grunneier kan denne benyttes av hytteeierne i området.

Parkering

Parkering opparbeides på egen tomt. Det er i tillegg gjesteparkering nedenfor tomtene på felt merket P2 i reguleringsplanen.
 

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Tomtene ligger under reguleringsplan for Høksås - Hoven, felt E vedtatt 20.02.14. Plan id: 201310. Reguleringsplan og bestemmelser ligger bak i prospektet.

Vei / Vann / Avløp

Vei, avløp og strøm ligger til tomtegrense. Det er kjøpers ansvar å besørge og bekoste videre opparbeidelse og tilkobling til strømnett og renseanlegg.

Kjøper må selv sørge for vannforsyning i form av borebrønn på egen eller grunneiers eiendom etter nærmere avtale. Selger har avtale med Kragerø brønnboring som kan benyttes.

Arbeidet med å stifte et eget andelslag for renseanlegget er i gang og ferdigstilles av grunneier.. Vedtektene for dette laget ligger bak i prospektet.

Tomter fradelt bruksnr 1 har veirett frem til tomtene. Kjøpere av båtplasser har også gangrett over bruksnr 9 og frem til havnen.

Heftelser / Rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Konsesjon

Tomten er ubebygd, og kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet hvor man bekrefter at tomten bebygges i løpet av 5 år. ( * Se punkt "Diverse" for krav om bebyggelse innen 3 år fra Eikaås Hytter og Hus AS.) Sørmegleren gjør oppmerksom på at denne må foreligge i signert og bekreftet stand fra kommunen før skjøte kan sendes tinglysning. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokument avgift: 2,5 % av tomteverdi. For opplysning om tomteverdi, henvises til prisliste. Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 585,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 585,-.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter fastsettes av kommunen når eiendommen er tilflyttet.  Eiendomsskatt m.m. kan påløpe før tomten er bebygd.

Eiendomsskatt

Ikke fastsatt

Formuesverdi

Ikke fastsatt

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Høksås, Gnr. 79 bnr. 1 i Lindesnes kommune

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Visning

Tomtene kan fritt besiktiges.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgspropsekt, reguleringsplaner og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til.  dersom utfyllende/supplerende er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring, har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindene avtale om kjøp av fritidsbolig inngås

Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier.  Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette innen bindende avtale inngås

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-17-9001

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3019433