Hillestadheia

Hillestadheia, Tovdal

Prisantydning
290 000 kr
Omkostninger
23 720 kr
Totalpris
313 720 kr
Tomteareal
1 000 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Hillestadheia- Eit eventyr i fjellet - hyttetomter med flott beliggenhet

Om eiendommen

Diverse

Egen søppelbu i bunnen av kleiva.
Tomteeiere plikter å betale løypeavgift. Drift og vedlikehold av løypenett koster kr. 685,- per år.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal følg riksvei 42 frem til Svenses. Ta der inn på riksvei 41 og følg veien frem til Dølemo. Fra Åmli følg riksvei 41 til Dølemo. Fra Dølemo følg skilting til Hillestadgalleriet ca.18km. Etter å ha passert Hillestadgalleriet følg veien i ca. 1,5 km. Ta deretter til høyre ved skilt Hillestadheia. Følg veien til topps.

Beliggenhet

Hillestadheia ligger i Tovdal nær Hillestadgalleriet. Hillestadheia er det nærmeste høyfjellsområdet til kystbyene i Aust-Agder. Hytteområdet ligger 600 til 660 moh. i et flott naturområde. Hytteområdet er delt inn i 4 hyttefelt. Hyttetomtene ligger spredt i terrenget.

På Hillestadheia, i hytteområdet, er der fine oppmerkede turstier i fjellet. Ca. 32 km. oppkjørte skiløyper vinterstid. Turterrenget strekker seg opp mot 870 moh. Gode fiskemuligheter med ca. 20 fiskevann på heia rundt hyttefeltet med mulighet for gunstige årskort for hytteeiere. Rikt dyreliv i området med elg og rådyr i skogen og bever i elva. Nærmeste dagligvarebutikk finner du på Dølemo. Nærmeste sentrum er Åmli hvor du finner flere butikker, bensinstasjon, bank, apotek, cafè.

Avstander:

Åmli sentrum 35 km.
Arendal 75 km
Kristiansand 105 km
Oslo 305 km.

Tomt

Areal: 1 000 kvm, Eierform: Eiet tomt
Flotte selveiertomter på Hillestadheia med vann, avløp og bilvei frem til tomta inkludert i tomteprisen. Hyttetomtene ligger spredt i terrenget. Hver tomt er på ca.1-2 mål og har solrik og usjenert beliggenhet. Tomtene blir fradelt og oppmålt etterhvert som de blir solgt. Omkostninger ved oppmåling og tinglysning dekkes av kjøper.

Parkering

Parkering på egen tomt. Ellers stor gjesteparkering ved hyttefeltet.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Området er regulert til fritidsboliger, de forskjellige tomtefeltene har forskjellige reguleringsplaner. Se vedlagte kart og reguleringsplaner. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Bilvei frem til samtlige tomter.
Privat vann og avløpsanlegg. Vannforsyning fra vannverk koster kr. 3.580,- per år. Avløpsanlegg koster kr. 5.240,- per år.
Det betales kr. 2.510,- per år for vedlikehold av vei sommer og vinter, frem til tomtegrense. Det er mulighet for brøyting av parkeringsplass på tomt for de som ønsker dette. Årlig avgift er kr. 1.990,- per år.
Avgiftene er per boenhet og gjelder for år 2022/2023. Prisene vil følge endringer i kostander.

Heftelser / Rettigheter

Følgende heftelser følger tomtene:

Dagboknr.: 2007/133029-1/200, tinglyst 16.01.2007 - Elektriske kraftlinjer
Dagboknr.: 2008/976727-1/200, tinglyst 03.12.2008 - Elektriske kraftlinjer

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Kjøper dekker kostnader i forbindelse med oppmåling og tinglysning. Jfr. Åmli kommune koster oppmåling ca. 17 000 - 18 000,- og tinglysingsgebyr kr. 585,- pr. 2021. Gebyret er indeksregulert etter "indeks for kart-og oppmålingsarbeider". oppmålingsgebyr faktureres direkte fra Åmli kommune.
Tinglysingskostnader ved overskjøting av tomten utgjør dokumentavgift 2,5% av tomtepris, samt tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,- og panteobligasjon m/attestgebyr kr. 727,-.

Offentlige avgifter

Renovasjon: Tvungen renovasjon til Indre Agder og Telemark Avfallsselskap, IATA. Gebyr for hytterenovasjon er gradert etter standard og areal. Årlig avgift utgjør ca. kr. 2.550,-. Les mer på www.iata.no

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Åmli kommune. Dette beregnes etter egne regler. www.amli.kommune.no

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hillestadheia, Tovdal, Gnr. 9 bnr. 32 i Åmli kommune

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Sørmegleren anbefaler boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring, som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst, og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Tomtene selges til fast pris:
Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt. alle midlertidige kjøpekontrakter må inngis skriftlig sammen med legitimasjon.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-19-0099

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen

Vederlag

Digital grunnpakke Fritid (Kr.3 700) Provisjon (forutsatt salgssum: 290 000,-) (Kr.23 438) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.27 723)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3029128