Åseral

Hestheivegen 37,39,41,43,45,47

Prisantydning
950 000 kr
Omkostninger
14 000 kr
Totalpris
964 000 kr
Tomteareal
453 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Bortelid - 6 solrike opparbeidet hyttetomter på Nystøyl Panorama - Få meter fra skiløype

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand følg RV9 til Hornnes, ta til venstre i rundkjøringen ved Esso bensinstasjon. Følg skilt til Bortelid. Ta første vei til høyre etter innkjøring til alpinanlegget. Følg denne veien helt til toppen. Når veien deler seg, ta til høyre inn Utsikten og ta så første vei til høyre. Kjør ned bakken forbi innkjøring til Bortelid Comfort og følg veien nedover. Tomtene ligger på venstre side av veien.

Beliggenhet

Flott beliggenhet på Nystøyl Panorama (Bortelid Panorama 5) i Åseral kommune.  Gode solforhold og  utsikt utover fjellheimen. Oppkjørte skiløyper og flott turterreng utenfor døren. Alpinanlegg, skistadion og matbutikk i nærheten. Godt utvalg med oppkjørte skiløyper på vinteren og gode bade- og fiskemuligheter på sommeren. Det kan også nevnes blant annet flotte badeplasser med blant annet sandstrand i Bortelidtjønna, frisbeegolf bane, minigolf, ny sykkelløype, bensinpumper og el-bil ladere like i nærheten Sommerstid er det gode bade- og fiskemuligheter. Bortelid ligger ca. 650 moh. og er et av Agders mest snøsikre områder. Avstand 99 km. fra Kristiansand, 110 km. fra Mandal, 127 km. fra Arendal og 237 km. fra Stavanger.

Tomt

Areal: 453 kvm, Eierform: Festet tomt, Festeavgift: 5500

Nr 37: 453 kvm - Pris kr 990.000
Nr 39: 428 kvm - Pris kr 950.000
Nr 41: 420 kvm - Pris kr 950.000
Nr 43: 415 kvm - Pris kr 950.000
Nr 45: 418 kvm - Pris kr 950.000
Nr 47: 464 kvm - Pris kr 990.000

Tilkoblings avgift til kommunen kommer i tillegg. Strøm i område.

Tomtene leveres ferdig planert og jordkledd , med 2 stk ferdig opparbeidede parkeringsplasser på tomt

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er festet. Grunneier er Knut Repstad. Festekontrakten gjelder fra 15.01.2022. Årlig festeavgift er kr. 5.500,- . Festeavgiften indeksreguleres hvert femte år. Festeavgiften forfaller til betaling 15/01 hvert år. Se vedlagte festekontrakt.

Parkering

Det må avsettes areal til parkering på tomten, det blir ikke anledning til å parkere langs vei i området.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse- frittliggende, tilhører reguleringsplan for Hestheia Sør, datert 01.10.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kommunedelplan for Bortelid 2006-2030

I følge reguleringbestemmelser for Hestheia Sør gjelder følgende:

3.3. For tomtene 344-362 (merka 1-42) gjeld:
3.3.1 Området er regulert til hytter med tilhøyrande anlegg. Det skal leggjast vekt på at bygningane får eit tiltalande ytre på alle frittståande sider.
Bygningsstyresmaktene skal sjå til at bygningane si form, fasade, vindaugeinndeling, materiale, farge og murar harmonerer med dei
omkringliggande bygningane og naturen.
3.3.2 Bygningane skal i hovudsak ha kledning av tre. Synleg murvegg høgare enn 0.5 m skal kleast med panel, naturstein eller liknande.
3.33 Det er felles tilkomstveg til den einskilde tomt. Kvar tomt skal minst to biloppstellingsplassar på eigen grunn. Dette skal opparbeidast samtidig
med opparbeiding av tomta. Ein av plassane kan være i carport/garasje.
3.3.4 Bygningane skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 30 grader. Mønehøgda for hyttene skal ikkje overstige 7 meter målt frå nytt
terreng.
3.3.5 Maks tillate bebygd areal (BYA) per tomt er 40 % dette inkluderar parkeringsareal.
3.3.6 Det er tillate med bod inntil 15 m2 i tilknytning til hytta.
3.3.7 Det tillates ikkje deling av tomtene og det tillates berre ei bueining per tomt.
3.3.8 Bygga skal ha støypt såle eller grunnmur. Det kan brukast pilarar i samband med terrasser og liknande.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei/ adkomst over grunneiers eiendom med vedlikeholdsplikt.

Tilkoblingsavgift for vann og avløp til Åseral kommune er ikke inkludert i kjøpesummen. Faktureres fra Åseral kommune eller utbygger.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Heftelser som følger eiendommen:

Hestheivegen 37-39-41-43-45-47: gnr 9/ Bnr 623-624-625-626-627-628

Festekontrakt - vilkår Tinglyst 22.09.2021

Pliktig Skiløypeavgift. Rettighetshaver: Bortelid Fjellpark AS

Erklæring / Avtale. Rettighetshaver Bortelid Utmarkslag AS. Bestemmelse om årlig avgift/bestemmelse om årsavgift


Eiendommen er fradelt etter elektronisk tinglysning trådde i kraft, og da følger alle servitutter med fra hovedbruket. Servituttene har fulgt med fra gnr. 9 og bnr. 366 når eiendommen ble fra delt. Grunnboken følger som vedlegg salgsoppgaven. Servituttene er ikke hentet inn fra kartet men kan bestilles ved behov.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.


Rettigheter som følger eiendommen: Ingen rettigheter funnet.

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 585,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 585,- Oppmålingsgebyr Åseral kommune, kr 14 000,-

Ingen dokumentavgift gjelder ubebygd festet tomt.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter består av abonnement- og forbruksavgift for vann/avløp, renovasjon, feiekostnader samt vannmåler. Satsene for dette fastsettes etter at boligen er ferdigstilt, og det henvises til Åseral kommune for nærmere info.

Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Åseral kommune

Faste løpende kostnader

Eiendommens utgifter vil bla. være:

- Festeavgift
- Kommunale avgifter og renovasjon
- Skiløypeavgift
- Brøyting

Selgers kostnader til bla. strøm, internett, TV-abonnement, bygg- og innboforsikring m.m kommer i tillegg. Beløp kan variere ut fra forbruk og valgt abonnement. Øvrige spesifiserte kostnader, herunder kommunale avgifter og eiendomsskatt vil komme i tillegg.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hestheivegen 37,39,41,43,45,47, Gnr. 9 Bnr. 623 og Gnr. 9 Bnr. 624 og Gnr. 9 Bnr. 625 og Gnr. 9 Bnr. 626 og Gnr. 9 Bnr. 627 og Gnr. 9 Bnr. 628 i Åseral kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Etter avtale med megler.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Tomtene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema "Kjøpetilbud til fastpris". Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

NB! For eiendommer hvor handel kommer i stand etter 01.01.2022 gjelder følgende:

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

 Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

13-21-9002

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13-21-9002. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Geir Flaa Johansen, tlf. 95 00 00 00

Vederlag

Meglerprovisjon: 37.500,-
Oppgjørshonorar: 7.100,-
Sikringsobligasjon: 585,-
Digital grunnpakke: 3.990,-

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3054578