Risør By 

Hestehagen

Prisantydning
4 490 000 kr - 5 190 000 kr
P-rom
m2
Antall soverom
4
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Enebolig
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
2A 4 136 ㎡ 4 505 240 kr
2B 4 136 ㎡ 4 605 240 kr
4A 4 136 ㎡ 4 705 240 kr
4B 4 136 ㎡ 4 805 240 kr
6 4 136 ㎡ 4 705 240 kr
8 4 136 ㎡ 4 905 240 kr
12 4 136 ㎡ 5 212 720 kr

Oversikt

Om eiendommen

Hestehagen - Prosjekterte boliger nær sentrum - 4 soverom - 2 bad - carport

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet består av prosjekterte eneboliger i kjede. 

Hestehagen 2-8 og Hestehagen 10 vil bli organisert som sameie etter lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og enhetene tildeles så seksjonsnummer, mens de øvrige enhetene får tildelt eget bruksnummer.

Innhold

Byggene har fleksible løsninger der man kan velge å ha 4 eller 5 soverom, og inntil to stuer. Det er 2-3 våtrom og alle boigene går over to etasjer. Carport til hvert bygg og skjermet terrasse ut ifra 2.etasje med pergola til boligene. Se detaljerte tegninger i prospekt.

Standard

Det er lagt vekt på å gi byggene solide, moderne og vedlikeholdsvennlige materialer. Se detaljert beskrivelse i byggteknisk beskrivelse og romskjemaene i prospekt.

Romskjemaene er fordelt mellom BASIS og STANDARD.
Hestehagen 2A, 2B, 4A, 4B, 6 og 8 blir levert med romskjema BASIS.
Hestehagen 10A, 10B, 12 og Sundsåsen 1B blir levert med romskjema STANDARD.

Tillegg fra BASIS til STANDARD leveranse er kr. 150 000,- per bolig. Denne endringen er mulig innen gitte frister.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være opptil 12 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor.

Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Varmekabler i gang/hall, begge badene og vaskerom/tekn rom.
Stålpipe til himling. Plassering iht. tegning

Ventilasjon
Boligen leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjengivning.
Innblåsing i stue/soverom, avtrekk på kjøkken, bod og våtrom. Luftinntak på fasade. Avtrekk på kjøkkenhette har eget avtrekk ut. Tilluft under dørblad.
Ventilasjonsaggregatet plasseres i vaskerom iht. tegning.

Diverse


Areal boliger:
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Matrikkelnummer:
Prosjektet ligger i dag på gnr 14, og bnr 665, 668, 669 og 670 i Risør kommune. Før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og ev. seksjoneringer.

Annet:
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før byggestart er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsetting er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse må kjøper selv (ev, sameie) besørge både bygningsforsikring og løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Risør sentrum kjører man ut Kragsgate. Ta til høyre i rundkjøringen ved bensinstasjonen og inn på Furumoveien. Ta til venstre inn på Sundsveien og første til venstre inn på Vestlandsstykket. Ta så til høyre i første avkjørsel, så kommer feltet på venstre hånd.

Beliggenhet

Hesthagen ligger flott til i et boligområde med variert bebyggelse. Innover Vestlandsstykket er det både nyere og eldre boliger, samt noen leiligheter.  Fra feltet er det kort vei ned til sjøen med flere fine badeplasser, gangavstand til offentlig badeplass Mindalen. Nede på Krana har man Risør båtsenter hvor det er et moderne bryggeanlegg med mulighet for å leie båtplass. Herfra er det kun en kort båttur ut i Risørs vakre skjærgård. I området rundt Hesthagen er det mye flott natur. De siste årene er det merket flere turløyper i området, blant annet til Vakthusheia, på Barmen med mer. En kort kjøretur unna har man den koselige, hvite trehusbegyggelsen i Risør sentrum. Her er det flere selvstendige butikker og flere arrangementer gjennom året, med blant annet Risør Trebåtfestival og Villvinmarkedet som to av de mest kjente. Det er ca 15 minutters kjøring opp til E-18.

Tomt

Eierform: Fellestomt
Tomteareal varierer på de hhv byggene, se kart. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Tomten leveres med asfaltert oppkjørsel og en p-plass, samt i carporten. Ellers vil tomten bli planert med jord etc. i hagearealer. Videre opparbeidelse er kjøpers ansvar.

Parkering

Det avsettes parkeringsplasser til hver bolig på grunnen ved hvert bygg.

Ved sameie: selger forbeholder seg retten til å organisere uteområder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Prosjektet/eiendommen ligger inn under Reguleringsbestemmelser for Vestlandsstykket, som gjelder gnr 14, bnr 14 med flere i Risør, sist revidert 13.03.2016. Planen omfatter hele utbyggingen, og kjøper av de hhv eiendommene kan ikke motsette seg realisering av tiltak innenfor planens begrensninger.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommene vil bli tilkoblet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.
Ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen. Dersom det etableres velforening kan det stilles krav om at de som eier eiendom i området blir medlem og betaler medlemsavgift.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Risør kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Organisering

Eneboligene blir tildelt eget bruksnummer. Enhetene som blir liggende på samme bruksnummer (se eget punkt for hvilke enheter det gjelder) organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det vil innen overtakelse bli utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene samt budsjett for felleskostnader. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer. Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Tomteverdi fremkommer av tabell nedenfor Dokumentavgift vil variere pr. enhet mellom ca. kr. 14.100,- og ca. kr. 32.500,-. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.Tomteverdi:
- Hestehagen 2A, gnr. 14, bnr. 665. Tomteverdi: kr. 563 000,-
- Hestehagen 2B, gnr. 14, bnr. 665. Tomteverdi: kr. 563 000,-
- Hestehagen 4A, gnr. 14, bnr. 665. Tomteverdi: kr. 563 000,-
- Hestehagen 4B, gnr. 14, bnr. 665. Tomteverdi: kr. 563 000,-
- Hestehagen 6, gnr. 14, bnr. 665. Tomteverdi: kr. 563 000,-
- Hestehagen 8, gnr. 14, bnr. 665. Tomteverdi: kr. 563 000,-
- Hestehagen 12, gnr. 14, bnr. 668. Tomteverdi: kr. 862 000,-
- Hestehagen 10A, gnr. 14, bnr. 669. Tomteverdi: kr. 650 000,-
- Hestehagen 10B, gnr. 14, bnr. 669. Tomteverdi: kr. 650 000,-
- Sundsåsen 1B, gnr. 14, bnr. 670. Tomteverdi: kr. 912 000,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000- av  kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Eiendomsskatt og kommunale avgifter blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Risør kommune for nærmere info.

Felleskostnader

Der boligen tildeles eget bruksnummer vil det ikke blir felleskostnader ut over velforeningsavgift.

For sameiene vil kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader vil bli fordelt mellom brukerne. Driftskostnader, inkludert bygningsforsikring, kommunale avgifter etc vil erfaringsmessig være ca 20-25 kr per kvm BRA per mnd. Kostnader til TV/Data kommer ut over dette. Utbygger kan bestemme at det i vedtektene skal defineres at den enkelte seksjonseierne har vedlikeholdsansvar for sine hhv boliger.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hestehagen, Gnr. 14 Bnr. 665 og Gnr. 14 Bnr. 668 og Gnr. 14 Bnr. 669 og Gnr. 14 Bnr. 670 i Risør kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Enebolig

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Kjøper har innen gitte frister mulighet for å bestille tilvalg og endringer.  Det er begrenset anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Byggestart vedtas etter hvert som boligene selges. Søknad om byggetillatelse sendes etter avtaleinngåelse, og Selger tar forbehold om at offentlig tillatelse gis. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart.

Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 3 måneder fra Kjøper inngår avtale om kjøp. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-21-9001

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-21-9001. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:


o              Etasjetegninger
o              Snitt og fasadetegninger
o              Romskjema
o              Byggeteknisk beskrivelse
o              Utomhusplan, ikke endelig
o              Reguleringsplan/bestemmelser

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Ansvarlig for salg:
Tor Jan Endresen , tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. 46.000,- + mva per enhet, som betales av Selger.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

22.10.2021
Varenummer: 3053521