Lyngdal sentrum

Grøndokkmoen 2

Prisantydning
2 390 000 kr
Omkostninger
75 620 kr
Totalpris
2 465 620 kr
Formuesverdi
493 332 kr
Kommunale avgifter
7 066 kr /
P-rom
121 ㎡
Bruksareal
430 ㎡
Tomteareal
1 006 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Annet

Oversikt

Om eiendommen

Renoveringsobjekt med sentral beliggenhet

Om eiendommen

Standard

Eiendom med sentral beliggenhet.

Boligen er et stort renoveringsobjekt.

Naboeiendommene mot vest er også for salg

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 121 kvm, Bruksareal: 430 kvm Sekundærrom: 309 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 130 m²  - 1. etg.135 m²  - loft 121 m² - øverste loft 44 m².

P-rom inkl:
Loft: 2 ganger, 5 soverom og bad.

S-rom inkl.:
Kjeller: boder.
Etg 1: Hele 1.etasje er under ombygging og renovering, derfor er alle rom satt som S -rom.
Loft: kott.

Det foreligger ikke tegninger.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Ja

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Rivearbeider.

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja.
Vinduene ved brannstigene er under 50 cm. Vinduer beregnet for rømning av personer bør være sidehengslet og ha minimum fri høyde 60 cm
og minimum fri bredde 50 cm. Høyde + bredde minimum 1,5 meter.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

Ukjent

Påkostning og modernisering

Takstmannens konklusjon:
Eldre trebygning med kjeller 1.etasje, loft og øverste loft.
Bygninger er et objekt for total renovering.
Det er råteskader i etasjeskillere, i yttervegger og steder i tak.
Innvendig påbegynt riving. Stripet borebiller (morr) i alle
trekonstruksjoner, betydelig angrepet. Også maur.
Alle vinduer står for utskiftning, alle dører i yttervegger.
Taktekker er slitt og har lekkasjer, skade i steinlekter.

Oppvarming

Ingen oppvarmingsmuligheter.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eier har ikke bebodd eiendommen, og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet, utover det som her fremgår av prospekt, rapport og offentlige opplysninger. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 21.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (store eller alvorlige avvik)

Utvendig > Taktekking
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på undertak.
Råteskader. i underliggende steinlekter og lekkasjer
i taket, synes flere steder. 

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.
Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
Synlig maur i vegg.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Betydelig angrep av stripet borebiller (morr).
Del av undertak på opplettet er byttet.
Nedbøyning av sperrer på opplettet.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
enkelte glass.
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
åpne/lukke.
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
betydelig antall vinduer med skade.

Utvendig > Dører
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
enkelte glass.
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
de alle fleste har råteskader og må skiftes ut.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.
Overgangen mellom balkong/terrasse og yttervegg er
utett.
Støpt terrasse er bygget opp på kledningen.

Innvendig > Overflater
Overflater har sterk slitasjegrad.
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Grunnet lekkasjer.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr
Det er registrert symptom på sopp/råte.
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
Råteskader i gulv 1. etasje i loftgulv og himling på loft.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Det er ikke montert rekkverk.
Mangler rekkverk i kjeller. Morr i trappene.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Råteskader i tak og vegger også råteskader i gulvet
På grunn av lekkasjer i tak ved takvinduet.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Det er opplyst om at varmtvannstank er defekt.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Se rapport

TG2 (avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på renner/nedløp/beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav
for avstand mellom spiler.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
mm fra sotluke.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på
enkelte dører.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
andre avvik i våtsonen.
Råteskader i vegger i våtsone, også skader i gulv
grunnet lekkasjer fra tak.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Se rapport.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i
form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
er overskredet.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er registrert horisontalriss som er symptom på
jordtrykk.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Eiendommen har vært leid ut siden den ble kjøpt. Eiendommen har ikke vært oppgradert siden og ansees som er renoveringsobjekt. Rørlegger Skår har satt inn hybelkjøkkener.

Beliggenhet

Adkomst

Ligger like ved krysset FV43/RV464 i Lyngdal sentrum. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Boligen ligger sentralt i sentrum av Lyngdal. Det er gangavstand til butikker, restauranter, rådhus og øvrige sentrumsfasiliteter.

Tomt

Areal: 1 006 kvm, Eierform: Eiet tomt

Det gjøres oppmerksom på at det er regulert inn gang- og sykkelvei mot FV43. Se vedlagt skriv fra Lyngdal kommune i prospektet.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Eiendommen er innredet med flere enheter. Det er ingen tegninger av boligen i kommunens arkiv, og eiendommen er i matrikkelen registrert som en bruksenhet.

Da det foreligger lite tegningsgrunnlag har megler begrenset mulighet for å sjekke faktisk oppføring mot godkjente tegninger. Det er ikke uvanlig på eldre eiendommer at det ikke foreligger tegninger.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Grønndokkaområdet - reguleringsendring ny trace Rv 43, datert 27.05.2004. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det gjøres særs oppmerksom på at paralellt med FV43 og FV 464er det regulert inn gang- og sykkelvei. Deler av opparbeidet hageareal vil forsvinne ved utvidelse.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Eiendommen har igjennom årenes løp av brukt til forskjellige formål. I matrikkelen er eiendommen registrert som "Annen bygning - bofellesskap". Eiendommen er ubeboelig, grunnet forfatningen. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med Lyngdal kommune for vurdering av kjøpers planer med bygget og hva som vil bli godkjent.

Radonmåling

Boligen er ikke radonmålt.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,-)) 75 620,- (Omkostninger totalt) 2 465 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 066 for 2022
Beløpet innebefatter boligrenovasjon, abonnement vann/avløp og feie- og branntilsynsavgift.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt i Lyngdal kommune pr. dd.

Formuesverdi

Kr. 493 332,- for år 2020.
 

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Grøndokkmoen 2, Gnr. 167 Bnr. 366 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Enebolig
Eiendommen er i matrikkelen registrert som annen bygning for bofellesskap.

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Eiendommen selges som forevist med inventar og løsøre.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0112

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0112. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 390 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060911