Lyngdal sentrum

Grøndokka 19

Prisantydning
2 190 000 kr
Omkostninger
70 620 kr
Totalpris
2 260 620 kr
Formuesverdi
657 574 kr
Formuesverdi sekundær
2 367 267 kr
Kommunale avgifter
8 530 kr /
Byggeår
1929
P-rom
152 ㎡
Bruksareal
192 ㎡
Tomteareal
900 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med potensiale på flat solrik tomt i nærheten av sentrum

Om eiendommen

Standard

Boligen har en gjennomgående eldre standard med behov for modernisering og renovering.

Kjøkken som er vist i tilstandsrapport er fjernet.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 152 kvm, Bruksareal: 192 kvm Sekundærrom: 40 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 40  m²  - 1. etg. 97 m²  - loft 55  m².

P-rom inkl:
1 etg: gang, entrè, bad, vaskerom, soverom, stue og kjøkken.
Loft: stue og 3 soverom.

S-rom inkl.:
Kjeller:
Bod , etasjehøyde 1,96 meter, Bod 2,
etasjehøyde 1,93 meter, Bod 3
etasjehøyde under 1,9 meter , Bod 4
etasjehøyde under 1,9 meter.

Kommentar
Kjeller. bare tilbyggene har etasjehøyde over 1.9 meter, og er dermed måleverdig.

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger ikke tegninger.

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja.
Lav takhøyde i kjeller.
Høyde på loft er under 2.4 meter.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1929 i følge Lyngdal kommune.

Påkostning og modernisering

Takstmannens konklusjon:
Eldre bolighus med sterkt renoveringsbehov. Bygget i en etasje, pluss loft og kjeller. Bygget har to tilbygg antatt fra 1985 i forhold til byggemelding.
Del av kjeller med lav etasjehøyde, deler er under 1,9 meter og ikke måleverdig. Etasjehøyde på loft er under 2,40 meter.
Taktekke er preget av betydelig slitasje. Stedvise råteskader i kledning. Fukt opptrekk i grunnmur. Badet synes med oppgraderte vegg overflater, mens vaskerommet antatt med overflater fra byggeår. To nye vinduer på soverom loft, for øvrig eldre vinduer, noen med punkterte glass også råteskader, de eldste vinduene har glass fra ca.1969.

Oppvarming

Ildsted i stue. Ildsted bør sjekkes før evt. bruk av fagfolk.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eier har ikke bebodd eiendommen, og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet, utover det som her fremgår av prospekt, rapport og offentlige opplysninger. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 12.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (store eller alvorlige avvik)
Utvendig > Taktekking
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
Mye forvitret og sprekte stein

Utvendig > Vinduer
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne

Utvendig > Dører
Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter.
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har ingen ventilasjon
Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Rommet har ingen ventilasjon

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Kjøkkenventilatoren virker ikke.
Er ikke tilkoblet strøm eller kanal.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold - se rapport

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG2 (avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Overflater
Det er påvist andre avvik: Uferdige vegg overflater i kjøkken.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
Den ene ovnen står for nær trevegg. Røkrøret er også løst.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
Nivåforskjell i hjørne. Spalte mellom plate og sokkellist er ikke fuget fullt.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Gulv ved sluket er ca. 14 mm. lavere enn gulv ved døra, sluket er ca. 35 mm. lavere. Det er ingen oppkant på belegget ved dørterskel.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
Det er registrert knirk i gulvet. slitt veggoverflater, på grunn av lagrede ting er ikke hele rommet vurdert.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
Det er registrert knirk i gulvet.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Uisolerte vannrør i kjeller

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur.
Vestvendt tilbygg har eternit plater utvendig på mur
underterreng, men er tettet til oventil.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Følgende er bemerket:

1. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja. Renovert i 2018.

2.1 Redegjør for årstallet og hva som ble gjort:
2018 - varmekabler i gulv, belegg, nytt vann og strøm. Eksisterende rør benyttet.

2.2 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Ja

2.3 Hvem er arbeidet utført av?
Varme/rør + el-Tratec. Belegg/flytning/membran - Mur og Flis - Silseth. Plater satt opp av leietaker som er snekker.

12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegg og/eller andre installasjoner?
Usikker. Tatt evt. med leietaker.

Eiendommen har vært leid ut siden boligen ble kjøpt. Selger har dermed begrenset kjennskap om eiendommen. Renovering må påregnes.

Beliggenhet

Adkomst

Ligger ved FV43 i Lyngdal sentrum.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Boligen ligger sentralt i sentrum av Lyngdal. Det er gangavstand til butikker, restauranter, rådhus og øvrige sentrumsfasiliteter.

Tomt

Areal: 900 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er ikke oppmålt med geografiske koordinater, og bør oppmåles i sin helhet.
Oppgitt areal er et anslått areal og kan avvike ved evt. senere oppmåling, noe som må aksepteres av kjøper.
Det vil være kjøpers ansvar å evt. måle opp eiendommen.
Det er ingen disputt med naboer hvor grensene går. Selger eier naboeiendommen bak og mot øst, og vil medvirke ved. evt. oppmåling.

Det foreligger en registrering av grunn fra 1929. Dokumentet er ikke fremlag, da det ansees å ha historisk betydning.

Grensen mot fylkesveien er målt opp.

Det gjøres oppmerksom på at det er regulert inn gang- og sykkelvei mot FV43. Se vedlagt skriv fra Lyngdal kommune i prospektet.

Parkering

I garasje og egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det er lite tegningsgrunnlag av boligen i kommunens arkiv, og eiendommen er i matrikkelen registrert som en bruksenhet. 

Det foreligger skisserte tegninger i kommunens arkiv. Innredningen av boligen stemmer ikke med dagens utforming. Det er etablert soverom, der det tidligere var kjøkken. Kjøkken er flyttet ut i stue. Loftet er ikke betegnet med rombenevnelse og megler har dermed begrenset mulighet for å sjekke faktisk oppføring mot godkjente tegninger. Det er ikke uvanlig på eldre eiendommer at det ikke foreligger tegninger.
Taket er ikke utført med halvvalmet løsning slik skissene viser.

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Grønndokkaområdet - reguleringsendring ny trace Rv 43, datert 27.05.2004. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det gjøres særs oppmerksom på at paralellt med FV43 er det regulert inn gang- og sykkelvei. Deler av opparbeidet hageareal vil forsvinne.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: 1929/900087-1/40  Bestemmelse om bebyggelse

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: 1929/900083-1/40  Erklæring/avtale

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Radonmåling

Radonmåling ikke foretatt

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-)) 70 620,- (Omkostninger totalt) 2 260 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 530 Beløpet innebefatter boligrenovasjon, abonnement vann/avløp og feie- og branntilsynsavgift.

Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Lyngdal kommune.

Formuesverdi

Primær: Kr. 657 574,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 2 367 267,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Grøndokka 19, Gnr. 167 Bnr. 66 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Boligen selges som fremvist med inventar og løsøre.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0110

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0110. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Refoto Fotofabrikken (Kr.2 000) Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 190 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.74 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060878