Grøndokka

Grøndokka 17

Prisantydning
1 890 000 kr
Omkostninger
63 120 kr
Totalpris
1 953 120 kr
Formuesverdi
641 129 kr
Formuesverdi sekundær
2 308 064 kr
Kommunale avgifter
8 946 kr /
Byggeår
1925
P-rom
152 ㎡
Bruksareal
152 ㎡
Tomteareal
800 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Sentralt beliggende enebolig på solrik tomt.

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 152 kvm, Bruksareal: 152 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 98 m²  - Loft 54 m².
P-rom inkl:
1 etg: vindfang, gang, kjøkken, stue, bad, soverom og bad/wc.
Loft: vindfang, gang, kjøkken, soverom og stue

Kommentar
Kjeller har etasjehøyde under 1,9 meter og er ikke måleverdig.
Kott på loft benyttet som vaskerom er ikke medregnet i arealene da etasjehøyden er under 1,90m ved 60 cm målt horisontal himling.


Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Ja
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
Det foreligger ikke tegninger
Lukke vinduer er for smale.

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Pågående arbeider er avsluttet.
Bygget har to leiligheter, men ukjent om det opprinnelig er bygget som tomannsbolig. Det foreligger ikke kommunale opplysninger eller
tegninger som avkrefter/bekrefter det.

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja.
Lukkevinduer er for smale.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1925 i følge Lyngdal kommune.

Påkostning og modernisering

Takstmannens konklusjon:
Boligen bærer preg av slitasje, det er også råteskader. Spesielt utvendig kledning er råteskadet og må skiftes ut helt. Også råteskader i konstruksjonen. Del av gavlvegg vestvendt er under renovering, men arbeidet har stoppet opp. Det er fare for at regnvann kommer inn bak ny vegg, i tillegg er det synlig plast på fra bak asfaltplaten. Alle vinduer med enkle glass må skiftes ut, det er satt inn ett vindu i 1. etasje og ett står klart på loftet.
Taktekke av eternit er preget av slitasje og skader, anbefaler omtekking. samtidig bytte takrenner, kilrenner og beslag.
Boligen må betraktes som et renoverings objekt.

Oppvarming

Elektrisk.
Det er ildsted, dog er det fyringsforbud.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eier har ikke bebodd eiendommen, og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet, utover det som her fremgår av prospekt, rapport og offentlige opplysninger. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 09.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (store eller alvorlige avvik)
Utvendig > Taktekking
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Tekkingen har slitasje og skade, spesielt rundt kilrenner. Også inne på taket med stein som er løse.
Råteskader i gesimser vindskier og dekkbord/ vannbord.
Indikasjon på råteskader i steinlekter.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Takrenner/nedløp har store lekkasjer.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.
Slitte renner og nedløp.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Overgangen mellom balkong/terrasse og yttervegg er utett.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Trekledning har betydelig råteskade, gavlvegg under renovering, veggen er åpen i overkant med fare for
at regnvann trenger inn bak konstruksjonen.
Det er benyttet impregnerte materialer også synlig plast. Impregnerte materialer anbefales ikke benyttet
i bindingsverk.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
3 dører er råteskadet.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er ikke montert rekkverk.
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.
Konstruksjonene har omfattende skjevheter.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Slitte overflater.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Overflater har sterk slitasjegrad.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er registrert symptom på sopp/råte.
Det er konstatert fukt/råteskader.
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Synlig råte ved gavl.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Kjellertrappa og loft trappa har ikke håndløper.

Våtrom > Generell > Bad/ wc i 1.etasje for loftet
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Åpen spikring av baderomspanelet.

Våtrom > Generell > Bad 1.etasje
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Se rapport

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad 1.etasje

TG2 (avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Synlig morr.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale
er for liten.
Pipa har rennemerker etter sotvann.
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Beslag på taket må endres.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/ wc i 1.etasje for loftet
Det er påvist andre avvik:
Feil montering av baderomspanelet, panelet er da
ekstra skadeutsatt.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Se rapport

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Synlig opptrekk i mur.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
Kan også været at sprekker har trappet i forhold til stein.

TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak)

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Eiendommen har vært leid ut i sin helhet i eiers eiertid, og selger har dermed begrenset med kunnskap om eiendommen.

Beliggenhet

Adkomst

Ligger ved FV43 i Lyngdal sentrum.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Boligen ligger sentralt i sentrum av Lyngdal. Det er gangavstand til butikker, restauranter, rådhus og øvrige sentrumsfasiliteter.

Tomt

Areal: 800 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er ikke oppmålt med geografiske koordinater, og bør oppmåles i sin helhet.
Oppgitt areal er et anslått areal og kan avvike ved evt. senere oppmåling, noe som må aksepteres av kjøper.
Det vil være kjøpers ansvar å evt. måle opp eiendommen.
Det er ingen disputt med naboer hvor grensene går. Selger eier naboeiendommen bak og på sidene, og vil medvirke ved. evt. oppmåling.

Det foreligger en registrering av grunn fra 1925. Dokumentet er ikke fremlagt, da det ansees å ha historisk betydning.
Grensen mot fylkesveien er målt opp.
Det gjøres oppmerksom på at det er regulert inn gang- og sykkelvei mot FV43. Se vedlagt skriv fra Lyngdal kommune i prospektet.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Eiendommen er innredet med 2 enheter. Det er ingen tegninger av boligen i kommunens arkiv, og eiendommen er i matrikkelen registrert som en bruksenhet.
Det foreligger lite tegningsgrunnlag i kommunens arkiv, annet enn påbygg. Megler har dermed begrenset mulighet for å sjekke faktisk oppføring mot godkjente tegninger. Det er ikke uvanlig på eldre eiendommer at det ikke foreligger tegningser.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Grønndokkaområdet - reguleringsendring ny trace Rv 43, datert 27.05.2004. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det gjøres særs oppmerksom på at paralellt med FV43 er det regulert inn gang- og sykkelvei. Deler av opparbeidet hageareal vil forsvinne.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, og er godkjent med kun en boenhet. Deler av boligen er i dag innredet som en egen utleiedel, endringen er ikke søkt omsøkt hos Lyngdal kommune.
Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette.

Radonmåling

Radonmåling er ikke foretatt.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-)) 63 120,- (Omkostninger totalt) 1 953 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 946,- for 2022. 
Beløpet innebefatter boligrenovasjon, abonnement vann/avløp og feie- og branntilsynsavgift.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 641 129,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 2 308 064,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Grøndokka 17, Gnr. 167 Bnr. 50 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Eiendommen selges som forevist med inventar og løsøre. 

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0111

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0111. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 890 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060909