Grimstad Nord

Gartneriet - Enebolig

Prisantydning
7 600 000 kr - 9 200 000 kr
P-rom
148 - 201 m2
Antall soverom
4 - 5
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
B-01 4 164 ㎡ 198 ㎡ 8 751 170 kr
B-02 5 201 ㎡ 239 ㎡ 9 251 170 kr
B-03 5 201 ㎡ 241 ㎡ 9 251 170 kr
B-04 5 201 ㎡ 241 ㎡ 8 951 170 kr
B-05 5 201 ㎡ 241 ㎡ 8 951 170 kr
B-06 5 184 ㎡ 223 ㎡ 8 651 170 kr
D-01 5 154 ㎡ 186 ㎡ 7 651 170 kr
D-02 4 148 ㎡ 186 ㎡ 7 651 170 kr
D-03 4 148 ㎡ 186 ㎡ 7 651 170 kr

Oversikt

Om eiendommen

Gartneriet - Grøm | Prosjekterte sentrums-villaer med god plass

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Gartneriet består av til sammen 56 nye boliger på den solrike og sentrale tomten på Grøm i Grimstad. I første byggetrinn lanseres 28 boliger fordelt på eneboliger, byhus og leiligheter i flermannsboliger. Det etableres ett nærings- lokale i 1. etasje i enden av byhus-rekken, der utbyggers intensjon er at et bakeriutsalg, kafé e.l. kan driftes når bydelen er ferdigstilt. Det blir parkering for de forskjellige bygningstyper iht plan, delvis på egen grunn og delvis i rekke/carporter.

Eneboligene blir etablert med fradelte tomter med egne bruksnummer, mens byhus og leiligheter blir organisert som eierseksjonssameie. Fellesarealer som gjesteparkering, lekeområder etc. skal eies i fellesskap.

Innhold

Husene er veldig innholdsrike. Se detaljerte planskisser til hvert av husene.

Ferdigstillelse

Byggetid og ferdigstillelse avtales i forbindelse med avtaleinngåelse.

Oppvarming

Se byggteknisk beskrivelse.

Diverse

Areal boliger
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsopp- gaven og i prisliste, er angitt som bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omslutt- ende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innrednings- enheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Matrikkelnummer
Prosjektet ligger i dag på gnr. 1 og bnr. 400 Grimstad kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger. Deler av prosjektet vil seksjoneres etter lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjons- nummer.

Areal boliger
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsopp- gaven og i prisliste, er angitt som bruksareal (BRA). BRA
er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omslutt- ende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas
av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innrednings- enheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Organisering
Villaer og byvillaer får fradelte tomter med egne bruks-nummer.

Vedtekter
Det vil bli opprettet velforening, hvor alle boenheter har pliktig medlemskap. Årsavgift settes av velforeningen.

ANNET
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med for-behold om rett til endringer som er hensiktsmessigeog nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggerengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra selgers side
og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Avbestilling
Dersom forbrukeren avbestiller før igangsetting er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert ev. mva. Dersom kjøper avbestiller etter at igang- setting er vedtatt, gjelder bustadoppføringslovens regler, jfr. §§ 52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd.
Etter overtagelse må kjøper selv besørge forsikring av bygning og innbo.

Beliggenhet

Adkomst

Hvis du kommer med bil langs E-18 østfra, tar du avkjøring nr 80, Frivollkrysset, og følger Storgaten ca 300 meter retning sentrum før du tar til høyre inn Tønnevoldsgate. Gartneriet ligger inn en stikkvei til høyre etter ca 300 meter. Tomten er merket. Kommer du vestfra, tar du av mot Grimstad i sentrum i avkjøring nr 81, Øygardsdalkrysset. Etter ca 200 meter tar du til venstre inn Lillesandsveien, og følger denne frem til rundkjøringen og tar til venstre inn Tønnevoldsgate. Gartneriet ligger inn en stikkvei til venstre etter ca 200 meter. Tomten er merket.

Beliggenhet

I Grimstad har du nærhet til det aller meste, omgitt av trygge og sjarmerende omgiv- elser. Gartneriet ligger nært sentrum og beboerne her vil nyte godt av det beste
- tett på byen, men i trygge og fredelige omgivelser.

SENTRALT PÅ SØRLANDET
Fra Grimstad til Kristiansand er det kun 46 kilometer via E18. Grimstad har også nærhet til flere sentrale sørlandsbyer som Arendal og Lillesand. Med så korte avstander kan du fint bo her selv om du har arbeidsplass et annet sted på Sørlandet. Via Agder Kollektivtrafikk har du dessuten et godt opparbeidet kollektivtilbud fra Grimstad.

BARNEVENNLIG
I Grimstad er det et godt utbygd barnehage- og skoletilbud i tillegg til varierte muligheter for fritidsaktiviteter for både små og store. Byens grønne lunger og lokale badeplasser gjør Grimstad til en perle å vokse opp i.

BYLIV OG SHOPPING
En kort spasertur fra Gartneriet finner du byens trivelige gågate med fortauskaféer og nisjebutikker. Her ligger også Sørlandets beste restaurant og flere lokale bakerier. På det nye kjøpesenteret ved Byhagen får du alt du trenger.

UTDANNING
På Universitetet Agder, Campus Grimstad, finnes et bredt studietilbud både innen hel- og deltidsstudier.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Den samlede utbyggingstomten utgjør i dag 12 819 m2, iht matrikkelkart fra Grimstad kommune. Arealet for de enkelte hus og bygninger er ikke oppmålt, og ev arealangivelse vil kunne ha avvik ved endelig oppmåling.

Tomt villa B-01 ca 323 m2.
Tomt villa B-02 ca 188 m2.
Tomt villa B-03 ca 191 m2.
Tomt villa B-04 ca 212 m2.
Tomt villa B-05 ca 210 m2.
Tomt villa B-06 ca 194 m2.

Tomt byvilla D-01 ca 265 m2.
Tomt byvilla D-02 ca 218 m2
Tomt byvilla D-03 ca 222 m2

Tomten leveres opparbeidet iht. utomhusplan og bygg- teknisk beskrivelse. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Eneboliger og byhus har parkering for 1 bil i garasje i eget bygg. Det etableres parkering for 1 bil per leilighet i carport, og det blir gjesteparkering ved innkjøring til området.

Selger forbeholder seg retten til å organisere parkerings- plasser og utearealer på bakkeplan på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser (parkering) skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Det vil være handicapplasser (HC) tilgjengelige i bolig- sameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret
i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdig- attest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen og prosjektet ligger innenfor reguleringsplan for Grømheia, med plankart datert 01.11.18, med ikraft-
tredelse 12.05.20. Formål boligbybyggelse (konsentrert småhusbebyggelse), kombinert bebyggelse (bolig/forretn- ing), kommunalteknisk anlegg, parkering og lekeplass.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter opp- fordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Dette er første salgstrinn i en større utbygging med inntil
ca 56 enheter. Kjøper kan ikke motsette seg videreutvikling og sluttføring av prosjektet i tråd reguleringsplan dens bestemmelser.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen vil bli tilkoblet offentlig vei, vann og avløp.
Privat vei inne på utbyggingstomten.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

Dagboknr.: 905381 Tinglyst: 05.07.1775, bestemmelse om: Erklæring/avtale ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 900427 Tinglyst: 11.04.1826, bestemmelse om: Utskifting ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemm- elsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 900864 Tinglyst: 11.09.1843, bestemmelse om: Utskifting ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemm- elsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 900071 Tinglyst: 08.02.1869, bestemmelse om: Utskifting ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemm- elsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 900082 Tinglyst: 19.08.1905, bestemmelse om: Skjønn ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 900104 Tinglyst: 11.09.1918, bestemmelse om: Skjønn ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 900531 Tinglyst: 19.10.1938, bestemmelse om: Elektriske Kraftlinjer ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemm- elsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 746 Tinglyst: 29.07.1948, bestemmelse om: Erklæring/Avtale gjelder at gnr. 1, bnr. 1 forplikter seg ovenfor det offentlige å vedlikeholde anlegg i planmessig stand i samsvar med offentlig forskrifter.

Dagboknr.: 1655 Tinglyst: 10.06.1970, Bestemmelse om: Best. Om vann/kloakkledn. Gjelder vann- kloakkledninger fra de kommunale ledninger slutter ned og fram til til- koblingssted er privatledninger for tomter i Grømsheia
gnr. 1, bnr. 184 og bnr. 251, og for eventuelle senere utskilte tomter fra Gørm gnr. 1, bnr. 1.

Dagboknr.: 5574 Tinglyst: 12.08.1986, Bestemmelse om: Erklæring/Avtale gjelder grensegang i henhold til Jordskifteretten. Det gjelder grense mellom bnr. 230 og bnr. 231, mellom bnr. 231 og bnr. 232 samt grenen for bnr. 232 og bnr. 233 mot vei/snuplass.

Dagboknr.: 3930 Tinglyst: 02.07.1990, Bestemmelse om: Best. Om vann/kloakkledn. Gjelder at nåværende
og fremtidige eiere av gnr. 1, bnr. 280 i Grimstad har rett til anlegg og vedlikehold av ledninger for vann og kloakk. Retten er gitt av gnr. 4, bnr. 27, gnr. 1 bnr. 1 og gnr. 4, bnr. 32 i Grimstad kommune.

Dagboknr.: 5257 Tinglyst: 21.10.1991, Bestemmelse om: Elektriske kraftlinjer gjelder at eier av gnr. 1, bnr. 1 i Grimstad kommune har gitt Aust-Agder Kraftverk alltidværende rett til og ha stående på eiendommen en transformatorkiosk
og liggende en høyspentkabel.

Dagboknr.: 6645 Tinglyst: 17.12.1991, Bestemmelse om: Bruksrett/Erklæring/Avtale/Best. Om bebyggelse gjelder bruksrett på "Svinehaven" på gnr. 1, bnr. 1 m.m. Bør leses
i sin helhet.
Dagboknr.: 1614 Tinglyst: 26.03.1998, Bestemmelse om: Best. Om vann/kloakkledn. gjelder at eier av gnr. 1, bnr. 1
i Grimstad kommune gir gnr. 1, bnr. 311 i Grimstad
kommune rett til å legge og vedlikeholde vann og kloakk- ledninger over gnr. 1, bnr. 1 i Grimstad kommune.

Eier av gnr. 1 bnr. 1 i Grimstad kommune skal ha rett til vederlagsfri og uhindret kjøreadkomst til alle opparbeide veier og parkeringsplasser i det regulerte område, gnr. 1 bnr. 400. Ved ytterligere utbygging av gnr. 1 bnr. 1 skal adkomstretten også gjelde disse områdene. Rettigheten skal tinglyses.

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt
av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgs- oppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eier-seksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmings- karakter og lage fullstendig energiattest ved ferdig- stillelse. Normalt påregnes energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Kjøp av eiendom i Gartneriet utløser ikke konsesjon.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokument- avgift på 2.5 % av tomteverdi som er kr 2 000 000.
Dokumentavgift utgjør kr 50 000 per enhet. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr 585. Tinglysningsgebyr for ev pantobligasjoner utgjør p.t. kr 585. I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr 30 per m2 BRA som oppstartslikviditet til sameiet. Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for
dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt ev endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Tomten betales ved overskjøting før byggestart.
Kjøper står selv for finansiering under byggeperioden og betaler iht. framdrift og tilførte verdier. Betalingen er delt i 5 delfakturaer

Betalingsplan
· 5 % av kjøpesummen ved kommunal godkjenning
· 40 % av kjøpesummen ved ferdig støp og første del-levering på tomten
· 30 % av kjøpesummen ved oppstart innvendig maler*
· 15 % av kjøpesummen ved ferdig bolig utvendig*
· 10 % av kjøpesummen ved overtakelsesforretning

* Kan komme i motsatt rekkefølge dersom det er hensiktsmessig iht framdriftsplan.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller sekundærbolig (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 100 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr 20 000 inkl. mva for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer ev utgifter ved bruk av megler, som f.eks. megler- provisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at selger skal godta slik transport må man benytte selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr 10 000 inkl mva som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Ev endring krever selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Gartneriet - Enebolig, Gnr. 1 Bnr. 400 i Grimstad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått. Dersom selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema/tryggbudgivning.no og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Innen gitte frister vil tilvalg og endringer være mulig etter nærmere avtale med utbygger/entreprenør. Det er ikke anledning til å flytte på entilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel.

Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være selger i hende senest ved
de tidsfrister som fastlegges av selger i tilknytning
til prosjektets fremdriftsplan. Administrasjonspåslag
til utbygger/entreprenør må påregnes for endringer/tilvalg.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 4 av enhetene må forhåndsselges og igang-settingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart.

Forbeholdene skal være avklart av selger innen 15. november 2023. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet.

Selgers forbehold/forutsetninger
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og beting- elser for usolgte enheter.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokument-asjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-23-9008

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-23-9008. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:
· Prisliste
· Plantegninger
· Etasjetegninger
· Snitt- og fasadetegninger
· Romskjema
· Byggeteknisk beskrivelse
· Utomhusplan, ikke endelig

Ansvarlig megler

Sørmegleren AS, avd Grimstad.

Eiendomsmegler
Dajmi E. Birkedal

Eiendomsmeglerfullmektig
Sofie Teistedal Fure, MNEF

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler Arild Aasen, MNEF

Vederlag

Meglers vederlag utgjør til sammen kr 46 500 eks mva per enhet ved salg inkludert oppstartsgebyr og oppgjørshonorar.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070132