Grimstad Nord

Gartneriet - Byhus

Prisantydning
6 200 000 kr - 6 600 000 kr
P-rom
146 - 155 m2
Antall soverom
4
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Enebolig
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
C-01 4 151 ㎡ 184 ㎡ 6 631 170 kr
C-02 4 151 ㎡ 181 ㎡ 6 231 170 kr
C-03 4 153 ㎡ 183 ㎡ 6 231 170 kr
C-04 4 146 ㎡ 177 ㎡ 6 231 170 kr
C-06 4 155 ㎡ 186 ㎡ 6 231 170 kr
C-07 4 151 ㎡ 181 ㎡ 6 231 170 kr
C-08 4 151 ㎡ 184 ㎡ 6 631 170 kr

Oversikt

Om eiendommen

Gartneriet - Grøm | Prosjekterte, innholdsrike byhus

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Gartneriet består av til sammen 56 nye boliger på den solrike og sentrale tomten på Grøm i Grimstad. I første byggetrinn lanseres 28 boliger fordelt på eneboliger, byhus og leiligheter i flermannsboliger. Det etableres ett nærings- lokale i 1. etasje i enden av byhus-rekken, der utbyggers intensjon er at et bakeriutsalg, kafé e.l. kan driftes når bydelen er ferdigstilt. Det blir parkering for de forskjellige bygningstyper iht plan, delvis på egen grunn og delvis i rekke/carporter.

Eneboligene blir etablert med fradelte tomter med egne bruksnummer, mens byhus og leiligheter blir organisert som eierseksjonssameie. Fellesarealer som gjesteparkering, lekeområder etc. skal eies i fellesskap.

Innhold

Husene er veldig innholdsrike. Se detaljerte planskisser til hvert av husene.

Standard

Det er lagt vekt på å gi husene god standard på utstyr, innredning og overflater. Se detaljert beskrivelse i leveransebeskrivelse og romskjema i prospekt.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca 10 mnd. fra datoen selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved ev senere avklaring endres ferdig-stillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse er 4. kvartal (2024) forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Overtagelse kan skje inntil 4 måneder før denne fristen. Senest 3 måneder før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Peisovn leveres av typen Curve 100 fra Peisselskabet. Elektrisk gulvvarme leveres på våtrom iht romskjema, samt ca 3 kvm i gang/entré. Se byggteknisk beskrivelse.

Diverse

Matrikkelnummer
Prosjektet ligger i dag på gnr. 1 og bnr. 400 Grimstad kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger. Deler av prosjektet vil seksjon- eres etter lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.

Areal boliger
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsopp- gaven og i prisliste, er angitt som bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

ANNET
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i byggerengjort stand.

I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammen- føyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra selgers side
og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Avbestilling
Dersom forbrukeren avbestiller før igangsetting er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert ev. mva. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsetting er vedtatt, gjelder bustadoppføringslovas regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd.
Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Hvis du kommer med bil langs E-18 østfra, tar du avkjøring nr 80, Frivollkrysset, og følger Storgaten ca 300 meter retning sentrum før du tar til høyre inn Tønnevoldsgate. Gartneriet ligger inn en stikkvei til høyre etter ca 300 meter. Tomten er merket. Kommer du vestfra, tar du av mot Grimstad i sentrum i avkjøring nr 81, Øygardsdalkrysset. Etter ca 200 meter tar du til venstre inn Lillesandsveien, og følger denne frem til rundkjøringen og tar til venstre inn Tønnevoldsgate. Gartneriet ligger inn en stikkvei til venstre etter ca 200 meter. Tomten er merket.

Beliggenhet

Prosjektet ligger på en solrik og frodig tomt som tidligere var et gartneri, meget sentralt i Grimstad, ca 700 meter vest for sentrum (i luftlinje). På Gartneriet skal det utvikles et levende boligområde for mennesker i alle aldersgrupper og livsfaser. Landlig, i Grimstad sentrum, med behagelig gangavstand til det meste, kommer det 56 nye boliger hvor det blir trygt å spire for de små, godt
å være for de voksne og komfortabelt å høste for de ekstra godt voksne.

På Gartneriet bor du tilgjengelig og attraktivt med et bredt hverdagstilbud
i umiddelbar nærhet. Dette gjør hverdagen enkel, reduserer behovet for bruk
av bil til daglige gjøremål og gjør det litt enklere å leve grønnere.

Dagligvaren finnes i umiddelbar nærhet. Det gjør også alt du måtte trenge
av tilbud innen handel, helse, aktiviteter, barnehage og skoler i flere trinn.

På Gartneriet skal innbydende fellesarealer etableres med et attraktivt lekeområde og en liten kafé - en møteplass hvor venner og gode naboer kan treffes.


Sentralt på Sørlandet
Fra Grimstad til Kristiansand er det kun 46 kilometer via E18. Grimstad har også nærhet til flere sentrale sørlandsbyer som Arendal og Lillesand. Med så korte avstander kan du fint bo her selv om du har arbeidsplass et annet sted på Sørlandet. Via Agder Kollektivtrafikk har du dessuten et godt opparbeidet kollektivtilbud fra Grimstad.

Barnevennlig
I Grimstad er det et godt utbygd barnehage- og skoletilbud i tillegg til varierte muligheter for fritidsaktiviteter for både små og store. Byens grønne lunger
og lokale badeplasser gjør Grimstad til en perle å vokse opp i.

Byliv og shopping
En kort spasertur fra Gartneriet finner du byens trivelige gågate med fortaus- kaféer og nisjebutikker. Her ligger også Sørlandets beste restaurant og flere lokale bakerier. På det nye kjøpesenteret ved Byhagen får du alt du trenger.

Utdanning
På Universitetet Agder, Campus Grimstad, finnes et bredt studietilbud både innen hel- og deltidsstudier.

Tomt

Eierform: Eiet tomt
Den samlede utbyggingstomten utgjør i dag 12 819 m2, iht matrikkelkart fra Grimstad kommune. Arealet for de enkelte hus og bygninger er ikke oppmålt, og ev arealan- givelse vil kunne ha avvik ved endelig oppmåling.

Tomten leveres opparbeidet iht. utomhusplan og bygg- teknisk beskrivelse. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Eneboliger og byhus har parkering for 1 bil i garasje i eget bygg. Det etableres parkering for 1 bil per leilighet i carport, og det blir gjesteparkering ved innkjøring til området. Parkeringsplasser kan etableres som tilleggsdel i seksjone- ring, eller som del av fellesareal. Det gjøres oppmerksom
på at en slik tilknytning kan gjøres for inntil 30 år iht eierseksjonsloven.

Selger forbeholder seg retten til å organisere parkerings- plasser og utearealer på bakkeplan på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser (parkering) skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Det vil være handicapplasser (HC) tilgjengelige i boligsam- eiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdig-
attest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe
tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av
bustadopp- føringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Dersom eiendommen skal seksjoneres/reseksjoneres vil saksbehandling og endelig tinglysing av dette i enkelte tilfeller kunne ta noe tid ut over overtakelse.

Reguleringsplan

Eiendommen og prosjektet ligger innenfor reguleringsplan for Grømheia, med plankart datert 01.11.18, med ikraft- tredelse 12.05.20. Formål boligbybyggelse (konsentrert småhusbebyggelse), kombinert bebyggelse (bolig/ forretning), kommunalteknisk anlegg, parkering og lekeplass.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter opp- fordres til å sette seg inn i eguleringsplanen før kjøp.

Dette er første salgstrinn i en større utbygging med inntil ca 56 enheter. Kjøper kan ikke motsette seg videreutvikling og sluttføring av prosjektet i tråd reguleringsplan dens bestemmelser.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen vil bli tilkoblet offentlig vei, vann og avløp.
Privat vei inne på utbyggingstomten.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette
1.prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

Dagboknr.: 905381 Tinglyst: 05.07.1775, bestemmelse om: Erklæring/avtale ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 900427 Tinglyst: 11.04.1826, bestemmelse om: Utskifting ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemm- elsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 900864 Tinglyst: 11.09.1843, bestemmelse om: Utskifting ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemm- elsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 900071 Tinglyst: 08.02.1869, bestemmelse om: Utskifting ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemm- elsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 900082 Tinglyst: 19.08.1905, bestemmelse om: Skjønn ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 900104 Tinglyst: 11.09.1918, bestemmelse om: Skjønn ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har således ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemmelsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 900531 Tinglyst: 19.10.1938, bestemmelse om: Elektriske Kraftlinjer ikke er funnet i Statsarkivets digitalarkiv. Megler har ikke kontrollert innholdet i denne. Bestemm- elsen følger eiendommen ved salg.

Dagboknr.: 746 Tinglyst: 29.07.1948, bestemmelse om: Erklæring/Avtale gjelder at gnr. 1, bnr. 1 forplikter seg ovenfor det offentlige å vedlikeholde anlegg i planmessig stand i samsvar med offentlig forskrifter.

Dagboknr.: 1655 Tinglyst: 10.06.1970, Bestemmelse om: Best. Om vann/kloakkledn. Gjelder vann-/kloakk- ledninger fra de kommunale ledninger slutter ned og fram til tilkoblingssted er privatledninger for tomter i Grømsheia gnr. 1, bnr. 184 og bnr. 251, og for event- uelle senere utskilte tomter fra Gørm gnr. 1, bnr. 1.

Dagboknr.: 5574 Tinglyst: 12.08.1986, Bestemmelse om: Erklæring/Avtale gjelder grensegang i henhold til Jordskifteretten. Det gjelder grense mellom bnr. 230 og bnr. 231, mellom bnr. 231 og bnr. 232 samt grenen for bnr. 232 og bnr. 233 mot vei/snuplass.

Dagboknr.: 3930 Tinglyst: 02.07.1990, Bestemmelse om: Best. Om vann/kloakkledn. Gjelder at nåværende og fremtidige eiere av gnr. 1, bnr. 280 i Grimstad har rett til anlegg og vedlikehold av ledninger for vann og kloakk. Retten er gitt av gnr. 4, bnr. 27, gnr. 1 bnr. 1 og gnr. 4, bnr.
32 i Grimstad kommune.

Dagboknr.: 5257 Tinglyst: 21.10.1991, Bestemmelse om: Elektriske kraftlinjer gjelder at eier av gnr. 1, bnr. 1 i Grimstad kommune har gitt Aust-Agder Kraftverk alltidværende rett
til og ha stående på eiendommen en transformatorkiosk
og liggende en høyspentkabel.

Dagboknr.: 6645 Tinglyst: 17.12.1991, Bestemmelse om: Bruksrett/Erklæring/Avtale/Best. Om bebyggelse gjelder bruksrett på "Svinehaven" på gnr. 1, bnr. 1 m.m. Bør leses
i sin helhet.

Dagboknr.: 1614 Tinglyst: 26.03.1998, Bestemmelse om: Best. Om vann/kloakkledn. gjelder at eier av gnr. 1, bnr.
1 i Grimstad kommune gir gnr. 1, bnr. 311 i Grimstad kommune rett til å legge og vedlikeholde vann og kloakk- ledninger over gnr. 1, bnr. 1 i Grimstad kommune.

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgs- oppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eiersek-sjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarm- ingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstill- else. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som
en mangel.

Konsesjon

Kjøp av eiendom i Gartneriet utløser ikke konsesjon.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Vedtekter:
Det vil bli opprettet velforening, hvor alle boenheter har pliktig medlemskap. Årsavgift settes av velforeningen.

Organisering

Byhusene, leilighetene og ev næringsarealet organiseres som sameie etter eierseksjonsloven. Det vil bli utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og ygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks-og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en toboligseksjoner i et boligsameie jf eierseksjonsloven § 23.

Dersom det etableres velforening i området, vil det kunne stilles krav om pliktig medlemskap for kjøpere.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokument- avgift på 2.5 % av tomteverdi som er kr 1 200 000 per enhet i byhusene. Dokumentavgift utgjør kr 30 000 per enhet. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr 585. Tinglysningsgebyr for ev pantobligasjoner utgjør p.t. kr 585. I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr 30 per m2 BRA som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt ev endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Det skal ikke betales forskudd. Kjøpesum, omkostninger samt eventuelle endringer og tilvalg innbetales før overtakelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap iht de enkeltes sameiebrøker.

Felleskostnadene for boligene utgjør ca kr 10 per kvm BRA pr. måned. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bl.a. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, snørydding og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til TV, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av TV- og internett-tjenester med en leverandør.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Grimstad kommune for nærmere info.

Byggene vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituer- ende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregnings- modell som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller sekundærbolig (alle andre boliger man måtte eie).

Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 100 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Kostnader ved videresalg og navneendring
Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr 20 000 inkl. mva for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer ev utgifter ved bruk av megler, som f.eks. megler- provisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at selger skal godta slik transport må man benytte selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr 10 000 inkl mva som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Ev endring krever selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Gartneriet - Byhus, Gnr. 1 Bnr. 400 i Grimstad kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Enebolig

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før
hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47
for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbuds- skjema/tryggbudgivning.no og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Innen gitte frister vil tilvalg og endringer være mulig etter nærmere avtale med utbygger/entreprenør.

Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel.

Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Administrasjonspåslag til utbygger/entreprenør må påregnes for endringer/tilvalg.

Selgers rett til endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetil-pasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 6 av enhetene i byhus må forhåndsselges, byggelån innvilges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart.

Forbeholdene skal være avklart av selger innen 15. november 2023. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumenta- sjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper opp- fordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-23-9010

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-23-9010. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:
· Prisliste
· Plantegninger
· Etasjetegninger
· Snitt- og fasadetegninger
· Romskjema
· Byggeteknisk beskrivelse
· Utomhusplan, ikke endelig

Ansvarlig megler

Sørmegleren AS, avd Grimstad.

Eiendomsmegler:
Dajmi E. Birkedal

Eiendomsmeglerfullmektig:
Sofie Teistedal Fure, MNEF

Ansvarlig megler:
Eiendomsmegler Arild Aasen, MNEF

Vederlag

Meglers vederlag utgjør til sammen kr 46 500 eks mva per enhet ved salg inkludert oppstartsgebyr og oppgjørshonorar.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070563