Lindesnes

Gamleveien 21

Prisantydning
2 225 000 kr
Omkostninger
71 490 kr
Totalpris
2 296 490 kr
Formuesverdi
622 064 kr
Formuesverdi sekundær
2 239 431 kr
Kommunale avgifter
11 299 kr / år
Byggeår
1850
P-rom
138 ㎡
Bruksareal
139 ㎡
Tomteareal
400 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig sentralt på Vigeland. Stor garasje og fin uteplass.

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 138 kvm, Bruksareal: 139 kvm Sekundærrom: 1 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 70 m²  - Loftsetg.: 69 m².
P-rom inkl: 1. etg.: entre, stue, gangm kjøkken/spisestue og vaskerom. Loftsetg.: gang, 3 soverom, loftstue og bad. 
S-rom inkl.: 1. etg.: trappebod.

I tillegg til arealene over kommer arealer på garasje/uthus:
Bra: 67 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 67 m²
S-rom inkl.: garasje

Trappehull er medregnet i begge etasjer. Loftsetasjens bad har 1.97m takhøyde og er derav under godkjent takhøyde på 2m for rom for varig opphold av eldre std. Men grunnet alder er rommet beregnet som P-rom i rapport. Øverste loftet har ett potensiale på ca. 35m². Garasjens loft utgjør 19m² av garasjens areal.

Garasjen er hovedsakelig kun arealmålt og er kun lett besiktiget, avvik kan forekomme.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1850 i følge Lindesnes kommune. Eldre enebolig med grunnmur av eldre steinmurer som er stedvis pusset/slemmet. Reisverket på boligen er utført i trekonstruksjon med stokkebygde vegger. Fasadene er kledd med liggende kledning. Taket er utført som saltak med bukker og åser, teglstein som taktekking. Isolering i boligen er for det meste av eldre dato og grunnet alder og oppbygging må det det antas lite isolert. Se forøvrig tilstandsrapport.

Påkostning og modernisering

Hjemmelshaver opplyser om:
2005/06. Før eier kjøpte boligen i 2006 ble det gjort en del renoveringer. Rør i rør ble anlagt, en del vinduer skiftet mot nord og nye vegger med etterisolering på soverom og loftstuen mot nord. Taktekkingen er av nyere dato, en side i 2007, andre i 2018.

Oppvarming

Elektrisk. Boligen har varmepumpe. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Kommunens kart over eiendommen er ikke korrekt. Iflg. kommunens registrerte kart/situasjonsplan så eier denne eiendommen et betydlig areal sør for boligen, dette er ikke korrekt.  Arealet sør og Sørvest for boligen/leveggen tilhører naboen.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 23.03.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Eldre enebolig som antas opprinnelig oppført på 1850 tallet beliggende sentrumsnært på Vigeland. Nærområde har umiddelbar nærhet til butikker, kollektivtransport, skole, barnehage flotte turområder og Audna elva. Tomten er opparbeidet med plen, treer, bedd, prydbusker, platting, belegningsstein og asfaltert innkjørsel. Det medfølger frittstående garasje på tomt samt en lekestue. Boligen har tidligere vært postkontor og er SEFRAK registrert. Det kan være muligheter for å søke støtte til riksantikvar ved eventuelle utbedringer utsiden. Utvendige overflater består av malt kledning og teglstein på tak. Innvendige overflater i varierende utførelse av eldre og nytt. Boligen vil for øvrig ikke kunne karakteriseres som en moderne bolig grunnet alder m.m.

Det ble registrert noen avvik som kan ha betydning for deg som kjøper, se liste under på avvik som har fått TG3 eller TG2, se forøvrig tilstandsrapport.

Øvrige viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- Sentral beliggenhet.
- Sjarmerende eldre sørlandshus.
- Varmepumpe.
- Frittstående garasje.
- Taktekking fra 2007 og 2018.
- Boligen er SERFRAK registrert. Det kan være muligheter for å søke støtte til riksantikvar ved utbedringer utsiden.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2 - avvik som kan kreve tiltak

Grunn og fundamenter
Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet
Det er påvist riss, sprekker eller skader på grunnmuren. Stedvis normale sprekkdannelser og løsnet pusset. Boligen er beliggende en 20-30cm over bakkenivå og drenering rundt boligen er til grunn. Grunnmasser/fundamentering er ukjent og blir ikke videre vurdert annet enn antatt morene/sand.
TG gis sprekker i mur som bør vurderes pusset samt settes med sammenheng krypkjeller. Se punkt om krypkjeller under TG3.

Vinduer og ytterdører
Det er påvist avvik ved beslag, vannbord, ommramming, karm eller ytre tetting.

TG2 vinduer:
- Vindu soverom mot sør-øst loftsetasjen. Råte utsiden i vannstokk/vannbord. Vil trenge vedlikehold ved videre bruk,
om råte i selve vindu skifte.
- Isolerglass vinduer soverom/bad baksiden mot sør-vest loftsetasjen. Vil trenge vedlikehold, registrert kondens merker
m.m. Antatt vinduer fra 80 tallet. Utskiftninger vil og måtte påregnes.
- Vindu samme soverom i gavl vil og trenge større vedlikeholds arbeid. Utskiftning ved behov.
- Øvrige vinduer med koblede enkle glass vil trenge normal vedlikehold i form av maling/vedlikehold.
- Vindu stue gavl baksiden er foring ikke ført inn i foringsspor vindu.

TG2 dører:
- Ytterdør har løsnet speil, løs klinke, synlig glipe mellom pakning/dørblad. Beslaget er og defekt utsiden. Døren er fra
2010 men må påregnes skiftet på sikt grunnet skader speil. Vil trenge vedlikehold ved videre bruk.
- Balkongdøren vil måtte trenge vedlikehold i form av maling utsiden.

Loft (konstruksjonsoppbygging)
Det er påvist biologiske skadegjørere fra kaldt-, kne-, hanebjelke-, eller kryploft. Det er påvist lekkasjer, fuktskjolder, kondens og lignende ved piper, overganger, i bjelker eller takluker. Det er ikke påvist ventilering av yttertaket. Øverste loftet ble besiktiget men var fullt av utsyr og alle flater derav ikke besiktiget. Det ble registrert aktivt angrep av mår/borrebille, spor av veps og mus. Forholdsvis normalt i forhold alder, mår må utbedres. Videre registrert fuktskjolder og målt fukt på over/underbord. Må antas eldre fukt og manglende ventilering av loft da tekkingen er av nyere dato. Loftet må uansett holdes under jevnlig oppsyn. Pipen har renne merker ett sotvann/tjære. Normalt i forhold alder. Loftet er ikke videre ventilert annet enn naturlig. Det kan anbefales å anlegge ventiler i begge gavler.

Balkonger, verandaer og lignende
Det er påvist skader, slik som avskalling, deformasjoner, riss, sprekker, råteskader og rust på overflater. Støpte trapper har naturlige svekkelser/sprekker i betong.

Våtrom - vaskerom - overflate vegger og himlinger
Det er påvist riss og sprekker. Det er påvist sprekker i fuger. Det er påvist avvik på skjøter og underkant av plater. Det er vinduer/dører i våtsonen
Baderomsplater vegger, panel tak. TG settes alder overflater. Rommet vil fungere fint til bruken. Ventil i tak, ingen tilluft.

VVS - WC og innvendige vann- og avløpsrør
Anlegget er skjult og uten dokumentasjon, men kan likevel fungere greit. Det må regnes som utgått på dato. TG gis hovedsakelig da avløpene vil kunne antas av noe eldre dato. Øverste loftet er lufting kloakk plassert. Denne er ikke utført over tak men det er montert elektrisk avtrekkstype her.
Gjennomgang med fagkyndig vvs installatør anbefales ved kjøp av bolig.

VVS - varmtvannsbereder
TG2 gis grunnet alder.

VVS - ventilasjon
Boligen har naturlig ventilasjon. Boligen har ikke mekanisk ventilasjon. Boligen har ikke balansert ventilasjon. Tilluft, avtrekk og luftutveksling vurderes som ikke tilfredsstillende. Bad og vaskerom skulle begge ha fått anlagt elektrisk vifte og tilluft ved å kutte av bunn av dørblad etter krav. Stedvis vinduer på soverom uten ventiler. Ved behov anlegge ventil i vegg evnt. ved utskiftning vindu/er anlegge nye med ventil.

Elektrisk anlegg og samsvarserklæring
I følge eier/oppdragsgiver er det ikke samsvar mellom utført arbeid og samsvarserklæring. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring. TG2 gis eldre deler anlegg samt manglende dokumentasjon på nyere deler. Trappebod har og manglende deksel og løse ledninger. Krypkjeller med synlig hovedinntak. En gjennomgang av fagkyndig el. innstallatør anbefales. ved kjøp.

TG3 - avvik som krever umiddelbare tiltak
Krypekjeller
Det er påvist sopp, råteskader og/eller muggvekst på overflater. Det er utført stikktaking i treverket. Luftgjennomstrømming og luftfuktighet, herunder fuktsperre mot grunn, høyde i rommet og ventiler mot yttervegg er vurdert som ikke tilfredsstillende. Krypkjelleren er lite ventilert samt det registreres råteskader i stolper til bærekonstruksjon. Trapp til krypkjeller har og råte skader. Videre er det aktivt angrep av mår og ved stokevegg ved trapp synlige deformasjoner. Det må anlegges ny bæring her og.

Yttervegger
Det er påvist deformasjoner og/eller fuktskader i ytterveggens konstruksjoner. Det er påvist skader, sprekker og råteskade på kledningen. Det er ikke påvist tilstrekkelig lufting for kledningen. Det er utført stikktaking på typiske skadesteder, slik som i nedkanten av panelet og i områdene rundt vinduene og funnet i orden. Det registreres sprede råteskader og da spesielt i nedre del gavlside mot nord og baksiden. Gavl har og trolig noe defekt
bunnstokk grunnet råte. Videre registreres hull og sprekker i kledning som kunne ha vært tettet/utbedret. Deler har og bobbler etter feil type maling brukt. Linolje bør brukes på eldre boliger, hør med din lokale malerforreting. Vannbord bunn av vindu soverom mot sør-øst er råtnet. Det er ikke anlagt lufting bak kledning. Det antas og ingen form for museband/vindtetting. Som tidligere nevnt vil mår være aktuelt ved fjerning av kledning og utbedringer reisverk vil da kunne forekomme.

Våtrom - vaskerom - membran, tettesjiktet og sluk
Membranen er fra ca 2005/2006. Det er påvist tegn på feil utførelse, feil materialvalg, skadelig fukt eller utettheter. Belegg på gulv. Ved dørterskel mot entre er sveis defekt TG3. Hulltaking ikke utført da rommet ikke har direkte bruksvann, fuktsøk utført ingen utslag.

Våtrom - bad - overflate vegger og himlinger
TG3 gis alder overflater bad samt synlige avvik. Det vil være naturlig med en modernisering av badet og en fullverdig
kontroll var ikke nødvendig. Belegget har flere merker, stedvis sprekker, baderomsplate med sprekk is kjølter og synlig fuge m.m. Badet har og
motfall utenfor dusjsonen og ett evnt. lekkasjevann vil ikke renne til sluk men til tilstøtende rom.

TG ikke undersøkt - Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen)
Undertaket antas å være i fra 2007/2018. Det er ikke sikkerhetsforsvarlig å inspisere undertak, lekter og yttertekking. Det anses ikke som sikkerehtsforsvarlig å inspisere skorstein. Det var ikke sikkerhetsforsvarlig å undersøke undertekkingen

TG2 Nevneverdige avvik - garasje:
- Trappen opp til innredet rom er ikke utformet etter dagens krav.
- Det registreres at det er isolert helt opp mot sutaksplater uten lufting under tak ved innredet rom. Kan og tyde på mangelfull
dampsperre/plast her.
- Skvettsink/takbordbeslaget er utført under sutaksplaten og ikke på nederste lekt ned mot takrennen.
- Innerdør tar imot karm.
Nytt takbordbeslag/Skvettsink kan anbefales anlagt utenpåliggende eldre men på topp av nederste lekt. Innerdør må justeres. Innredet
rom vedrørende lufting/isolering må holdes under oppsyn og det må anbefales å anlegge en 5cm glipe her til luft opp mot sutaksplate

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja.
Fikk fyringsforbud pga. tre/panel står inntil pipen

8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja.
Oppe i andre etasje.

12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja.
I 2006/2007.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Eiendommen ligger fint til i Gamleveien sentralt på Vigeland, se vedlagte situasjonskart/oversiktsbilde.

Beliggenhet

Flott solrik beliggenhet i sentrum av Vigeland.  Nærhet til alle sentrumsfunksjoner, men samtidig usjenert og tilbaketrukket fra hovedveien gjennom sentrum.

Tomt

Areal: Ca 400 kvm (anslått areal) , Eierform: Eiet tomt. NB! Kommunens registrerte kart er ikke korrekt. Mot Sør og Sørvest går tomtegrense ved husvegg og levegg.  Se situasjonskart. 

Parkering

Stor garasje og god plass til parkering på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Det er søkt om å oppføre garasje, og gitt tillatelse til dette 14.10.2003. Reviderte tegninger av garasjen er godkjent 14.11.2005 med vilkår. Se dokument vedlagt til salgsoppgaven. Det er ikke utstedt ferdigattest etter dette.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse med delareal bevaring av bygninger, og tilhører reguleringsplan Vigeland sentrum, datert 08.12.2005. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr 1935/900268-1/39, tinglyst 07.10.1935 Rettigheter iflg. skjøte  
Bestemmelse om gjerde.
Forsøkt hentet i Digitalarkivet, uten hell.

Dagboknr 1936/968-1/39, tinglyst 07.11.1936 Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning. Vegvesenets betingelser vedtatt
Forsøkt hentet i Digitalarkivet, uten hell.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 225 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 620,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 225 000,-)) 71 490,- (Omkostninger totalt) 2 296 490,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 11 299 pr. år Dette inkluderer avgit til vann, avløp og eiendomsskatt. Eiendommen er fritatt for feieavgift så lenge pipe ikke er i bruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5224,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 622 064,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 239 431,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Gamleveien 21, Gnr. 357 Bnr. 49 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0045

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0045. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag


Fornyelse annonse Finn.no mai 2022 (Kr.2 000)
Digital grunnpakke (Kr.5 850)
Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 225 000,-) (Kr.45 000)
Tilrettelegging (Kr.14 500)
Totalt kr. (Kr.93 235)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3058752