Arendal

Gamle Songevei 52B

Prisantydning
2 350 000 kr
Omkostninger
75 750 kr
Totalpris
2 425 750 kr
Formuesverdi
541 401 kr
Formuesverdi sekundær
2 057 322 kr
Byggeår
1957
Internt bruksareal (BRA‑i)
113 ㎡
Bruksareal
122 ㎡
Tomteareal
468 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Sentral og innholdsrik halvpart av tomannsbolig med godkjent hybel - Hoveddel over to plan med 3 soverom - Solrikt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ferdigattest for bruksendring, datert 05.01.2018. Gjelder enebolig med hybel eller sokkelleilighet, endring av bygg - bruksendring/oppdeling av bolig.

Det er påvist synlig tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggtekniske forskrift: Utfra overflater vurderes ikke branncelleinndeling/lyd skille å ivareta dagen byggtekniske forskrift. Videre undersøkelser innebærer inngrep i konstruksjoner.

Det er påvist avvik i forhold til lav takhøyde og dagslysflate: Lav takhøyde i underetasje under 2.20, manglende lysforhold på soverom.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. 

Privat vei. Det er tinglyst rettighet om vei på eiendommen. Gnr. 8 bnr. 311 i Arendal skal ha veirett over gnr. 8 bnr. 843 og gnr. 8 bnr. 843 skal ha veirett over gnr. 8 bnr. 311 i Arendal.

Det er tinglyst avtale om parkering. Eier av gnr. 508 bnr. 843 i Arendal kommune gis rett til 2 parkeringsplasser på gnr. 508, bnr. 311. Parkeringsplassene er på toppen av bakken før siste felles oppkjørsel til eiendommen. Se vedlagt kart der parkeringsplass er merket som nr. 1. Se vedlagt rettighet.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Havstadbakken - gml. Songevei, datert04.09.1979. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
12.10.1988 - Dokumentnr: 9699 - Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:508 Bnr:311.

14.09.2015 - Dokumentnr: 839956 - Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Arendal Kommune. Org.nr: 940 493 021. Bestemmelse om utleie av bolig. Med flere bestemmelser. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen og Husbanken.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
12.10.1988 - Dokumentnr: 9699 - Bestemmelse om veg. Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:508 Bnr:311.

19.10.2006 - Dokumentnr: 503279 - Bestemmelse om parkering. Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:508 Bnr:311.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 58 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 75 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 22.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Tomannsbolig fra 1956. Eldre taktekking der omlegging innen rimelig tid utfra tilstand anbefales. Manglende snøfangere på taktekking, anbefales anlagt utfra personsikkerhet.
Liggende bordkledning uten åpen lufting alle plasser, kledning står nede stedvis i terreng på bod. Tilgang til deler av takkonstruksjon med begrenset besiktelse fra luke, synlig fuktmerker i undertak som relateres til manglende diffusjonssperre, lufting og kondensproblematikk. Vinduer med behov for vedlikehold og innfelling av vassheller. Eldre inngangsdør, boddør i dårlig forfatning og enkelte utbyttinger må påregnes. Rom under terreng med fuktproblematikk som må sees i sammenheng med sviktende drenering/fuktsikring og manglende isolasjon av grunnmur. Etasjeskille der skjevheter utover standardens krav til godkjente måleavvik ble registrert. Innvendig slitasje og enkelte skader og fuktproblematikk i underetasje der tiltak med overflater og videre undersøkelser anbefales for utbedring. Våtrom i boligen med mangler på fallforhold, fuktskader og vurderes renoveringsklare. Eldre vann og avløp i boligen der dryppskader i vegg på bad ble registrert, pga. manglende tilgang i vegg er det vanskelig å se om det er kondens eller utette skjøter. Vurderes utfra alder og tilstand å trenge utbytting i sin helhet. Boligen fremstår med behov for renovering der grad må vurderes individuelt.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Rom Under Terreng: Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg.

Våtrom > Loftsetasje > Bad > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er motfall mot sluk, manglende oppkant ved dør og ved eventuell lekkasje vil vann renne ut i tilstøtende rom. Svertesopp i himling, manglende våtsoner pga. dør/tak. Fuktskader på innredning.

Våtrom > Underetasje > Bad/vaskerom > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Innbokset vannrør der fukt/vann ble registrert. Vanskelig å komme til å se om det er lekkasje eller bare kondens. Manglende våtsoner. Motfall mot sluk Fuktproblematikk i rommet.

Våtrom > Underetasje > Bad/vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier.

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det drypper fra rørskjøter.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Det er skader på brannslokkingsutstyr eller apparatet er eldre enn 10 år.

Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.

Tomteforhold > Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.

TG2:
Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag: Takrenner har punktvise lekkasjer. Overgang mellom tomannsboligen er utett.

Utvendig > Snøfangere: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.

Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Vedlikeholdsbehov. Kledning på bod står stedvis nede i terreng.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget.

Utvendig > Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Manglende innfelte vassheller over vinduer.

Utvendig > Dører: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Eldre inngangsdør, manglende terskelbeslag og nedsatt funksjon med hensyn til tetthet. Boddør som vurderes i dårlig forfatning og utbytting vurderes påregnelig.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran. Konstruksjonene har skjevheter.

Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er påvist fuktskader på overflater. Skader i takess himling som er i området under bad, anbefales videre undersøkelser. Sprekker, opphengsskader, bruksslitasje. Underetasje med svertesopp på overflater som relateres til fuktproblematikk med sviktende drenering, kapillært oppsug fra grunn og manglende ventilering.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken > Overflater og innredning: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. Kjøkkeninnredningen har generell stor slitasjegrad (utover normal slitasjegrad ut ifra alder).

Kjøkken > Underetasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning: Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. Synlig mye munkelus bak kjøleskap, svertesopp bak komfyr, kjøleskap.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget i sin helhet. Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse og tilstandsvurdering beror på dokumentasjon og visuell undersøkelse av tilfeldig komponenter i boligen. Anbefaler gjennomgang på det elektriske anlegget med en utvidet elkontroll før bruk.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er registrert løs puss på muroverflater.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
12.10.1988 - Dokumentnr: 9699 - Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:508 Bnr:311.

14.09.2015 - Dokumentnr: 839956 - Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Arendal Kommune. Org.nr: 940 493 021. Bestemmelse om utleie av bolig. Med flere bestemmelser. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen og Husbanken.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
12.10.1988 - Dokumentnr: 9699 - Bestemmelse om veg. Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:508 Bnr:311.

19.10.2006 - Dokumentnr: 503279 - Bestemmelse om parkering. Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:508 Bnr:311.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 27 177,-. Beløpet inkluderer eiendomsskatt, renovasjon og gebyr for vann- og avløp.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, nytt arbeid 2015. Utført av faglært. Etterisolering, ny kledning på to vegger, skiftet 4 vinduer og 2 verandadører, ny ytterdør. Firma som utførte arbeidet var Byggmester Dinas AS og Zlatan Cikic. Har dokumentasjon på arbeidet.

9 Har det vært feil på det elektriske anlegget? Ja, enkelte små reparasjoner.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja, nytt arbeid 2016. Utført av faglært. Lagt strøm til lys og varme i yttergangen. Diverse mindre arbeider. Firma som utførte arbeidet var Orion Elektro AS. Har dokumentasjon på arbeidet.

24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Ja, nytt arbeid 2017. Utført av faglært. Diverse utbedringer for å få godkjent boenhet i kjeller. Firma som utførte arbeidet var RR Bygg Arendal AS. Har dokumentasjon på arbeidet.

27 Er det utført radonmåling? Ja, 2016, verdi: 30 bq.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: AED14C5A-90D1-4E4F-B248-90A8FCA44DBD