Kristiansand-Hånes

Fruktveien 7

Prisantydning
7 500 000 kr
Omkostninger
188 670 kr
Totalpris
7 688 670 kr
Kommunale avgifter
7 582 kr / år
Byggeår
1979
Bruksareal
516 ㎡
Tomteareal
1 453 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Praktisk, oppgradert og fullt utleiet næringseiendom- Kontantstrøm 550.000 år år, God parkeringsdekning!

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Oppgradert kontantstrømseiendom - Fullt utleiet- gode leieinntekter

Oppdragsnummer

9-21-0011

Adresse med betegnelse

Fruktveien 7, Gnr. 63 Bnr. 479 Snr. 1 og Gnr. 63 Bnr. 479 Snr. 2 og Gnr. 63 Bnr. 479 Snr. 3 i Kristiansand kommune.

Selger

LMMS HOLDING AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Fruktveien på Hånes, mindre industriområde. Sentralt beliggende på Hånes, med kort avstand til bussmetro og E18.

Næringstype

Kombinasjon

Eierform

Eierseksjoner, alle seksjonene er tilsalgs.

Byggeår

1979 i følge Kristiansand kommune.

Bygninger og byggemåte

Murbygg

Areal

Bygget er opplyst å være 695 kvm, mens det i matrikkelrapporten er angitt til:
516 kvm i 1 etasje
144 kvm i 2 etasje

Innhold

Innhold

To gode lagerseksjoner, samt treningssenter.
I tillegg en kontordel
i sidedelen er det stort rom med tilknytning til bad.
4 kontorer og toalett i 2 etasje som benyttes til lager etc.

Standard

Hovedsaklig normal utleiestandard innvendig. Store deler av bygget er oppgradert og holder god utleiestandard. Seksjonen til Lauvåsen idrettslag er fullt oppgradert med blant annet nytt ventilasjonsanlegg, oppgraderte bad, samt malte flater og tilpasset dekke.

Fasader, tak og de fleste portene er oppgraderte.

Diverse

Eiendommene kan samles i ett selskap og selskapet kan selges, kontakt megler for mer informasjon.

Parkering

På egen tomt

Oppvarming

Elektrisk

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 1 453 kvm, Eierform: Eiet tomt

Kjøpekontrakter

Det vil utarbeides en avtale for salg av næringseiendom etter forum for næringsmegling sin standard.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Foreligger fra 12/6-1979

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Industri, tilhører reguleringsplan Hånesområdet A og B, datert 17.12.1973. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1978/2098-2/93  Bestemmelse om veg  
21.02.1978 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: 4204-63/479
Gjelder denne registerenheten med flere

1981/9118-1/93  Bestemmelse om veg  
04.08.1981 
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Overført fra: 4204-63/479
Gjelder denne registerenheten med flere
 

2016/471272-1/200  Seksjonering  
27.05.2016 
opprettet seksjoner: 3
formål: Næring

sameiebrøk: 695/695
 

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Leieforhold

Ett par leieforhold er utvidet i 2021, slik at leieinntekt nå er NOK 554.132.

Kontakt megler for underlag.

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

Alle leieforhold har strøm inkludert i leien.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Under innhenting

Prisantydning og omkostninger

7 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 187 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 500 000,-)) 188 670,- (Omkostninger totalt) 7 688 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 582 pr. år inkludert stipulert forbruk 1126,50 for vann og 2220 for avløp. Eiendomsskatt 2023,50

Merverdiavgift

Det er ikke opplyst om justeringsforpliktelser på eiendommen. kontakt megler for mer informasjon.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Budgivning

Salgsobjektet er Gnr 63/bnr 479 s1-3.

Informasjon I dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt I forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom denne finner det formålstjenelig.

Det vil bli benyttet meglerstandardens kjøpskontrakt for salg av næringseiendom - standard avtale ligger vedlagt prospekt.

Prospekt og vedlegg antas gjennomgått grundig. Herunder må eventuelle kommentarer til utkast til kontrakten spesifiseres. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av kontraktens regulering. Tilsvarende gjelder andre forhold i forbindelse med budgivning.

Det enkelte bud må innholde referanse til eiendommen og prospektet, Det må angis pris, samt hvilke forbehold som settes og frist for bud.

Det tas utgangspunkt i åpen budrunde, hvor bud må sendes skriftlig til megler. Dette forhindrer ikke at selger og megler I en avsluttende fase kan tilrettelegge for en videre forhandlingsprosess med utvalgte budgivere. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.

Det oppfordres kjøper til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk gjennomgang før budgivning, herunder gjøre de nødvendige undersøkelser til kommunen og/eller andre private eller offentlige instanser.

Eiendommen overtas fri for pengeheftelser.

Leieavtaler tiltransporteres ny eier ved overtakelse.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Forbehold

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i bygg rengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3047805