Skien - Falkum, Bakken

Fridtjof Nansens gate 23

Prisantydning
4 800 000 kr
Omkostninger
121 170 kr
Totalpris
4 921 170 kr
Felleskostnader
401 000 kr / år
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
16 241 kr / år
Byggeår
1997
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Kontorlokale

Oversikt

Om eiendommen

Store kontorlokaler på Skagerak Arena/Odd stadion på Falkum, sentral beliggenhet og god eksponering.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Velkommen til Fridtjof Nansens gate 23 på Skagerak Arena/ Odd Stadion på Falkum. Store kontorlokaler med mange muligheter, og sentral beliggenhet. Her selges 3 seksjoner på til sammen ca 310 kvm. Stort parkeringsareal i umiddelbar nærhet, med flere forretninger og fasiliteter.

Oppdragsnummer

82-22-0287

Adresse med betegnelse

Fridtjof Nansens gate 23, Gnr. 300 Bnr. 5098 Snr. 10 og Gnr. 300 Bnr. 5098 Snr. 11 og Gnr. 300 Bnr. 5098 Snr. 14 i Skien kommune.

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Fridtjof Nansens gate på Falkum, i Skien kommune.

Kontorlokalene ligger i 3 etasje på Skagerak Arena/Odd Stadion. Det er stort parkeringsareal i umiddelbar nærhet til bygget. Bygget er oppført i 1997 og bygget i tre plan. Eiendommen har gode lys og solforhold.

I næringsbygget er det, pr i dag fysioterapi, bra treningssenter, kontorlokaler samt møtelokaler, stor kolonialbutikk og legesenter. I umiddelbar nærhet ligger det apotek, og flere forretning samt bakeri.

Det er kort veg til sentrum med alle fasiliteter. Kontorene har god eksponering i området.

Næringstype

Kontorer

Eierform

Eierseksjon

Byggeår

Ca 1997

Bygninger og byggemåte

Informasjon fra verditakst: Bygget er antatt oppført med stripefundamenter og støpt plate på mark. Yttervegger oppført med isolert bindingsverk med utvendig fasade kassetter. Bærende konstruksjoner med stålsøyler/ betong. Takkonstruksjonen oppbygget med stålkonstruksjon med selvbærende korrugert stålplater. Taket er tekket med papptekking. Etasjeskille i lettbetong element/ hulldekke.

Areal

Sameiebrøk for alle 3 seksjonene er : 303/ 4913.

Det legges til grunn et samlet areal for alle tre seksjoner på ca 310 m2. Arealet er hentet fra verditakst.

Innhold

Innhold

Felles gang med trapp og heis.

Lokalene inneholder: Resepsjon, flere kontorer, laboratorie, toaletter, bøttekott, spiserom, lager samt spesialrom.

Se vedlagte tegning i salgsoppgaven.

Standard

Det foreligger ingen vurdering om feil og mangler fra takstmann i verditaksten. Det anbefales eventuelle interessenter å gjøre en grundig gjennomgang av bygning evt med bygningskyndig.

På gulv er det betongdekke som er tekket med delvis flis og belegg. I himling er det letthimling/ plater. Innvendig er det delevegger med platebekledning og malt strie.

Det medfølger ikke løsøre eller utstyr i salget.

Deler av lokalene benyttes til legekontor i dag.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte rapport fra takstmann. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente. Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Parkering

Ingen parkering medfølger.

Oppvarming

Elektrisk/panelovner.

Vilkår og betingelser

Tomt

Felles festet tomt. Grunntomt er på ca 2.467 kvm.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd.

Det foreligger midlertidig brukstillatelse for Tilbygg/påbygg fra 06.03.1998, 12.03.1998 og 27.04.1998. Det vites ikke om merknader/mangler er utført. Kopi av disse ligger vedlagt i salgsoppgaven. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på eiendommen som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det foreligger ferdigattest fra 27.01.1999 for tilbygg/påbygg med foutsetning.Se vedlagt i salgsoppgaven. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på eiendommen som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det foreligger ferdigattest fra 14.03.2008 for bruksendring/fasadeendring. Se vedlagt i salgsoppgaven. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på eiendommen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke finnes tegninger som følger seksjoneringsbegjæringen. Dvs at man ikke kan fastsette brøken mot arealet. Opplysninger om areal som vist på tegning er opplyst fra eier.

Reguleringsplan

Eiendommen er registert som: Annet som ikke er næring (Y) ref matrikkelbrev fra kommunen.

Ifølge reguleringsplan er eiendommen regulert til: Kombinerte formål Spesialområde idrettsanlegg - Bolig - Kontor - Forretning - Allmennyttig formål - forsamlingslokale - Garasjeanlegg. Gjeldende regulering: Næringsvirksomhet - Nåværende Kommuneplan (16.6.2016), Sentrumsformål - Nåværende Kommuneplan (16.6.2016), byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav Kommuneplan (16.6.2016). Eiendommen ligger med følgende Reguleringsformål og plan id: 807 883 Reguleringsplan for Odd stadion med tilgrensende arealer. (15.6.2006) Annet kombinert formål (Forr/Kontor/Allmennyttig), 3807 883 Reguleringsplan for Odd stadion med tilgrensende arealer. (15.6.2006) Annet kombinert formål (Idrettsanl/Forr/Garasjeanl/Kontor/Allmennyttig). Reguleringsplaner ligger i eget vedleggshefte.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1997/10991-2/101 Festekontrakt - vilkår, festetid: 80 år, Gjelder matrikkelenhet: Knr:3807 Gnr:300 Bnr:5098 Snr:1 - 14. ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 50.000. Bestemmelser om regulering av leien. Gjelder denne registerenheten med flere. Meglers forklaring: Dette er avtalen mellom grunneier og festeren, som er sameiet- for leie av tomten.

1998/4613-2/101 Erklæring/avtale, 22.04.1998. Panterett for kr. 150,- pr. m2 i hver seksjon. Gjelder denne registerenheten med flere. Meglers forklaring: Dette gjelder legalpant i eiendommen/seksjonene ved mislighold av felleskostnader.

1998/4912-1/101 Erklæring/avtale, 29.04.1998. rettighetshaver:Knr:0806 Gnr:300 Bnr:3042 og rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:300 Bnr:3043. Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse, av disse eiendommer. Gjelder denne registerenheten med flere. Meglers forklaring: Erklæring gjelder for evt påbygg og spesifisering mot nevnte gnr og bnr.
Grunndata:
1998/4613-1/101 Seksjonering, 22.04.1998. opprettet seksjoner: snr: 10, formål: Næring, sameiebrøk: 77/4913
1998/4613-1/101 Seksjonering, 22.04.1998. opprettet seksjoner: snr: 11, formål: Næring, sameiebrøk: 180/4913
1998/4613-1/101 Seksjonering, 22.04.1998. opprettet seksjoner: snr: 14, formål: Næring, sameiebrøk: 46/4913
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.
Meglers forklaring: Dette er dokumentet som viser den opprinnelige oppdelingen av eiendommen og seksjonene.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Utdrag fra verdi takst: Utleieforhold: Det er ingen kontraktfestet utleie på seksjonen pr i dag. Det er estimert en leie på kr 1400 pr m2. Dette utgjør en årsleie på kr 434.000,-

Bergningsgrunnlag: I denne taksten legges det til grunn teknisk verdi/markedsverdi samt beregninger med nettokapitalisering/ kontantstrømsanalyse som danner grunnlag for verdisettingen. Det legges til grunn estimerte leiesummer. Det er beregningen med kontantstrømanalyse som vektlegges.
Det estimeres en leieverdi ut fra potensiale i leiemarkedet og byggets alder/ tilstand. Dette er et nøkternt anslag og er gjort ut fra byggets alder,  beliggenhet samt rasjonell drift av bygget/ utnyttelse. Bygget er oppført i 1997 og er et moderne næringsbygg med bra standard. Bygget er godt tilpasset etter eiers bruk.

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

SAMEIE:
Utdrag fra vedtektene: Sameierne er innbyrdes ansvarlige for fellesutgiftene som dekkes etter fordelingsnøkkel, vedtatt ved sameiets opprettelse og som ligger som vedlegg 1 til disse sameievedtekter.

Alle felles utgifter knyttet til eiendommen skal dekkes av styret fra sameiets konto og fordeles forholdsmessig på sameie i henhold til vedlegg1. På grunnlag av årsbudsjettet skal det betales månedlig a-konto forskuddsbeløp til sameiets konto. Unnlatelse av betaling av felles-utgiftene er å betrakte som grovt mislighold og kan medføre krav om fraflytting/salg av seksjonen.

Vedlikeholdsutgifter vedrørende tekniske anlegg som bare er til nytte for, eller brukes av enkelte seksjonseiere, dekkes i sin helhet av vedkommende seksjonseier/e. Premie for bygnings kasko fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøkene dog slik at seksjonseiere som bruker seksjonene på en slik måte at premien forhøyes selv må betale merutgiften. Eventuelle andre felles utgifter fordeles mellom seksjonseierne i forhold til sameiebrøkene. Styret setter opp forslag til budsjett og fordelings liste for fellesutgiftene.

Sameiets styre har plikt til å sørge for tilfredsstillende vedlikehold av eiendommen, og til å påse at alle fellesutgiftene blir dekket av sameiet, slik at man unngår at kreditorer gjør krav gjeldende mot de enkelte seksjonseiere for sameiets forpliktelser. Styret skal sørge for innkreving av forholdsmessige andeler av fellesutgiftene hos seksjonseierne.

Det ytre vedlikehold av eiendommen, anlegg og utstyr, skal besørges og bekostes av sameie i fellesskap. Sameiets styre innkrever årlig 2 promille regnet av seksjonens lånetakst av hver enkelt seksjonseier som settes av til fond for felles vedlikehold. (Utvendige arrangementer på bygningen, så som markiser o.l., må godkjennes av styret før eventuell oppsetting kan finne sted.)

Det indre vedlikehold av seksjonene er de respektive sameiernes ansvar. Innvendige forandringer er tillatt den utstrekning disse ikke kan komme i strid med gjeldende byggeforskrifter, eller endrer/påvirkerbærende konstruksjoner.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 120 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 800 000,-)) 121 170,- (Omkostninger totalt) 4 921 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter Eiendomsskatt for seksjonene faktureres direkte, og er for 2022: 16.241,- Vann og avløp er inkludert i sameiekostnadene.

Sameiekostnadene fordeles slik:
Felleskostnader består av:
" Lønn til ansatte
" Strøm
" Offentlige avgifter
" Renhold innvendig
" Snøbrøyting
" Reparasjon og vedlikehold
" Vent. Anlegg
" Brannsikring
" Elektrisk Anlegg
" Heis
" Alarm
" Telefon
" Gebyrer
Disse kostnadene kommer ca på 383 000 for 2022( grunnet store kostnader vedr strøm.) Det er usikre tall grunnet strømpriser og man må belage seg på at kostandene vil variere.

Sameiekostnader består av;
" Tomteleie
" Kostnadsført Anskaffelser
" Regnskapshonorar
" Administrasjonsgodtgjørelse
" Forsikring
" Annen finansinntekt (utbytte fra Gjensidige)
Denne kostnaden har vært på ca 15.000,- - 18.000,- for 2022 . Man må belage seg på at kostandene vil variere.

Det er ikke noe lån i sameiet. Regnskapet og fordeling fra regnskapsfører kan fås ved henvendelse megler.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Visning

Etter avtale med Faglig leder/ Eiendomsmegler MNEF Diana Noor på tlf. 41 68 77 50

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside sormegleren.no/82-22-0287. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Faglig leder/ Eiendomsmegler MNEF Diana Noor, tlf. 41 68 77 50

Vederlag

Når det gjelder meglers vederlag er det regulert ved forskrift §3-3.

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3065870