Lillesand

Fossbekkveien 4-12

Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

LILLESAND | FOSSBEKK - Ferdigstilte topp moderne rekkehus | P-plass i lukket garasjeanlegg ink.

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Boligene er nå under oppføring, og salget er i gang! Se komplett prospekt på www.fossbekkveien.no.

Prosjektert består av 5 prosjekterte rekkehusboliger som oppføres over to plan. Hver rekkehusenhet får eget inngangsparti og hage i tilknytning til boligen. Fra boligens 2 etasje er det utgang til terrasse fra stue og balkong fra soverom. Det blir parkeringsplasser i lukket parkeringskjeller under rekkehusbygget, og det er inngang til hver av boligene direkte fra denne etasjen. Det er også sportsbod for hver enhet i tilknytning til underetasjen. Det er mulig å kjøpe båtplass i felles bryggeanlegg ved Fossbekk Brygge, se prospekt.

Bygget med de 5 rekkehusene blir organisert som et eierseksjonssameie.

Fossbekkveien 4 - kr 4.690.000,-
Fossbekkveien 6 - kr 4.390.000,-
Fossbekkveien 8 - kr 4.390.000,-
Fossbekkveien 10 - kr 4.390.000,-
Fossbekkveien 12 - kr 4.690.000,-

Innhold

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Standard

Boligen oppføres i tråd med Tekniske Forskrifter 2010.

Alle innervegger unntatt bad leveres med malte gipsplater i standard farge hvit.
Innvendige himlinger leveres med gipsplater som sparkles til jevne flater og males hvite. Taklist leveres som med skygge mot vegg i alle rom.
Gulvene i stue/ kjøkken, soverommene, leveres med 13 mm 1stavs parkett eik type funk eller tilsvarende. Hvitpigmenterte eikelister som gulvlister.
Bad leveres med fliser på gulv og vegger. Videre leveres fliser på gulv i gang og bod / vaskerom.

Kjøkkeninnredning m/ ventilator samt garderobeinnredning inngår i leilighetens salgssum med kr 60.000.-Kjøkken og garderobe leveres ferdig montert, inkl. mva. Leveransen tas ut hos Strai kjøkken Kristiansand. Hvitevarer og felt mellom overog underskap er ikke medtatt i salgspris.

Bad leveres med veggklosett med innebygget sisternen og lokk, 120 cm hvit slett baderomsseksjon m/vask type Foss Badinett, 90 x 90 cm dusvegg m/klart herdet glass og termostatstyrt dusjsett med glidestang. 6 spotter i tak.

WC leveres med veggklosett med innebygget sisternen og lokk. Vegghengt vask type IFØ porselen.

Vaskerom leveres med vann og avløp for vaskemaskin og sluk i gulv. 1 stk 200L varmtvannsbereder plasseres i bod/vask( evt bod u.etg) med egen vanntilførsel og avløpsanlegg.

For øvrig henvises til komplett byggebeskrivelse vedlegt i salgsoppgaven.

Oppvarming

Gulv-varme i 1 etasje: Bod/ vaskerom, WC og Stue Kjøkken. 2. etasje : Bad. Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinner i hver leilighet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Beliggenhet

På Fossbekk er du nær både natur, sjøen og sentrum. Bare minutters gange unna kan du være på Beddingen i Lillesand, og vi har også egen bydelspark bare 50 meter foran boligene. Bryggeanlegget har også flotte oppholdsplasser, samt liten strand dersom barna vil bade.
Med kun 100 meter til nærmeste busstopp er også kollektivmulighetene mange. Og med masse sykkelstier i hele området, vil både skolevei og lek foregå i trygge omgivelser.

Tomt

Utbyggingstomten er pr i dag opplyst til å være 1189 kvm iht opplysninger fra Lillesand Kommune. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Tomten leveres opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning. Se utomhusplan for detaljer. Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til seksjonsbegjæring eller sameievedtekter.

Parkering

Det avsettes 7 parkeringsplasser for sameiet i byggets parkeringskjeller.
Hver boligene vil få tildelt 1 p-plass og bod som vil tilhøre seksjonen. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere parkeringsanlegg og området utenfor de enkelte enheter på en hensiktsmessig måte, enten som tilleggsdel/-areal, som felles seksjon eller som fellesareal. Dersom det blir valg løsning med fellesareal og vedtektsfestet bruksavtale, vil slik rett ikke kunne etableres for mer enn 30 år.


Det vil være handicapplass tilgjengelige i boligsameiet, og tildeling skjer til beboer€ som har behov for det.  De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.
Det vil være felles avfallsbod og sykkelparkering i parkeringskjelleren

Eventuelle overskuddsplasser/-boder skal tilhøre Selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Størrelsen på bodene varierer iht. krav i TEK-17. Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet seksjonene gjennom vedtektene, ettersom arealet for bodene vil bli organisert som fellesareal.

Nabo i sør/vest (B2 i reguleringskart) har rett til kjøreadkomst til sin eiendom over denne eiendommen, samt at utendørs parkering er felles gjesteparkering for de to eiendommene.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse iht Plan ID: 20070488 Reguleringsendring Fossbekk, bebyggelsesplan delfelt B2,B3,B4,B5,K/B,K/P vedtatt 03.12.2008

Kommuneplan for Lillesand Kommune 2018-2030 plan id 2016002337 vedtatt 05.12.2018
Reguleringsplan Fossbekkområdet, eldre reguleringsplan plan id 20040486 vedtatt 25.09.2006

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Iht vedlagte reguleringsbestemmelser:
Byggeområde for bolig, B2 og B3 skal det føres opp leilighetsbygg innenfor angitte byggegrenser.
I område B2 skal det være maksimalt 9 leiligheter fordelt på to etasjer.
Det skal være en kjelleretasje med parkering og boder.
I område B3 skal det være maksimalt 7 leiligheter fordelt på to etasjer.
Det skal være en kjelleretasje med parkering og boder.
Til hver leilighet i B2 og B3 skal det etableres minst ¼ offentlig parkeringsplass som besøksparkering.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig. Nabo i sør/vest (B2 i reguleringskart) har rett til kjøreadkomst over denne eiendommen, samt at utendørs parkering er felles gjesteparkering for de to eiendommene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Nabo i sør/vest (B2 i reguleringskart) har rett til kjøreadkomst over denne eiendommen, samt at utendørs parkering er felles gjesteparkering for de to eiendommene. Dette vil bli tinglyst på eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.
Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen: Det er ingen tinglyste heftelser på eiendommen
Ingen servitutter registrert på eiendommen. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Eiendommen ligger i område med nedsatt konsesjonsgrense. Kjøper må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet og der erklære at eiendommen skal benyttes som helårsbolig

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til prospektet.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi.

Dokumentavgiften vil utgjøre kr 4.270,- per enhet.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantedokumenter utgjør p.t. kr. 585,- pr stk.
I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr. kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter og renovasjon må betales av hver eierseksjon. Gebyrene er ikke endelig fastsatt.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt til Lillesand kommune faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra kommunen. Takstgrunnlag for denne eiendommen foreligger ikke p.t.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 20-30,- pr. kvm BRA pr. MND. Detaljert budsjett foreligger ikke p.t, og tall er erfaringstall er hentet fra tilsvarende prosjekter. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Lillesand kommune for nærmere info.


Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Øvrige mulige kostnader

Avbestilling: Dersom forbrukeren avbestiller før det er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Boligene vil bli oppført på gnr 33 og bnr 1504 adressen Fossbekkveien 4-12. Enhetene vil få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

Prosjektet ligger i dag på gnr 33 og bnr 1504, i Lillesand kommune. Før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og boligene tildeles så seksjonsnummer.

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Innen gitte frister i byggeperioden vil kjøper kunne avtale endringer og tilvalg. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Forbehold om realisering

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges. Kontakt megler for avtale om visning eller et møte om prosjektet i våre lokaler i Lillesand sentrum.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Siste frist for ferdigstillelse/overtagelse er 2. kvartal 2021.
Innvendig ferdigstillelse og overtakelse av enheter som selges i byggetiden avtales nærmere.
Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema "Kjøpetilbud til fastpris". Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangels vurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom Kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. avhendingslovens § 3-9.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Selger eller bank forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-20-9002

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-20-9002. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf 975 86 730

Ørjan Aas Nielsen, tlf 991 59 073

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. 56.875,- pr. enhet.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3038957