Lillesand

Fossbekk Brygge IV - Fossbekkveien 55

P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
Ikke oppgitt
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Fossbekk Brygge - Nå er bygg A lansert - Fantastisk beliggenhet lengst fremme | Tomtevisning 30.6 (påmelding til megler)

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Fossbekk Brygge, Bygg A, består av 24 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 1. til 4. etasje. og i underetasjen blir det boder tilknyttet leilighetene - samt parkeringsplasser.

Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie.

Prosjektet er fjerde byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området, og i området mellom bygg A som presenteres her og de allerede oppførte byggene planlegges to bygg parallelt med bygg A, og med samme reguleringshøyde.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 20 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristene. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse er 1. kvartal 2024 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Det leveres vannbåren gulvvarme i stue/kjøkken, entre/gang og gulvvarme på bad/WC. 

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Areal boliger:
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Matrikkelnummer:
Prosjektet ligger i dag på gnr 33, bnr 1466 i Lillesand kommune. Før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før byggestart er vedtatt, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter at byggestart er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet/borettslaget, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Tomt

Tomten (bnr. 1466) som utgjør utbyggingstomten for de tre siste byggene i Fossbekk Brygge utgjør i dag 4.947 kvm ifølge arealoversikt fra Lillesand kommune. Bygg A skal etter planen fradeles fra dette arealet. Tomteareal for bygg A er ikke oppmålt og kan ikke opplyses om, da eiendommen ikke er fradelt og oppmålt. Nedkjøringsrampe for parkeringskjeller skal også være adkomst for fremtidig parkeringsanlegg under de to siste byggene.

Tomten leveres opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning samt lekeplass. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Det avsettes parkeringsplasser for sameiet i byggets parkeringskjeller. Alle kjøpere gis ved avtaleinngåelse rett til å kjøpe 1 P-plass i underetasjen.

Bod og ev. parkeringsplass tilhørende leilighetene vil primært ligge som seksjonens tilleggsdel ved seksjonering. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig, ved at boder kan bli liggende på fellesareal og at parkeringsplassene organiseres i en næringsseksjon som kjøper får forholdsmessig hjemmel til. Utvendige gjesteparkeringer vil bli organisert som fellesarealer.

Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.
Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.


Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod i kjeller som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i TEK-17.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse-blokkbebyggelse iht detalj-reguleringsplan for Fossbekk brygge IV, ikrafttredelsesdato 25.09.2019. Det er søkt om rammetillatelse for prosjektet, og den er mottatt 05.10.2021. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Det lave næringsbygget/bryggelageret som ligger øst for bygg A er regulert til industri. Området sørvest for Fossbekkveien utgjør Sibelcos fabrikk-anlegg, der festeavtale for tomten utløper i 2026. Det er ikke klart hva planer for eiendommen vil være ved festeavtalens utløp.

Eier av tilliggende eiendom (Sibelco-tomten og Bryggelagertomten)  har i forbindelse med rulleringen av arealdelen i kommuneplanen (januar 2022) spilt inn forslag om at disse arealene nå avsettes til boligbebyggelse i tråd med kommunens arealstrategi. Skisser som er sendt inn viser forslag for til sammen syv delfelt, hvorav to av feltene (B4 og B5) viser bygningsmasse på arealet der bryggelageret i dag ligger. Innspill til arealdelen er ikke behandlet eller godkjent. Se kommunens hjemmeside eller kontakt megler for ytterligere informasjon.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen knyttes til offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.
Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:
Dagboknummer 903518-1/37 Elektriske kraftlinjer tgl. 02.09.1922
Dagboknummer 961369-1/37 Best. Om veg tgl. 15.10.1927
Dagboknummer 900632-1/37 Elektriske kraftlinjer tgl. 05.04.1944
Dagboknummer 1241-1/37 Erklæring/avtale tgl. 29.09.1947
Dagboknummer 699-3/37 Best. Om veg tgl. 19.04.1966
-Bestemmelse om strandlinje, med flere bestemmelser.
-Diverse påtegning: dok.nr. 5651-2 tgl. 05.10.1994
De rettigheter som nå påhviler gnr 33, bnr 73 (bestemmelse om strandlinje m.fl.) overdras også til North Cape Minerals AS. Se dok 699 19.4.1966.
Dagboknummer 795-2/37 Best. Om gjerde tgl. 10.02.1981
-Overført fra 0926-33/1035. Kjøpere skal ha gjerdeplikt mot hovedbrukets grunn.
Dagboknummer 5652-2/37 Rettighet tgl. 05.10.1994
-Rettighet vedr. leie av lagerlokaler.
Dagboknummer 809-1/37 Erklæring/avtale tgl. 16.02.1998
-Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om veg : Lillesand kommune gis stedsevarende bruksrett til Fossbekkveien fra Luntevikveien ned til eksisterende snuplass, eller annen snuplass som denne måtte bli erstattet med.
Dagboknummer 919061-1/200 Best. Om vann/kloakklen. Tgl. 23.11.2010
-Hjemmelshavere til gnr. 33 bnr. 73, gnr. 33 bnr. 1444 og gnr. 33 bnr. 912 i Lillesand kommune gir Lillesand kommune rett til å anlegge, og ha liggende vann- og avløpsledninger med tilhørende tekniske innretninger over eiendommen gnr. 33 bnr 73, gnr. 33 bnr. 1444 og gnr. 33 bnr 912 i samsvar med tekniske planer/situasjonsplan datert 08.03.2010.
Dagboknummer 271345-1/200 Best. Om adkomstrett tgl. 05.04.2013
-Fradelt parsell gnr: 33, bnr: 1466, 1467, 1468, 1469 og 1470 i Lillesand kommune skal ha rett til anlegg, drift og vedlikehold av adkomstvei over/på gnr: 33, bnr: 73 sin eiendom. Arbeidet skal utføres etter nærmere avtale med hjemmelshaver for gnr:33, bnr: 73.
Dagboksnummer 884715-1/200 Erklæring/Avtale
-Rettighetshaver Agder Energi Nett AS. Bestemmelse om trafostasjon, bestemmelse om elektriske ledninger/kabler, bestemmelse om adkomstrett, bestemmelse om bebyggelse. Gjelder denne registerenheten med flere.
Avtale om oppsetting av transformatorkiosk og nedlegging av kabler i forbindelse med kiosken. Retten innbefatter blant annet rett til fri adkomst til kiosken for betjening, vedlikehold og feilretting.
Dagboknummer 219249-2/200 Best. Om bebyggelse tgl. 17.03.2014
-Det skal på gnr 33, bnr 73 og 1469 i Lillesand kommune gjelde et byggeforbud øst for byggelinjen som er omtalt som "siktelinjen", inntegnet med rød strek i vedliggende utsnitt av reguleringsplan. "Siktelinjen" er trukket fra bolighuset på gnr. 33, bnr. 156 til hjørnet på det nå oppførte leilighetsbygget i felt B5-2. Byggeforbudet gjelder kun tiltak som er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven. Byggeforbudet gjelder frem til strandlinjen, og omfatter ikke sjøareal.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Det er nedsatt konsesjonsgrense i Lillesand kommune, og kjøper må erklære at eiendommen skal benyttes til helårsbruk

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.

Usolgte leiligheter

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi (totalverdi for bygg A, kr 3 000 000,-). Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr. 2750,- på den minste og ca. kr. 4050,- på den største leiligheten. Dvs. kr. 32 pr. kvm BRA. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-
I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr. kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000 av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 30,- pr. kvm BRA pr. MND. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Lillesand kommune for nærmere info.

Oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Fossbekk Brygge IV - Fossbekkveien 55, Gnr. 33 Bnr. 1466 i Lillesand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Kjøper vil innen gitte frister kunne bestille endringer og tilvalg. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Minimum 50 % av leilighetsprosjektets totale verdi må forhåndsselges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om at offentlige tillatelser gis (rammetillatelse og igangsettingstillatelse) samt at byggelån innvilges. Det er også en forutsetning at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart.

Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 15. mai 2022. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris og etter førstemann til mølla-prinsippet. Benytt vedlagte skjema "Kjøpetilbud til fastpris". Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-21-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-21-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Dette salgsprospektet er ikke fullstendig uten:


•        Etasjetegninger
•        Snitt og fasadetegninger
•        Romskjema
•        Byggeteknisk beskrivelse
•        Utomhusplan, ikke endelig
•        Reguleringsplan/bestemmelser

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Ansvarlig for salgsarbeid i prosjektet fra avdeling Lillesand: Ørjan Aas Nielsen

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. samlet kr 51.875,- ink. mva per enhet.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Visning

torsdag 30. juni
kl. 16:00-16:45

Kontakt megler

Varenummer: 3046320