Lyngdal

Fleselandsstrånda

Prisantydning
700 000 kr
Omkostninger
32 970 kr
Totalpris
732 970 kr
Formuesverdi
1 996 kr
P-rom
Ikke oppgitt
Bruksareal
Ikke oppgitt
Tomteareal
800 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Fritidstomt med flott utsikt mot sjøen, kjørevei frem. Båtfeste - Fleseland

Om eiendommen

Diverse

Det vil være kjøpers ansvar å søke om byggetillatelse, utslippstillatelse og eventuelt andre nødvendige tillatelser for å kunne utvikle og bebygge tomten.
Selger opplyser at det er fremført strøm i området. Det vil være kjøpers ansvar å søke om evt. tilknytning til strømnett.

Båtfeste/-plass: det er anlagt gangvei ned til sjøen til et felles båtrelatert område. Avmerket på bilde med pil. Det er trukket opp vaier ute i sjøen som festepunkt bak og så festes fremre del av båten til land.

Sammendrag selgers egenerklæring

Foreligger ingen egenerklæring fra eier. Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Tomten ligger ved sjøen på Fleseland, mellom Lyngdal og Spangereid. Følg skilting mot Fleseland. (Det er to adkomstmuligheter fra hovedveien). Felles privat grusvei siste stykke frem til tomten og felles p-plass. Se skilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Fritidstomten ligger ved sjøen på Fleseland. Det er ca. 10 km til Lyngdal og ca. 8 km til Spangereid. Tomten ligger i kupert terreng, på en topp og det er utsikt mot Lenefjorden. Gangvei ned til felles båtplassområde ved sjøen.

Tomt

Areal: ca. 800 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiertomt som opprinnelig ble fradelt ved skylddelings-forretning i 1970. Iflg. denne ble tomten opplyst å være 850 kvm. Tomten er senere nøyaktig oppmålt og areal er oppgitt til 797,3 kvm, ifølge matrikkel. Se vedlagt kart og Jordskiftesak. Tomten er en råtomt som er skogkledd.

Parkering

Felles parkeringsplass like nedenfor tomten.
Rettigheter og plikter angående parkering og bruk av felles veier fremkommer i Jordskifte for området, tingl. 10.03.2008.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i nåværende LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Viser til opplysninger fra kommune.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Området er tilknyttet felles privat vei, jfr. Jordskifte. Tomten er ikke tilknyttet vann eller avløp, det vil være kjøpers ansvar. Vann: Grunnboring på egen tomt. Alternativt opplyser selger at det er mulig å søke om tilkopling til sommervann via felles vannverk på Fleseland. Avløp må sannsynligvis tilknyttes tett tank. Det vil være kjøpers ansvar å søke om nødvendige tiltak og tillatelser for tomten.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 202564, tinglyst: 10.03.2008 - jordskifte Fleseland, del 1. Kopi finnes i eget vedlegg.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1480, tinglyst: 11.08.1970 - bestemmelse om veg m.m, jfr. skylddeling. Kopi av denne finnes i salgsoppgave + eget vedlegg. I Jordskifte fremkommer også rettigheter og plikter knyttes til felles veier m.m.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,-)) 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 32 970,- (Omkostninger totalt) 732 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Når tomten blir bebygd, vil det påløpe utgifter for hytterenovasjon.

Eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt pr. nå.

Formuesverdi

Kr.  1 996,- for år 2019.
Oppgitt verdi synes å være meget lav. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Fleselandsstrånda, Gnr. 287 Bnr. 16 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 40 40 80 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 14.00 dagen før visningsdagen. Det er også mulig å se tomten på egenhånd, når det er ønskelig. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-20-0178

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-20-0178. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.3 990) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.13 150) Provisjon (forutsatt salgssum: 700 000,-) (Kr.45 000) Totalt kr. (Kr.69 825)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

11.11.2021 / 31.12.2021
Varenummer: 3044479